Διάρκεια του κύκλου ζωής των εκπομπών CO2 ανά τύπο οχήματος και καυσίμου

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-66-el
Δημοσίευση 23/10/2017 Τελευταία τροποποίηση : 22/11/2017
Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από ταοχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικήςενέργειας, η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή μπορεί να συμβάλεικαθοριστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και των ατμοσφαιρικών τους ρύπων, όπως οξείδια τουαζώτου και αιωρούμενα σωματιδία, οι οποίοι αποτελούν τις κύριες αιτίες προβλημάτωνατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Συναφές περιεχόμενο

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , , ,