επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον ΕΟΠ;

HelpCenter FAQ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τον ΕΟΠ σύμφωνα με την πολιτική για την προστασία των δεδομένων που εφαρμόζει ο Οργανισμός, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Για κάθε πράξη και επεξεργασία στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συνταχθεί ειδικές δηλώσεις περί ιδιωτικότητας, οι οποίες παρακολουθούνται στενά από τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές πράξεις επεξεργασίας, καθώς και από την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον ΕΟΠ, και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων, όπως το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που σας αφορούν και/ή να διορθώνετε τυχόν εσφαλμένα ή ελλιπή δεδομένα, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας για την προστασία των δεδομένων.

Permalinks

Tags

Ενέργειες Εγγράφων