Country less than 10 10-25 25-50 greater than 50
Switzerland (33) 30 48 21 0
Sweden (87) 89 9 2 0
Slovenia (6) 50 17 33 0
Slovakia (73) 52 34 10 4
Romania (29) 55 28 17 0
Portugal (77) 58 25 13 4
Poland (86) 63 23 14 0
Lithuania (19) 95 5 0 0
Latvia (19) 89 11 0 0
Iceland (1) 100 0 0 0
France (511) 43 30 22 5
Finland (63) 97 2 0 2
Estonia (62) 81 15 5 0
Denmark (116) 55 13 22 9
Czechia (159) 44 30 17 9
Cyprus (10) 20 40 0 40
Croatia (25) 76 16 4 4
Bulgaria (81) 35 26 26 14
Belgium (54) 13 30 39 19
Austria (134) 50 31 16 3
Albania (7) 86 14 0 0