επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Βάλτε πλυντήριο πιάτων μόνο όταν έχει γεμίσει.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Κατ' αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιείτε ουσιαστικά λιγότερο νερό απ' ό,τι αν πλένατε τα πιάτα στο χέρι.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων