Δραστηριότητες του ΕΟΠ σε σχέση με την ενέργεια

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Μια από τις βασικές δραστηριότητες του ΕΟΠ στο πεδίο της ενέργειας είναι η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στον τομέα της ενέργειας. Ένα σύνολο "ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών" ενημερώνεται και δημοσιεύεται κάθε χρόνο και με αυτό ως βάση, ο ΕΟΠ δημοσιεύει τακτικά μια έκθεση για την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και αξιολογήσεις των προσδοκώμενων ωφελημάτων και πιέσεων για το περιβάλλον από διαφορετικά μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι δείκτες ενέργειας–περιβάλλοντος είναι οργανωμένοι γύρω από έξι ερωτήματα πολιτικής:

  • Μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας;
  • Μειώνεται η χρήση της ενέργειας;
  • Πόσο ταχεία είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας;
  • Είναι δυνατή η μετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα;
  • Πόσο γρήγορα τίθενται σε εφαρμογή οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
  • Σημειώνει βελτίωση η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στα συστήματα τιμολόγησης;

Οι δείκτες είναι επίσης σημαντικοί για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προετοιμασία της έκθεσης της ΕΕ για την απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου προς τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις τάσεις και προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Η έκθεση του ΕΟΠ για την ενέργεια και το περιβάλλον αναλύει τα σημαντικά αυτά ζητήματα με ολοκληρωμένο τρόπο, εξετάζοντας την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την αλλαγή του κλίματος. Η έκθεση βασίζεται στο σύνολο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών.

Επίσης, ο ΕΟΠ διενεργεί αξιολογήσεις των ωφελημάτων και των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν από διαφορετικά μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως ποσοστά επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας, το 2010, το 2020 και το 2030. Τούτο περιλαμβάνει:

  • ανάλυση των περιβαλλοντικών ωφελημάτων και επιπτώσεων από διαφορετικές χρήσεις της βιομάζας για τις μεταφορές και την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας,
  • προσδιορισμό του δυναμικού αιολικής ενέργειας που είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, δίχως δημιουργία πρόσθετων πιέσεων για το περιβάλλον,
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100