Year Hazardous and non-hazardous - Total Hazardous to health Non-hazardous to health or environment Hazardous to the environment Harmful health hazard Toxic health hazard Very toxic health hazard Moderate chronic environmental hazard Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) health hazard Severe chronic environmental hazard Significant chronic environmental hazard Significant acute environmental hazard Chronic toxic health hazard Chronic environmental hazard
2004 370.7 240.1 130.6 136.3 69 54.4 55.9 42 39.7 35.8 27.9 25 21.1 5.5
2005 369.3 241 128.3 137.6 66.2 56.6 57.7 40 40.4 38.2 28.8 25.2 20 5.4
2006 378 240.6 137.4 139.7 65.1 57 56.6 41.6 40.4 38.7 28.5 25.2 21.5 5.6
2007 388.7 244.7 144 140.5 65 56.1 59.4 42.1 42.5 38 29.2 25.8 21.7 5.5
2008 355 223.8 131.2 129.8 58.4 52.3 54.9 37.7 35.9 33.4 29.8 22.9 22.3 6
2009 305.7 201.6 104.1 117.7 54.8 47.4 45.2 33.1 36.4 31.5 26.6 21.4 17.9 5.1
2010 355.3 226.5 128.8 133.3 61.4 53.9 51.8 38.4 40.3 35.1 29.9 24.2 19.1 5.7
2011 340.3 216.8 123.5 128.1 60.5 51.9 46.9 37.7 39.5 32.3 29.5 22.7 17.9 5.8
2012 340.4 218 122.4 127.5 62.6 51.8 49 39.6 35.8 32.7 27.7 21.3 18.7 6.1
2013 338.8 214.2 124.6 125.7 60.1 50.1 49.4 39.5 35.7 32.7 26.9 20.8 19 5.7
2014 352.3 220.7 131.6 124.9 64.2 50.3 51.1 37.3 36.6 32.2 29.5 20.3 18.5 5.5
2015 347.5 218.5 129 125 61.6 52 51.2 38.4 35.9 30.2 28.4 21.6 17.8 6.4
2016 344.7 214.5 130.2 122 61.5 52.1 49.3 39.6 34.1 30 25.9 21.2 17.5 5.3