επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιώνεται στην ΕΕ

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 27/05/2009 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που παρουσιάζεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος αποκαλύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στα πρότυπα υγιεινής της ΕΕ το 2008. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω κολυμβητικής περιόδου, σε περίπου 96 % των παράκτιων υδάτων και 92 % των περιοχών κολύμβησης στους ποταμούς και τις λίμνες τηρήθηκαν τα ελάχιστα πρότυπα. Στην έκθεση παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επισκέπτονται τις παραλίες της Ευρώπης κάθε καλοκαίρι.

πηγές πληροφοριών, όπως η παρούσα έκθεση και οι λειτουργικοί μηχανισμοί απεικόνισης μέσω του διαδικτύου, επιτρέπουν στους πολίτες όχι μόνο να ελέγχουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στον προορισμό στις τοπικές κοινότητες ή το χώρο διακοπών τους, αλλά τους δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν με πιο ενεργό τρόπο στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντός τους.

Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Όπως δήλωσε ο Σταύρος Δήμας, ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος: "Η ύπαρξη υδάτων κολύμβησης υψηλής ποιότητας έχει ζωτική σημασία τόσο για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, όσο και για το περιβάλλον – και το ίδιο ισχύει για όλες τις άλλες μορφές υδάτων. Διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι η συνολική ποιότητα των υδάτων στις περιοχές κολύμβησης βελτιώνεται σε όλη την Ένωση."

Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, πρόσθεσε ότι "πηγές πληροφοριών, όπως η παρούσα έκθεση και οι λειτουργικοί μηχανισμοί απεικόνισης μέσω του διαδικτύου, επιτρέπουν στους πολίτες όχι μόνο να ελέγχουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στον προορισμό στις τοπικές κοινότητες ή το χώρο διακοπών τους, αλλά τους δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν με πιο ενεργό τρόπο στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντός τους."

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης εμφανίζει μακροπρόθεσμη ανοδική τάση

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι παίρνουν κάθε καλοκαίρι το δρόμο για τις παραλίες, προκειμένου να απολαύσουν τον ήλιο και να δροσιστούν στα αναζωογονητικά καθαρά νερά. Για να δοθεί στους Ευρωπαίους η δυνατότητα να καταλήξουν στην επιλογή τους αναφορικά με την παραλία που διαλέγουν βασιζόμενοι στην κατάλληλη πληροφόρηση, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την ποιότητα των περιοχών κολύμβησης στα παράκτια και στα γλυκά ύδατα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από τα κράτη μέλη για τις παραλίες που βρίσκονται στο έδαφός τους. Κατά το τρέχον έτος, η έκθεση προετοιμάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο οποίος παρέχει επίσης χάρτες και πίνακες στο διαδίκτυο, με αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες περιοχές κολύμβησης.

Κατά το 2008, ο αριθμός των ελεγχόμενων υδάτων κολύμβησης αυξήθηκε κατά 75 περιοχές περίπου. Από τις 21 400 περιοχές κολύμβησης που ελέγχθηκαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2008, τα δύο τρίτα βρίσκονταν στις ακτές, ενώ οι υπόλοιπες ήταν κατά μήκος των ποταμών και των λιμνών. Ο μεγαλύτερος αριθμός παράκτιων υδάτων κολύμβησης μπορεί να βρεθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία, ενώ η Γερμανία και η Γαλλία έχουν τον υψηλότερο αριθμό υδάτων κολύμβησης στο εσωτερικό της χώρας.

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ έχει βελτιωθεί εμφανώς από το 1990. Η συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές τιμές (ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές) αυξήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 1990 έως το 2008 από 80 % σε 96 % και από 52 % σε 92 % στα παράκτια και στα εσωτερικά ύδατα, αντίστοιχα. Από το 2007 έως το 2008, η συμμόρφωση αυξήθηκε, τόσο για τα εσωτερικά, όσο και για τα παράκτια ύδατα (κατά 1,1 και 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).

Δώδεκα κράτη μέλη προβαίνουν σε παρακολούθηση στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης

Οι περιοχές κολύμβησης αποτελούν ζώνες όπου η κολύμβηση επιτρέπεται ρητά ή όπου η κολύμβηση ασκείται παραδοσιακά από μεγάλο αριθμό λουομένων και δεν απαγορεύεται.

Για να προδιορισθεί η ποιότητά τους, τα ύδατα κολύμβησης εξετάζονται στο πλαίσιο δοκιμών κατά τις οποίες εφαρμόζονται ορισμένες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι, για τις οποίες στην οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης [1] καθορίζονται υποχρεωτικές τιμές. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεωτικές τιμές, αλλά έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν αυστηρότερα πρότυπα και μη δεσμευτικές κατευθυντήριες τιμές.

Το 2006 τέθηκε σε ισχύ η νέα οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης[2], με την οποία πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση των παραμέτρων και των ρυθμίσεων παρακολούθησης με βάση τις πλεόν πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις. Η νέα οδηγία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή πληροφοριών στο κοινό για την ποιότητα των περιοχών κολύμβησης. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν πλήρως τη νέα οδηγία έως το 2015, αλλά δώδεκα κράτη μέλη (Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία) ήδη παρακολουθούσαν τις περιοχές κολύμβησής τους κατά την κολυμβητική περίοδο του 2008, με βάση τις παραμέτρους της νέας οδηγίας.

Aρμόδιος υπάλληλος:

Σχετικά αντικείμεν:[1] Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως

[2] Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων