επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιες ενέργειες απαιτούνται για να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο κυκλική;

HelpCenter FAQ

Η ενίσχυση της κυκλικότητας της οικονομίας μπορεί να ελαχιστοποιήσει την εξόρυξη πόρων και τα απόβλητα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων, να περιορίσει τα αέρια του θερμοκηπίου και άλλες εκπομπές ρύπων και να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό γραμμική και θα ωφεληθεί από την επανεξέταση του τρόπου παραγωγής, διάθεσης στην αγορά, χρήσης και ανάκτησης των προϊόντων και των υλικών. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στην αναβάθμιση των πολλά υποσχόμενων καινοτόμων τεχνολογιών και πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση της πορείας προς την κυκλικότητα. 

Ο ΕΟΠ έχει ήδη εκπονήσει 20 δημοσιεύσεις για το θέμα αυτό οι οποίες μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ευρύ ερώτημα. Συμβουλευτείτε π.χ. τα ακόλουθα: Προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλική οικονομία – αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση και τις δυνατότητες, Η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία – εταίροι στη βιωσιμότητα, και Κυκλικά από τον σχεδιασμό τους - Προϊόντα στην κυκλική οικονομία. 

Αναζητήστε περισσότερες δημοσιεύσεις στη σχετική βάση δεδομένων του ΕΟΠ  Έγγραφα του ΕΟΠ για την κυκλική οικονομία

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων