year haul class co2 km
2009 Long-haul Average 224.4 2000
2009 Long-haul Average 3927 35000
2010 Long-haul Average 226.4 2000
2010 Long-haul Average 3962 35000
2011 Long-haul Average 220.8 2000
2011 Long-haul Average 3864 35000
2012 Long-haul Average 449.212 2000
2012 Long-haul Average 7861.21 35000
2013 Long-haul Average 453.056 2000
2013 Long-haul Average 7928.48 35000
2014 Long-haul Average 420.44 2000
2014 Long-haul Average 7357.7 35000
2009 Long-haul Business 475.06 2000
2009 Long-haul Business 8313.55 35000
2010 Long-haul Business 479.2 2000
2010 Long-haul Business 8386 35000
2011 Long-haul Business 467.2 2000
2011 Long-haul Business 8176 35000
2012 Long-haul Business 950.96 2000
2012 Long-haul Business 16641.8 35000
2013 Long-haul Business 959.148 2000
2013 Long-haul Business 16785.09 35000
2014 Long-haul Business 873.04 2000
2014 Long-haul Business 15278.2 35000
2009 Long-haul Economy 163.82 2000
2009 Long-haul Economy 2866.85 35000
2010 Long-haul Economy 165.2 2000
2010 Long-haul Economy 2891 35000
2011 Long-haul Economy 161.2 2000
2011 Long-haul Economy 2821 35000
2012 Long-haul Economy 327.924 2000
2012 Long-haul Economy 5738.67 35000
2013 Long-haul Economy 330.724 2000
2013 Long-haul Economy 5787.67 35000
2014 Long-haul Economy 301.08 2000
2014 Long-haul Economy 5268.9 35000
2009 Short-haul Average 24.565 250
2009 Short-haul Average 196.52 2000
2010 Short-haul Average 24.25 250
2010 Short-haul Average 194 2000
2011 Short-haul Average 23.975 250
2011 Short-haul Average 191.8 2000
2012 Short-haul Average 49.07475 250
2012 Short-haul Average 392.598 2000
2013 Short-haul Average 48.11425 250
2013 Short-haul Average 384.914 2000
2014 Short-haul Average 41.5625 250
2014 Short-haul Average 332.5 2000
2009 Short-haul Business 35.1175 250
2009 Short-haul Business 280.94 2000
2010 Short-haul Business 34.675 250
2010 Short-haul Business 277.4 2000
2011 Short-haul Business 34.275 250
2011 Short-haul Business 274.2 2000
2012 Short-haul Business 70.1475 250
2012 Short-haul Business 561.18 2000
2013 Short-haul Business 68.77525 250
2013 Short-haul Business 550.202 2000
2014 Short-haul Business 59.3825 250
2014 Short-haul Business 475.06 2000
2009 Short-haul Economy 23.4125 250
2009 Short-haul Economy 187.3 2000
2010 Short-haul Economy 23.1 250
2010 Short-haul Economy 184.8 2000
2011 Short-haul Economy 22.85 250
2011 Short-haul Economy 182.8 2000
2012 Short-haul Economy 46.76225 250
2012 Short-haul Economy 374.098 2000
2013 Short-haul Economy 45.851 250
2013 Short-haul Economy 366.808 2000
2014 Short-haul Economy 39.5875 250
2014 Short-haul Economy 316.7 2000
2014 Long-haul measure 219 2014
2014 Long-haul measure 228 2149
2014 Long-haul measure 259 2394
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 269 2068
2014 Long-haul measure 273 2098
2014 Long-haul measure 275 2118
2014 Long-haul measure 377 3434
2014 Long-haul measure 438 2063
2014 Long-haul measure 451 2066
2014 Long-haul measure 466 4404
2014 Long-haul measure 481 2012
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 495 2066
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 502 2264
2014 Long-haul measure 502 2268
2014 Long-haul measure 504 2065
2014 Long-haul measure 535 2483
2014 Long-haul measure 537 2491
2014 Long-haul measure 545 2330
2014 Long-haul measure 589 2538
2014 Long-haul measure 625 2612
2014 Long-haul measure 650 6072
2014 Long-haul measure 683 2924
2014 Long-haul measure 733 3441
2014 Long-haul measure 734 3185
2014 Long-haul measure 736 3169
2014 Long-haul measure 740 6942
2014 Long-haul measure 907 4281
2014 Long-haul measure 921 4081
2014 Long-haul measure 992 4633
2014 Long-haul measure 1012 4733
2014 Long-haul measure 1014 4530
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1046 13884
2014 Long-haul measure 1068 5026
2014 Long-haul measure 1634 8745
2014 Long-haul measure 2454 15625
2014 Short-haul measure 56 393
2014 Short-haul measure 57 401
2014 Short-haul measure 99 343
2014 Short-haul measure 104 364
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 112 389
2014 Short-haul measure 112 853
2014 Short-haul measure 126 964
2014 Short-haul measure 133 480
2014 Short-haul measure 134 1034
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 171 1598
2014 Short-haul measure 178 665
2014 Short-haul measure 182 1653
2014 Short-haul measure 184 1374
2014 Short-haul measure 199 686
2014 Short-haul measure 201 753
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 213 1612
2014 Short-haul measure 246 1817
2014 Short-haul measure 246 1880
2014 Short-haul measure 248 1144
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 288 1191
2014 Short-haul measure 299 1094
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 301 1236
2014 Short-haul measure 306 1239
2014 Short-haul measure 309 1249
2014 Short-haul measure 333 1352
2014 Short-haul measure 335 1506
2014 Short-haul measure 344 1387
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 394 1851
2014 Short-haul measure 395 1859
2014 Short-haul measure 407 1683
2014 Short-haul measure 410 1648
2014 Short-haul measure 421 1748
2014 Short-haul measure 471 1963
2014 Short-haul measure 472 1973
2014 Short-haul measure 474 1983
2013 Long-haul measure 219 2063
2013 Long-haul measure 223 2055
2013 Long-haul measure 224 2113
2013 Long-haul measure 224 2115
2013 Long-haul measure 227 2146
2013 Long-haul measure 228 2151
2013 Long-haul measure 231 2123
2013 Long-haul measure 232 2190
2013 Long-haul measure 240 2218
2013 Long-haul measure 241 2043
2013 Long-haul measure 242 2230
2013 Long-haul measure 244 2255
2013 Long-haul measure 246 2274
2013 Long-haul measure 250 2307
2013 Long-haul measure 256 2374
2013 Long-haul measure 257 2380
2013 Long-haul measure 258 2158
2013 Long-haul measure 258 2390
2013 Long-haul measure 258 2393
2013 Long-haul measure 259 2394
2013 Long-haul measure 260 2412
2013 Long-haul measure 261 2365
2013 Long-haul measure 261 2367
2013 Long-haul measure 261 2417
2013 Long-haul measure 263 2022
2013 Long-haul measure 263 2205
2013 Long-haul measure 264 2444
2013 Long-haul measure 266 2466
2013 Long-haul measure 266 2467
2013 Long-haul measure 267 2056
2013 Long-haul measure 267 2479
2013 Long-haul measure 267 2525
2013 Long-haul measure 268 2060
2013 Long-haul measure 268 2367
2013 Long-haul measure 269 2068
2013 Long-haul measure 269 2070
2013 Long-haul measure 269 2446
2013 Long-haul measure 271 2086
2013 Long-haul measure 273 2102
2013 Long-haul measure 274 2108
2013 Long-haul measure 274 2110
2013 Long-haul measure 274 2432
2013 Long-haul measure 275 2118
2013 Long-haul measure 276 2511
2013 Long-haul measure 277 2136
2013 Long-haul measure 277 2340
2013 Long-haul measure 277 2572
2013 Long-haul measure 278 2265
2013 Long-haul measure 278 2472
2013 Long-haul measure 278 2582
2013 Long-haul measure 279 2482
2013 Long-haul measure 279 2488
2013 Long-haul measure 280 2156
2013 Long-haul measure 280 2598
2013 Long-haul measure 280 2606
2013 Long-haul measure 282 2176
2013 Long-haul measure 286 2080
2013 Long-haul measure 288 2576
2013 Long-haul measure 288 2627
2013 Long-haul measure 289 2580
2013 Long-haul measure 290 2430
2013 Long-haul measure 290 2588
2013 Long-haul measure 290 2696
2013 Long-haul measure 294 2629
2013 Long-haul measure 294 2740
2013 Long-haul measure 299 2192
2013 Long-haul measure 299 2732
2013 Long-haul measure 299 2790
2013 Long-haul measure 301 2696
2013 Long-haul measure 305 2740
2013 Long-haul measure 313 2810
2013 Long-haul measure 313 2814
2013 Long-haul measure 315 2937
2013 Long-haul measure 318 3026
2013 Long-haul measure 321 2888
2013 Long-haul measure 331 2991
2013 Long-haul measure 332 3056
2013 Long-haul measure 333 3006
2013 Long-haul measure 333 3012
2013 Long-haul measure 334 3016
2013 Long-haul measure 338 2566
2013 Long-haul measure 340 2584
2013 Long-haul measure 340 3182
2013 Long-haul measure 342 3251
2013 Long-haul measure 345 3228
2013 Long-haul measure 345 3232
2013 Long-haul measure 346 3236
2013 Long-haul measure 347 3147
2013 Long-haul measure 351 3235
2013 Long-haul measure 356 2720
2013 Long-haul measure 357 3242
2013 Long-haul measure 364 3412
2013 Long-haul measure 366 3323
2013 Long-haul measure 369 3358
2013 Long-haul measure 370 3368
2013 Long-haul measure 371 3428
2013 Long-haul measure 376 3428
2013 Long-haul measure 377 3432
2013 Long-haul measure 381 3472
2013 Long-haul measure 381 3476
2013 Long-haul measure 383 3496
2013 Long-haul measure 387 3534
2013 Long-haul measure 387 3640
2013 Long-haul measure 389 3552
2013 Long-haul measure 389 3656
2013 Long-haul measure 391 3729
2013 Long-haul measure 392 3574
2013 Long-haul measure 396 3614
2013 Long-haul measure 400 3654
2013 Long-haul measure 400 3760
2013 Long-haul measure 405 3867
2013 Long-haul measure 408 3736
2013 Long-haul measure 415 3801
2013 Long-haul measure 419 3836
2013 Long-haul measure 429 3940
2013 Long-haul measure 438 4126
2013 Long-haul measure 439 4140
2013 Long-haul measure 448 4122
2013 Long-haul measure 448 4226
2013 Long-haul measure 454 4176
2013 Long-haul measure 460 6140
2013 Long-haul measure 472 6304
2013 Long-haul measure 475 4378
2013 Long-haul measure 491 4640
2013 Long-haul measure 493 6596
2013 Long-haul measure 503 4757
2013 Long-haul measure 508 6746
2013 Long-haul measure 509 4714
2013 Long-haul measure 511 4894
2013 Long-haul measure 518 4955
2013 Long-haul measure 527 4880
2013 Long-haul measure 532 4936
2013 Long-haul measure 533 5050
2013 Long-haul measure 533 5052
2013 Long-haul measure 533 5054
2013 Long-haul measure 536 4970
2013 Long-haul measure 542 5027
2013 Long-haul measure 558 5184
2013 Long-haul measure 559 5192
2013 Long-haul measure 562 5224
2013 Long-haul measure 591 5508
2013 Long-haul measure 630 5880
2013 Long-haul measure 673 6400
2013 Long-haul measure 694 6502
2013 Long-haul measure 703 6589
2013 Long-haul measure 739 6934
2013 Long-haul measure 747 7067
2013 Long-haul measure 773 7319
2013 Long-haul measure 793 7564
2013 Long-haul measure 809 7614
2013 Long-haul measure 850 10856
2013 Long-haul measure 925 12250
2013 Long-haul measure 935 12488
2013 Long-haul measure 946 8942
2013 Long-haul measure 949 12578
2013 Long-haul measure 958 9054
2013 Long-haul measure 961 12840
2013 Long-haul measure 968 12832
2013 Long-haul measure 975 9328
2013 Long-haul measure 987 13192
2013 Long-haul measure 1015 13462
2013 Long-haul measure 1069 14200
2013 Long-haul measure 1196 15959
2013 Long-haul measure 1236 16497
2013 Long-haul measure 1288 17142
2013 Long-haul measure 1293 17314
2013 Long-haul measure 1315 17557
2013 Long-haul measure 1323 17615
2013 Long-haul measure 1323 17622
2013 Long-haul measure 1454 19376
2013 Long-haul measure 1463 19504
2013 Long-haul measure 1485 19796
2013 Long-haul measure 1535 20370
2013 Long-haul measure 1588 21296
2013 Long-haul measure 1596 21296
2013 Short-haul measure 18 312
2013 Short-haul measure 22 374
2013 Short-haul measure 26 426
2013 Short-haul measure 26 430
2013 Short-haul measure 36 624
2013 Short-haul measure 40 263
2013 Short-haul measure 44 748
2013 Short-haul measure 48 330
2013 Short-haul measure 53 372
2013 Short-haul measure 56 393
2013 Short-haul measure 57 401
2013 Short-haul measure 57 406
2013 Short-haul measure 59 417
2013 Short-haul measure 59 419
2013 Short-haul measure 60 429
2013 Short-haul measure 63 454
2013 Short-haul measure 76 557
2013 Short-haul measure 79 580
2013 Short-haul measure 79 581
2013 Short-haul measure 79 583
2013 Short-haul measure 79 584
2013 Short-haul measure 80 588
2013 Short-haul measure 82 605
2013 Short-haul measure 84 624
2013 Short-haul measure 84 626
2013 Short-haul measure 87 645
2013 Short-haul measure 90 671
2013 Short-haul measure 91 680
2013 Short-haul measure 91 682
2013 Short-haul measure 91 683
2013 Short-haul measure 92 687
2013 Short-haul measure 95 716
2013 Short-haul measure 96 660
2013 Short-haul measure 96 717
2013 Short-haul measure 97 730
2013 Short-haul measure 98 676
2013 Short-haul measure 105 796
2013 Short-haul measure 106 806
2013 Short-haul measure 107 808
2013 Short-haul measure 107 813
2013 Short-haul measure 108 815
2013 Short-haul measure 112 786
2013 Short-haul measure 112 847
2013 Short-haul measure 112 853
2013 Short-haul measure 113 863
2013 Short-haul measure 114 804
2013 Short-haul measure 115 812
2013 Short-haul measure 116 880
2013 Short-haul measure 119 912
2013 Short-haul measure 120 853
2013 Short-haul measure 121 866
2013 Short-haul measure 122 1123
2013 Short-haul measure 123 878
2013 Short-haul measure 123 940
2013 Short-haul measure 123 1135
2013 Short-haul measure 126 965
2013 Short-haul measure 126 966
2013 Short-haul measure 126 1168
2013 Short-haul measure 126 1169
2013 Short-haul measure 128 917
2013 Short-haul measure 128 1186
2013 Short-haul measure 129 1190
2013 Short-haul measure 129 1195
2013 Short-haul measure 129 1197
2013 Short-haul measure 129 1199
2013 Short-haul measure 130 1002
2013 Short-haul measure 130 1206
2013 Short-haul measure 132 1011
2013 Short-haul measure 132 1226
2013 Short-haul measure 134 1028
2013 Short-haul measure 134 1030
2013 Short-haul measure 134 1034
2013 Short-haul measure 135 1035
2013 Short-haul measure 136 1043
2013 Short-haul measure 137 1054
2013 Short-haul measure 137 1055
2013 Short-haul measure 137 1059
2013 Short-haul measure 139 1288
2013 Short-haul measure 139 1291
2013 Short-haul measure 140 1078
2013 Short-haul measure 141 1088
2013 Short-haul measure 141 1258
2013 Short-haul measure 142 1032
2013 Short-haul measure 146 1302
2013 Short-haul measure 147 1312
2013 Short-haul measure 147 1368
2013 Short-haul measure 147 1373
2013 Short-haul measure 149 1331
2013 Short-haul measure 149 1339
2013 Short-haul measure 151 1104
2013 Short-haul measure 151 1110
2013 Short-haul measure 151 1349
2013 Short-haul measure 154 1436
2013 Short-haul measure 155 1389
2013 Short-haul measure 155 1445
2013 Short-haul measure 158 1162
2013 Short-haul measure 160 1176
2013 Short-haul measure 162 1196
2013 Short-haul measure 162 1461
2013 Short-haul measure 165 1492
2013 Short-haul measure 166 1500
2013 Short-haul measure 166 1503
2013 Short-haul measure 170 1591
2013 Short-haul measure 170 1593
2013 Short-haul measure 171 1598
2013 Short-haul measure 173 1571
2013 Short-haul measure 174 1572
2013 Short-haul measure 175 1305
2013 Short-haul measure 177 1320
2013 Short-haul measure 178 1611
2013 Short-haul measure 179 1333
2013 Short-haul measure 179 1621
2013 Short-haul measure 180 1342
2013 Short-haul measure 182 1360
2013 Short-haul measure 183 1366
2013 Short-haul measure 184 1374
2013 Short-haul measure 185 1733
2013 Short-haul measure 186 1749
2013 Short-haul measure 187 1753
2013 Short-haul measure 189 1413
2013 Short-haul measure 189 1414
2013 Short-haul measure 191 1434
2013 Short-haul measure 191 1743
2013 Short-haul measure 193 1452
2013 Short-haul measure 194 1460
2013 Short-haul measure 194 1820
2013 Short-haul measure 194 1828
2013 Short-haul measure 195 1462
2013 Short-haul measure 195 1775
2013 Short-haul measure 197 1478
2013 Short-haul measure 197 1480
2013 Short-haul measure 199 1819
2013 Short-haul measure 200 1508
2013 Short-haul measure 202 1522
2013 Short-haul measure 202 1851
2013 Short-haul measure 204 1542
2013 Short-haul measure 204 1867
2013 Short-haul measure 205 1875
2013 Short-haul measure 207 1567
2013 Short-haul measure 207 1897
2013 Short-haul measure 208 1848
2013 Short-haul measure 209 1964
2013 Short-haul measure 213 1612
2013 Short-haul measure 213 1616
2013 Short-haul measure 213 1956
2013 Short-haul measure 214 1966
2013 Short-haul measure 220 1670
2013 Short-haul measure 223 1694
2013 Short-haul measure 224 1706
2013 Short-haul measure 227 1724
2013 Short-haul measure 227 1726
2013 Short-haul measure 229 1744
2013 Short-haul measure 233 1927
2013 Short-haul measure 234 1784
2013 Short-haul measure 239 1824
2013 Short-haul measure 244 1804
2013 Short-haul measure 245 1870
2013 Short-haul measure 245 1874
2013 Short-haul measure 245 1877
2013 Short-haul measure 246 1880
2013 Short-haul measure 251 1920
2013 Short-haul measure 252 1932
2013 Short-haul measure 253 1885
2013 Short-haul measure 254 1949
2013 Short-haul measure 255 1889
2013 Short-haul measure 265 1910
2013 Short-haul measure 270 1950
2012 Long-haul measure 219 2063
2012 Long-haul measure 220 2017
2012 Long-haul measure 224 2113
2012 Long-haul measure 233 2205
2012 Long-haul measure 236 2174
2012 Long-haul measure 238 2197
2012 Long-haul measure 239 2205
2012 Long-haul measure 239 2257
2012 Long-haul measure 243 2246
2012 Long-haul measure 251 2212
2012 Long-haul measure 252 2330
2012 Long-haul measure 254 2244
2012 Long-haul measure 257 2380
2012 Long-haul measure 258 2390
2012 Long-haul measure 258 2446
2012 Long-haul measure 259 2394
2012 Long-haul measure 260 2411
2012 Long-haul measure 261 2006
2012 Long-haul measure 261 2473
2012 Long-haul measure 264 2029
2012 Long-haul measure 264 2450
2012 Long-haul measure 265 2515
2012 Long-haul measure 266 2356
2012 Long-haul measure 267 2473
2012 Long-haul measure 267 2525
2012 Long-haul measure 267 2526
2012 Long-haul measure 268 2060
2012 Long-haul measure 268 2380
2012 Long-haul measure 268 2431
2012 Long-haul measure 269 2070
2012 Long-haul measure 270 2402
2012 Long-haul measure 273 2102
2012 Long-haul measure 273 2430
2012 Long-haul measure 273 2530
2012 Long-haul measure 274 2108
2012 Long-haul measure 274 2110
2012 Long-haul measure 275 2556
2012 Long-haul measure 277 2136
2012 Long-haul measure 277 2576
2012 Long-haul measure 277 2577
2012 Long-haul measure 278 2480
2012 Long-haul measure 278 2582
2012 Long-haul measure 279 2411
2012 Long-haul measure 279 2484
2012 Long-haul measure 279 2591
2012 Long-haul measure 281 2607
2012 Long-haul measure 282 2176
2012 Long-haul measure 284 2638
2012 Long-haul measure 285 2650
2012 Long-haul measure 286 2657
2012 Long-haul measure 288 2681
2012 Long-haul measure 294 2736
2012 Long-haul measure 298 2779
2012 Long-haul measure 300 2688
2012 Long-haul measure 301 2700
2012 Long-haul measure 307 2861
2012 Long-haul measure 309 2879
2012 Long-haul measure 311 2899
2012 Long-haul measure 312 2802
2012 Long-haul measure 312 2808
2012 Long-haul measure 315 2991
2012 Long-haul measure 317 2850
2012 Long-haul measure 319 3032
2012 Long-haul measure 321 2997
2012 Long-haul measure 323 3067
2012 Long-haul measure 323 3070
2012 Long-haul measure 324 3023
2012 Long-haul measure 326 3044
2012 Long-haul measure 328 2958
2012 Long-haul measure 334 3018
2012 Long-haul measure 335 3188
2012 Long-haul measure 339 3066
2012 Long-haul measure 340 3182
2012 Long-haul measure 340 3186
2012 Long-haul measure 341 3188
2012 Long-haul measure 363 3454
2012 Long-haul measure 375 3524
2012 Long-haul measure 376 3426
2012 Long-haul measure 378 3440
2012 Long-haul measure 381 3468
2012 Long-haul measure 381 3472
2012 Long-haul measure 381 5032
2012 Long-haul measure 382 3484
2012 Long-haul measure 383 3490
2012 Long-haul measure 384 3610
2012 Long-haul measure 386 3520
2012 Long-haul measure 387 3530
2012 Long-haul measure 387 3640
2012 Long-haul measure 387 5111
2012 Long-haul measure 398 3634
2012 Long-haul measure 398 3797
2012 Long-haul measure 399 5266
2012 Long-haul measure 404 3801
2012 Long-haul measure 414 3898
2012 Long-haul measure 418 3699
2012 Long-haul measure 419 3836
2012 Long-haul measure 420 3958
2012 Long-haul measure 422 5579
2012 Long-haul measure 424 3994
2012 Long-haul measure 427 4028
2012 Long-haul measure 427 5642
2012 Long-haul measure 438 4028
2012 Long-haul measure 438 4126
2012 Long-haul measure 440 4153
2012 Long-haul measure 442 4168
2012 Long-haul measure 448 4226
2012 Long-haul measure 454 4176
2012 Long-haul measure 458 4267
2012 Long-haul measure 464 4380
2012 Long-haul measure 468 4424
2012 Long-haul measure 478 4410
2012 Long-haul measure 478 4468
2012 Long-haul measure 479 4524
2012 Long-haul measure 482 4552
2012 Long-haul measure 499 4614
2012 Long-haul measure 501 6650
2012 Long-haul measure 503 4656
2012 Long-haul measure 505 4780
2012 Long-haul measure 509 4873
2012 Long-haul measure 519 4911
2012 Long-haul measure 524 4958
2012 Long-haul measure 530 4918
2012 Long-haul measure 533 5050
2012 Long-haul measure 533 5052
2012 Long-haul measure 552 5236
2012 Long-haul measure 556 5166
2012 Long-haul measure 559 5192
2012 Long-haul measure 560 5206
2012 Long-haul measure 565 5256
2012 Long-haul measure 566 5266
2012 Long-haul measure 598 8006
2012 Long-haul measure 611 5700
2012 Long-haul measure 630 5880
2012 Long-haul measure 646 6140
2012 Long-haul measure 647 6046
2012 Long-haul measure 648 8677
2012 Long-haul measure 663 6204
2012 Long-haul measure 748 10027
2012 Long-haul measure 752 10029
2012 Long-haul measure 829 11067
2012 Long-haul measure 856 11318
2012 Long-haul measure 859 8208
2012 Long-haul measure 889 11931
2012 Long-haul measure 905 12092
2012 Long-haul measure 910 11484
2012 Long-haul measure 912 12196
2012 Long-haul measure 913 12092
2012 Long-haul measure 921 12206
2012 Long-haul measure 938 12530
2012 Long-haul measure 943 12490
2012 Long-haul measure 948 12666
2012 Long-haul measure 951 12606
2012 Long-haul measure 964 12886
2012 Long-haul measure 966 12915
2012 Long-haul measure 973 12999
2012 Long-haul measure 975 9328
2012 Long-haul measure 990 13229
2012 Long-haul measure 992 13264
2012 Long-haul measure 999 13256
2012 Long-haul measure 1000 13258
2012 Long-haul measure 1003 13300
2012 Long-haul measure 1008 13480
2012 Long-haul measure 1009 13495
2012 Long-haul measure 1022 13556
2012 Long-haul measure 1028 12451
2012 Long-haul measure 1038 13877
2012 Long-haul measure 1085 14512
2012 Long-haul measure 1090 14372
2012 Long-haul measure 1192 15858
2012 Long-haul measure 1296 15827
2012 Long-haul measure 1390 18630
2012 Long-haul measure 1398 18623
2012 Long-haul measure 1401 18776
2012 Long-haul measure 1478 19704
2012 Long-haul measure 1485 19796
2012 Long-haul measure 1494 20026
2012 Long-haul measure 1541 20660
2012 Long-haul measure 1543 20679
2012 Long-haul measure 1544 20600
2012 Long-haul measure 1545 20602
2012 Long-haul measure 1545 20612
2012 Long-haul measure 1551 20690
2012 Long-haul measure 1553 20720
2012 Long-haul measure 1728 22968
2012 Long-haul measure 2093 27992
2012 Long-haul measure 2494 33392
2012 Short-haul measure 36 624
2012 Short-haul measure 47 324
2012 Short-haul measure 56 392
2012 Short-haul measure 56 393
2012 Short-haul measure 56 397
2012 Short-haul measure 57 400
2012 Short-haul measure 57 402
2012 Short-haul measure 59 416
2012 Short-haul measure 60 430
2012 Short-haul measure 65 404
2012 Short-haul measure 69 501
2012 Short-haul measure 77 567
2012 Short-haul measure 79 584
2012 Short-haul measure 81 598
2012 Short-haul measure 86 576
2012 Short-haul measure 90 671
2012 Short-haul measure 91 680
2012 Short-haul measure 91 683
2012 Short-haul measure 93 697
2012 Short-haul measure 95 713
2012 Short-haul measure 95 716
2012 Short-haul measure 95 719
2012 Short-haul measure 96 660
2012 Short-haul measure 104 724
2012 Short-haul measure 106 801
2012 Short-haul measure 106 806
2012 Short-haul measure 108 815
2012 Short-haul measure 110 835
2012 Short-haul measure 112 786
2012 Short-haul measure 112 847
2012 Short-haul measure 113 794
2012 Short-haul measure 114 804
2012 Short-haul measure 114 808
2012 Short-haul measure 119 845
2012 Short-haul measure 119 912
2012 Short-haul measure 121 922
2012 Short-haul measure 125 898
2012 Short-haul measure 126 904
2012 Short-haul measure 127 908
2012 Short-haul measure 127 1176
2012 Short-haul measure 128 1184
2012 Short-haul measure 129 1190
2012 Short-haul measure 129 1195
2012 Short-haul measure 130 997
2012 Short-haul measure 130 1203
2012 Short-haul measure 131 1003
2012 Short-haul measure 132 1226
2012 Short-haul measure 134 1030
2012 Short-haul measure 135 1035
2012 Short-haul measure 136 1206
2012 Short-haul measure 137 1054
2012 Short-haul measure 137 1055
2012 Short-haul measure 137 1268
2012 Short-haul measure 139 1288
2012 Short-haul measure 139 1291
2012 Short-haul measure 139 1292
2012 Short-haul measure 140 1298
2012 Short-haul measure 140 1301
2012 Short-haul measure 141 1088
2012 Short-haul measure 144 1283
2012 Short-haul measure 145 1351
2012 Short-haul measure 147 1368
2012 Short-haul measure 147 1373
2012 Short-haul measure 149 1339
2012 Short-haul measure 154 1134
2012 Short-haul measure 159 1485
2012 Short-haul measure 162 1196
2012 Short-haul measure 162 1456
2012 Short-haul measure 162 1515
2012 Short-haul measure 164 1480
2012 Short-haul measure 164 1530
2012 Short-haul measure 170 1591
2012 Short-haul measure 171 1599
2012 Short-haul measure 172 1276
2012 Short-haul measure 175 1641
2012 Short-haul measure 179 1675
2012 Short-haul measure 179 1677
2012 Short-haul measure 180 1342
2012 Short-haul measure 181 1695
2012 Short-haul measure 182 1360
2012 Short-haul measure 182 1362
2012 Short-haul measure 182 1653
2012 Short-haul measure 183 1366
2012 Short-haul measure 185 1685
2012 Short-haul measure 189 1774
2012 Short-haul measure 191 1434
2012 Short-haul measure 194 1460
2012 Short-haul measure 194 1820
2012 Short-haul measure 195 1462
2012 Short-haul measure 196 1787
2012 Short-haul measure 198 1804
2012 Short-haul measure 198 1805
2012 Short-haul measure 198 1861
2012 Short-haul measure 199 1817
2012 Short-haul measure 199 1869
2012 Short-haul measure 202 1849
2012 Short-haul measure 206 1885
2012 Short-haul measure 206 1888
2012 Short-haul measure 207 1442
2012 Short-haul measure 213 1612
2012 Short-haul measure 222 1688
2012 Short-haul measure 223 1694
2012 Short-haul measure 227 1724
2012 Short-haul measure 236 1674
2012 Short-haul measure 239 1824
2012 Short-haul measure 245 1872
2012 Short-haul measure 245 1874
2012 Short-haul measure 251 1926
2012 Short-haul measure 252 1804
2012 Short-haul measure 252 1932
2012 Short-haul measure 260 1994
2011 Long-haul measure 191 14134
2011 Long-haul measure 219 2011
2011 Long-haul measure 219 2063
2011 Long-haul measure 220 2026
2011 Long-haul measure 222 2092
2011 Long-haul measure 224 2113
2011 Long-haul measure 232 2190
2011 Long-haul measure 233 2196
2011 Long-haul measure 235 2167
2011 Long-haul measure 235 2220
2011 Long-haul measure 237 2013
2011 Long-haul measure 238 2194
2011 Long-haul measure 244 2258
2011 Long-haul measure 247 2284
2011 Long-haul measure 251 2146
2011 Long-haul measure 253 2338
2011 Long-haul measure 256 2073
2011 Long-haul measure 257 2380
2011 Long-haul measure 258 2238
2011 Long-haul measure 258 2390
2011 Long-haul measure 261 2006
2011 Long-haul measure 261 2191
2011 Long-haul measure 261 2469
2011 Long-haul measure 262 2239
2011 Long-haul measure 263 2210
2011 Long-haul measure 264 2501
2011 Long-haul measure 265 2507
2011 Long-haul measure 267 2219
2011 Long-haul measure 267 2525
2011 Long-haul measure 267 2526
2011 Long-haul measure 267 2531
2011 Long-haul measure 268 2060
2011 Long-haul measure 268 2223
2011 Long-haul measure 268 2431
2011 Long-haul measure 269 2070
2011 Long-haul measure 270 2562
2011 Long-haul measure 271 2084
2011 Long-haul measure 271 2566
2011 Long-haul measure 272 2422
2011 Long-haul measure 273 2102
2011 Long-haul measure 274 2108
2011 Long-haul measure 274 2110
2011 Long-haul measure 274 2316
2011 Long-haul measure 274 2540
2011 Long-haul measure 275 2552
2011 Long-haul measure 276 2514
2011 Long-haul measure 277 2136
2011 Long-haul measure 277 2576
2011 Long-haul measure 278 2480
2011 Long-haul measure 278 2582
2011 Long-haul measure 279 2154
2011 Long-haul measure 279 2596
2011 Long-haul measure 281 2166
2011 Long-haul measure 283 2524
2011 Long-haul measure 284 2538
2011 Long-haul measure 284 2639
2011 Long-haul measure 285 2540
2011 Long-haul measure 286 2657
2011 Long-haul measure 287 2449
2011 Long-haul measure 287 2563
2011 Long-haul measure 288 2684
2011 Long-haul measure 289 2104
2011 Long-haul measure 289 2470
2011 Long-haul measure 290 2501
2011 Long-haul measure 294 2791
2011 Long-haul measure 295 2746
2011 Long-haul measure 296 2649
2011 Long-haul measure 297 2593
2011 Long-haul measure 297 2715
2011 Long-haul measure 300 2566
2011 Long-haul measure 301 2804
2011 Long-haul measure 305 2791
2011 Long-haul measure 309 2880
2011 Long-haul measure 309 2883
2011 Long-haul measure 316 2846
2011 Long-haul measure 316 2999
2011 Long-haul measure 319 2705
2011 Long-haul measure 321 2999
2011 Long-haul measure 323 2873
2011 Long-haul measure 324 3027
2011 Long-haul measure 327 3054
2011 Long-haul measure 329 2715
2011 Long-haul measure 329 2964
2011 Long-haul measure 329 3078
2011 Long-haul measure 331 2721
2011 Long-haul measure 333 3012
2011 Long-haul measure 336 3200
2011 Long-haul measure 339 2949
2011 Long-haul measure 340 3182
2011 Long-haul measure 340 3186
2011 Long-haul measure 342 3253
2011 Long-haul measure 342 3260
2011 Long-haul measure 344 3222
2011 Long-haul measure 347 3307
2011 Long-haul measure 348 3148
2011 Long-haul measure 349 3167
2011 Long-haul measure 350 3331
2011 Long-haul measure 352 3302
2011 Long-haul measure 352 3350
2011 Long-haul measure 354 3376
2011 Long-haul measure 357 3242
2011 Long-haul measure 357 3350
2011 Long-haul measure 357 3351
2011 Long-haul measure 359 2680
2011 Long-haul measure 359 3366
2011 Long-haul measure 360 2684
2011 Long-haul measure 360 3266
2011 Long-haul measure 361 3382
2011 Long-haul measure 363 3294
2011 Long-haul measure 364 3306
2011 Long-haul measure 364 3413
2011 Long-haul measure 364 3418
2011 Long-haul measure 365 3318
2011 Long-haul measure 365 3478
2011 Long-haul measure 366 3484
2011 Long-haul measure 369 3356
2011 Long-haul measure 370 3366
2011 Long-haul measure 375 3463
2011 Long-haul measure 377 3537
2011 Long-haul measure 377 3598
2011 Long-haul measure 378 3444
2011 Long-haul measure 380 5011
2011 Long-haul measure 381 3472
2011 Long-haul measure 383 3602
2011 Long-haul measure 387 3634
2011 Long-haul measure 387 3640
2011 Long-haul measure 389 3607
2011 Long-haul measure 390 3562
2011 Long-haul measure 390 3665
2011 Long-haul measure 390 3716
2011 Long-haul measure 409 3853
2011 Long-haul measure 413 3889
2011 Long-haul measure 419 5541
2011 Long-haul measure 419 5598
2011 Long-haul measure 422 3864
2011 Long-haul measure 422 3873
2011 Long-haul measure 422 3979
2011 Long-haul measure 424 3767
2011 Long-haul measure 429 3932
2011 Long-haul measure 438 4126
2011 Long-haul measure 447 4113
2011 Long-haul measure 448 4226
2011 Long-haul measure 453 3444
2011 Long-haul measure 453 4271
2011 Long-haul measure 454 3864
2011 Long-haul measure 454 4290
2011 Long-haul measure 456 4355
2011 Long-haul measure 456 6042
2011 Long-haul measure 464 3534
2011 Long-haul measure 464 4380
2011 Long-haul measure 465 4392
2011 Long-haul measure 467 3562
2011 Long-haul measure 468 4310
2011 Long-haul measure 468 6247
2011 Long-haul measure 473 4362
2011 Long-haul measure 484 4524
2011 Long-haul measure 492 4596
2011 Long-haul measure 493 6596
2011 Long-haul measure 498 4715
2011 Long-haul measure 501 3836
2011 Long-haul measure 502 4640
2011 Long-haul measure 509 3901
2011 Long-haul measure 512 4850
2011 Long-haul measure 513 6444
2011 Long-haul measure 515 4738
2011 Long-haul measure 517 6911
2011 Long-haul measure 523 4848
2011 Long-haul measure 526 7035
2011 Long-haul measure 532 4936
2011 Long-haul measure 533 5050
2011 Long-haul measure 533 5052
2011 Long-haul measure 535 4958
2011 Long-haul measure 550 5108
2011 Long-haul measure 558 7419
2011 Long-haul measure 559 5192
2011 Long-haul measure 563 5232
2011 Long-haul measure 565 7514
2011 Long-haul measure 566 5260
2011 Long-haul measure 577 4936
2011 Long-haul measure 600 5594
2011 Long-haul measure 630 5880
2011 Long-haul measure 633 5790
2011 Long-haul measure 647 6046
2011 Long-haul measure 673 6400
2011 Long-haul measure 676 5140
2011 Long-haul measure 687 6006
2011 Long-haul measure 708 6204
2011 Long-haul measure 715 6702
2011 Long-haul measure 716 6712
2011 Long-haul measure 728 6826
2011 Long-haul measure 731 6968
2011 Long-haul measure 741 6954
2011 Long-haul measure 746 7114
2011 Long-haul measure 771 7030
2011 Long-haul measure 819 7706
2011 Long-haul measure 826 10038
2011 Long-haul measure 831 10211
2011 Long-haul measure 858 11348
2011 Long-haul measure 909 10093
2011 Long-haul measure 929 12363
2011 Long-haul measure 935 12494
2011 Long-haul measure 938 12530
2011 Long-haul measure 951 12606
2011 Long-haul measure 962 12861
2011 Long-haul measure 969 12948
2011 Long-haul measure 973 12226
2011 Long-haul measure 979 13092
2011 Long-haul measure 987 13192
2011 Long-haul measure 992 13256
2011 Long-haul measure 1014 9700
2011 Long-haul measure 1019 13624
2011 Long-haul measure 1025 9700
2011 Long-haul measure 1032 13798
2011 Long-haul measure 1043 13838
2011 Long-haul measure 1075 14270
2011 Long-haul measure 1076 14286
2011 Long-haul measure 1098 14028
2011 Long-haul measure 1117 14838
2011 Long-haul measure 1130 13956
2011 Long-haul measure 1136 15101
2011 Long-haul measure 1174 15608
2011 Long-haul measure 1195 16047
2011 Long-haul measure 1208 16069
2011 Long-haul measure 1218 11252
2011 Long-haul measure 1223 16263
2011 Long-haul measure 1236 16545
2011 Long-haul measure 1264 15739
2011 Long-haul measure 1296 17354
2011 Long-haul measure 1369 18345
2011 Long-haul measure 1424 18982
2011 Long-haul measure 1432 18974
2011 Long-haul measure 1485 19796
2011 Long-haul measure 1510 20134
2011 Long-haul measure 1590 21208
2011 Long-haul measure 1609 20552
2011 Long-haul measure 1707 20977
2011 Long-haul measure 2431 32544
2011 Short-haul measure 18 312
2011 Short-haul measure 22 374
2011 Short-haul measure 24 392
2011 Short-haul measure 26 426
2011 Short-haul measure 36 624
2011 Short-haul measure 44 748
2011 Short-haul measure 45 303
2011 Short-haul measure 47 324
2011 Short-haul measure 49 338
2011 Short-haul measure 50 343
2011 Short-haul measure 50 346
2011 Short-haul measure 51 357
2011 Short-haul measure 53 369
2011 Short-haul measure 53 372
2011 Short-haul measure 56 393
2011 Short-haul measure 57 400
2011 Short-haul measure 57 402
2011 Short-haul measure 59 422
2011 Short-haul measure 62 444
2011 Short-haul measure 66 475
2011 Short-haul measure 70 507
2011 Short-haul measure 71 514
2011 Short-haul measure 74 538
2011 Short-haul measure 77 567
2011 Short-haul measure 78 576
2011 Short-haul measure 79 581
2011 Short-haul measure 79 582
2011 Short-haul measure 79 584
2011 Short-haul measure 81 598
2011 Short-haul measure 85 634
2011 Short-haul measure 86 576
2011 Short-haul measure 86 635
2011 Short-haul measure 87 649
2011 Short-haul measure 88 590
2011 Short-haul measure 89 600
2011 Short-haul measure 90 606
2011 Short-haul measure 90 671
2011 Short-haul measure 91 680
2011 Short-haul measure 91 683
2011 Short-haul measure 92 686
2011 Short-haul measure 93 693
2011 Short-haul measure 93 696
2011 Short-haul measure 93 697
2011 Short-haul measure 96 660
2011 Short-haul measure 96 717
2011 Short-haul measure 97 668
2011 Short-haul measure 97 730
2011 Short-haul measure 97 732
2011 Short-haul measure 101 698
2011 Short-haul measure 101 763
2011 Short-haul measure 101 764
2011 Short-haul measure 103 781
2011 Short-haul measure 104 720
2011 Short-haul measure 106 738
2011 Short-haul measure 106 800
2011 Short-haul measure 106 805
2011 Short-haul measure 106 806
2011 Short-haul measure 108 815
2011 Short-haul measure 108 817
2011 Short-haul measure 108 819
2011 Short-haul measure 110 835
2011 Short-haul measure 111 840
2011 Short-haul measure 112 786
2011 Short-haul measure 112 847
2011 Short-haul measure 112 848
2011 Short-haul measure 113 800
2011 Short-haul measure 115 514
2011 Short-haul measure 116 884
2011 Short-haul measure 119 908
2011 Short-haul measure 119 912
2011 Short-haul measure 120 918
2011 Short-haul measure 121 862
2011 Short-haul measure 122 929
2011 Short-haul measure 122 936
2011 Short-haul measure 124 888
2011 Short-haul measure 125 1158
2011 Short-haul measure 126 1163
2011 Short-haul measure 127 908
2011 Short-haul measure 127 973
2011 Short-haul measure 129 989
2011 Short-haul measure 129 1190
2011 Short-haul measure 129 1195
2011 Short-haul measure 130 997
2011 Short-haul measure 130 999
2011 Short-haul measure 130 1207
2011 Short-haul measure 131 1003
2011 Short-haul measure 131 1218
2011 Short-haul measure 133 1020
2011 Short-haul measure 134 1030
2011 Short-haul measure 135 975
2011 Short-haul measure 135 1035
2011 Short-haul measure 135 1196
2011 Short-haul measure 137 1051
2011 Short-haul measure 137 1054
2011 Short-haul measure 137 1055
2011 Short-haul measure 137 1218
2011 Short-haul measure 138 1065
2011 Short-haul measure 138 1283
2011 Short-haul measure 139 1068
2011 Short-haul measure 139 1238
2011 Short-haul measure 140 1077
2011 Short-haul measure 140 1305
2011 Short-haul measure 146 1067
2011 Short-haul measure 147 1368
2011 Short-haul measure 147 1373
2011 Short-haul measure 150 1402
2011 Short-haul measure 151 1110
2011 Short-haul measure 152 1413
2011 Short-haul measure 153 1063
2011 Short-haul measure 153 1426
2011 Short-haul measure 154 1134
2011 Short-haul measure 155 1390
2011 Short-haul measure 156 1401
2011 Short-haul measure 159 1172
2011 Short-haul measure 159 1483
2011 Short-haul measure 160 1496
2011 Short-haul measure 162 1193
2011 Short-haul measure 162 1196
2011 Short-haul measure 162 1456
2011 Short-haul measure 162 1514
2011 Short-haul measure 163 1206
2011 Short-haul measure 166 1230
2011 Short-haul measure 166 1503
2011 Short-haul measure 167 1506
2011 Short-haul measure 170 1591
2011 Short-haul measure 170 1593
2011 Short-haul measure 171 1601
2011 Short-haul measure 175 1303
2011 Short-haul measure 175 1506
2011 Short-haul measure 175 1590
2011 Short-haul measure 176 1645
2011 Short-haul measure 177 1320
2011 Short-haul measure 178 1328
2011 Short-haul measure 179 1683
2011 Short-haul measure 180 1342
2011 Short-haul measure 180 1691
2011 Short-haul measure 182 1360
2011 Short-haul measure 182 1653
2011 Short-haul measure 183 1366
2011 Short-haul measure 184 1726
2011 Short-haul measure 185 1384
2011 Short-haul measure 185 1386
2011 Short-haul measure 186 1390
2011 Short-haul measure 188 1342
2011 Short-haul measure 188 1716
2011 Short-haul measure 189 1771
2011 Short-haul measure 190 1728
2011 Short-haul measure 190 1729
2011 Short-haul measure 190 1789
2011 Short-haul measure 191 1432
2011 Short-haul measure 191 1433
2011 Short-haul measure 191 1434
2011 Short-haul measure 192 1750
2011 Short-haul measure 194 1456
2011 Short-haul measure 194 1460
2011 Short-haul measure 194 1647
2011 Short-haul measure 194 1820
2011 Short-haul measure 195 1462
2011 Short-haul measure 195 1469
2011 Short-haul measure 196 1477
2011 Short-haul measure 196 1787
2011 Short-haul measure 196 1847
2011 Short-haul measure 197 1484
2011 Short-haul measure 198 1489
2011 Short-haul measure 200 1510
2011 Short-haul measure 202 1522
2011 Short-haul measure 202 1848
2011 Short-haul measure 202 1905
2011 Short-haul measure 203 1528
2011 Short-haul measure 203 1735
2011 Short-haul measure 208 1774
2011 Short-haul measure 209 1918
2011 Short-haul measure 212 1608
2011 Short-haul measure 212 1805
2011 Short-haul measure 213 806
2011 Short-haul measure 213 1612
2011 Short-haul measure 218 1653
2011 Short-haul measure 218 1870
2011 Short-haul measure 219 1663
2011 Short-haul measure 223 1694
2011 Short-haul measure 224 1706
2011 Short-haul measure 225 1713
2011 Short-haul measure 226 1722
2011 Short-haul measure 227 1724
2011 Short-haul measure 232 1765
2011 Short-haul measure 232 1948
2011 Short-haul measure 234 1784
2011 Short-haul measure 237 1809
2011 Short-haul measure 239 1824
2011 Short-haul measure 239 1828
2011 Short-haul measure 240 1836
2011 Short-haul measure 243 1855
2011 Short-haul measure 243 1861
2011 Short-haul measure 244 1964
2011 Short-haul measure 245 1872
2011 Short-haul measure 248 1900
2011 Short-haul measure 248 1901
2011 Short-haul measure 248 1902
2011 Short-haul measure 250 1786
2011 Short-haul measure 250 1918
2011 Short-haul measure 251 1796
2011 Short-haul measure 256 1960
2011 Short-haul measure 262 1948
2011 Short-haul measure 265 1914
2011 Short-haul measure 409 734
2011 Short-haul measure 574 1836
2010 Long-haul measure 224 2113
2010 Long-haul measure 233 2196
2010 Long-haul measure 233 2205
2010 Long-haul measure 235 2163
2010 Long-haul measure 236 2001
2010 Long-haul measure 237 2057
2010 Long-haul measure 237 2235
2010 Long-haul measure 239 2032
2010 Long-haul measure 239 2205
2010 Long-haul measure 242 2283
2010 Long-haul measure 248 2343
2010 Long-haul measure 252 2332
2010 Long-haul measure 253 2338
2010 Long-haul measure 254 2198
2010 Long-haul measure 257 2380
2010 Long-haul measure 258 2390
2010 Long-haul measure 258 2439
2010 Long-haul measure 259 2193
2010 Long-haul measure 260 2162
2010 Long-haul measure 261 2006
2010 Long-haul measure 261 2361
2010 Long-haul measure 264 2027
2010 Long-haul measure 264 2032
2010 Long-haul measure 265 2338
2010 Long-haul measure 266 2185
2010 Long-haul measure 267 2355
2010 Long-haul measure 267 2479
2010 Long-haul measure 267 2526
2010 Long-haul measure 268 2060
2010 Long-haul measure 269 2070
2010 Long-haul measure 273 2321
2010 Long-haul measure 274 2108
2010 Long-haul measure 274 2110
2010 Long-haul measure 274 2597
2010 Long-haul measure 275 2552
2010 Long-haul measure 277 2008
2010 Long-haul measure 277 2132
2010 Long-haul measure 277 2136
2010 Long-haul measure 277 2479
2010 Long-haul measure 277 2576
2010 Long-haul measure 278 2582
2010 Long-haul measure 278 2585
2010 Long-haul measure 279 2411
2010 Long-haul measure 285 2648
2010 Long-haul measure 286 2657
2010 Long-haul measure 286 2660
2010 Long-haul measure 286 2663
2010 Long-haul measure 287 2156
2010 Long-haul measure 293 2390
2010 Long-haul measure 294 2735
2010 Long-haul measure 295 2424
2010 Long-haul measure 296 2649
2010 Long-haul measure 301 2677
2010 Long-haul measure 301 2700
2010 Long-haul measure 302 2663
2010 Long-haul measure 303 2827
2010 Long-haul measure 307 2681
2010 Long-haul measure 309 2530
2010 Long-haul measure 309 2776
2010 Long-haul measure 313 2814
2010 Long-haul measure 314 2823
2010 Long-haul measure 315 2940
2010 Long-haul measure 315 2944
2010 Long-haul measure 321 2947
2010 Long-haul measure 321 2974
2010 Long-haul measure 326 3048
2010 Long-haul measure 327 2946
2010 Long-haul measure 328 3116
2010 Long-haul measure 329 2982
2010 Long-haul measure 338 3218
2010 Long-haul measure 340 3182
2010 Long-haul measure 341 3084
2010 Long-haul measure 341 3190
2010 Long-haul measure 342 2603
2010 Long-haul measure 344 3220
2010 Long-haul measure 352 3190
2010 Long-haul measure 357 3351
2010 Long-haul measure 360 2683
2010 Long-haul measure 360 3266
2010 Long-haul measure 360 3376
2010 Long-haul measure 365 3368
2010 Long-haul measure 365 3424
2010 Long-haul measure 371 2774
2010 Long-haul measure 371 3428
2010 Long-haul measure 376 3426
2010 Long-haul measure 377 3542
2010 Long-haul measure 378 3440
2010 Long-haul measure 381 3472
2010 Long-haul measure 387 3634
2010 Long-haul measure 387 3640
2010 Long-haul measure 389 3152
2010 Long-haul measure 389 3552
2010 Long-haul measure 394 3756
2010 Long-haul measure 398 3634
2010 Long-haul measure 410 3910
2010 Long-haul measure 413 3938
2010 Long-haul measure 415 3134
2010 Long-haul measure 415 3137
2010 Long-haul measure 419 3832
2010 Long-haul measure 421 3184
2010 Long-haul measure 426 4010
2010 Long-haul measure 427 3230
2010 Long-haul measure 435 5658
2010 Long-haul measure 438 4126
2010 Long-haul measure 441 4155
2010 Long-haul measure 448 4226
2010 Long-haul measure 454 4290
2010 Long-haul measure 459 3368
2010 Long-haul measure 464 3534
2010 Long-haul measure 464 4380
2010 Long-haul measure 465 4392
2010 Long-haul measure 467 4277
2010 Long-haul measure 469 6265
2010 Long-haul measure 472 4262
2010 Long-haul measure 473 4362
2010 Long-haul measure 491 4468
2010 Long-haul measure 502 6420
2010 Long-haul measure 504 4770
2010 Long-haul measure 505 4676
2010 Long-haul measure 530 4676
2010 Long-haul measure 533 5052
2010 Long-haul measure 535 4958
2010 Long-haul measure 536 5082
2010 Long-haul measure 542 7256
2010 Long-haul measure 545 5161
2010 Long-haul measure 568 5082
2010 Long-haul measure 568 5279
2010 Long-haul measure 589 7298
2010 Long-haul measure 603 5278
2010 Long-haul measure 606 8064
2010 Long-haul measure 607 5654
2010 Long-haul measure 614 5362
2010 Long-haul measure 630 5880
2010 Long-haul measure 643 8555
2010 Long-haul measure 645 8582
2010 Long-haul measure 647 6046
2010 Long-haul measure 648 8623
2010 Long-haul measure 649 6066
2010 Long-haul measure 684 6506
2010 Long-haul measure 694 6502
2010 Long-haul measure 724 6376
2010 Long-haul measure 762 8583
2010 Long-haul measure 819 7706
2010 Long-haul measure 869 10425
2010 Long-haul measure 938 12530
2010 Long-haul measure 943 12490
2010 Long-haul measure 962 12861
2010 Long-haul measure 987 13192
2010 Long-haul measure 988 13203
2010 Long-haul measure 1018 9746
2010 Long-haul measure 1053 12798
2010 Long-haul measure 1069 14297
2010 Long-haul measure 1070 14208
2010 Long-haul measure 1085 14512
2010 Long-haul measure 1132 15027
2010 Long-haul measure 1152 14252
2010 Long-haul measure 1180 14286
2010 Long-haul measure 1190 14838
2010 Long-haul measure 1218 11252
2010 Long-haul measure 1239 15336
2010 Long-haul measure 1245 16617
2010 Long-haul measure 1278 17013
2010 Long-haul measure 1288 17248
2010 Long-haul measure 1300 15858
2010 Long-haul measure 1316 15596
2010 Long-haul measure 1339 17287
2010 Long-haul measure 1340 16396
2010 Long-haul measure 1372 18283
2010 Long-haul measure 1400 18752
2010 Long-haul measure 1409 18770
2010 Long-haul measure 1413 18834
2010 Long-haul measure 1454 18050
2010 Long-haul measure 1457 19416
2010 Long-haul measure 1463 19500
2010 Long-haul measure 1471 19608
2010 Long-haul measure 1478 19704
2010 Long-haul measure 1500 20002
2010 Long-haul measure 1501 20020
2010 Long-haul measure 1508 20106
2010 Long-haul measure 1525 20341
2010 Long-haul measure 1564 19416
2010 Long-haul measure 1589 21195
2010 Long-haul measure 1589 21200
2010 Long-haul measure 1690 21195
2010 Long-haul measure 1701 20450
2010 Long-haul measure 1766 20527
2010 Long-haul measure 1847 21207
2010 Long-haul measure 2105 25596
2010 Short-haul measure 11 270
2010 Short-haul measure 16 260
2010 Short-haul measure 18 288
2010 Short-haul measure 18 296
2010 Short-haul measure 18 312
2010 Short-haul measure 20 318
2010 Short-haul measure 22 374
2010 Short-haul measure 22 528
2010 Short-haul measure 22 536
2010 Short-haul measure 23 391
2010 Short-haul measure 25 297
2010 Short-haul measure 26 421
2010 Short-haul measure 26 426
2010 Short-haul measure 27 446
2010 Short-haul measure 30 480
2010 Short-haul measure 30 484
2010 Short-haul measure 30 514
2010 Short-haul measure 36 606
2010 Short-haul measure 36 610
2010 Short-haul measure 36 624
2010 Short-haul measure 38 594
2010 Short-haul measure 38 1852
2010 Short-haul measure 40 666
2010 Short-haul measure 41 678
2010 Short-haul measure 44 734
2010 Short-haul measure 44 748
2010 Short-haul measure 48 330
2010 Short-haul measure 48 770
2010 Short-haul measure 51 352
2010 Short-haul measure 56 393
2010 Short-haul measure 57 400
2010 Short-haul measure 57 402
2010 Short-haul measure 59 415
2010 Short-haul measure 60 368
2010 Short-haul measure 63 454
2010 Short-haul measure 69 501
2010 Short-haul measure 71 452
2010 Short-haul measure 71 514
2010 Short-haul measure 73 533
2010 Short-haul measure 73 535
2010 Short-haul measure 74 538
2010 Short-haul measure 74 544
2010 Short-haul measure 77 567
2010 Short-haul measure 79 584
2010 Short-haul measure 81 598
2010 Short-haul measure 83 615
2010 Short-haul measure 86 576
2010 Short-haul measure 87 645
2010 Short-haul measure 87 649
2010 Short-haul measure 88 659
2010 Short-haul measure 90 671
2010 Short-haul measure 91 680
2010 Short-haul measure 91 683
2010 Short-haul measure 92 686
2010 Short-haul measure 93 693
2010 Short-haul measure 93 697
2010 Short-haul measure 93 699
2010 Short-haul measure 95 716
2010 Short-haul measure 97 730
2010 Short-haul measure 98 678
2010 Short-haul measure 98 1604
2010 Short-haul measure 100 754
2010 Short-haul measure 100 755
2010 Short-haul measure 105 796
2010 Short-haul measure 106 806
2010 Short-haul measure 108 815
2010 Short-haul measure 109 825
2010 Short-haul measure 112 786
2010 Short-haul measure 112 847
2010 Short-haul measure 112 848
2010 Short-haul measure 112 853
2010 Short-haul measure 114 869
2010 Short-haul measure 115 875
2010 Short-haul measure 117 828
2010 Short-haul measure 118 837
2010 Short-haul measure 119 909
2010 Short-haul measure 119 912
2010 Short-haul measure 122 936
2010 Short-haul measure 123 940
2010 Short-haul measure 123 1135
2010 Short-haul measure 124 1145
2010 Short-haul measure 124 1148
2010 Short-haul measure 125 893
2010 Short-haul measure 125 1158
2010 Short-haul measure 126 904
2010 Short-haul measure 126 966
2010 Short-haul measure 126 1163
2010 Short-haul measure 127 908
2010 Short-haul measure 127 1125
2010 Short-haul measure 128 1127
2010 Short-haul measure 128 1131
2010 Short-haul measure 128 1184
2010 Short-haul measure 129 1190
2010 Short-haul measure 129 1195
2010 Short-haul measure 130 997
2010 Short-haul measure 131 1214
2010 Short-haul measure 133 963
2010 Short-haul measure 133 1233
2010 Short-haul measure 134 1030
2010 Short-haul measure 134 1031
2010 Short-haul measure 136 1045
2010 Short-haul measure 137 1054
2010 Short-haul measure 137 1055
2010 Short-haul measure 137 1057
2010 Short-haul measure 137 1220
2010 Short-haul measure 137 1276
2010 Short-haul measure 138 1004
2010 Short-haul measure 138 1062
2010 Short-haul measure 138 1064
2010 Short-haul measure 138 1228
2010 Short-haul measure 139 1068
2010 Short-haul measure 139 1240
2010 Short-haul measure 139 1288
2010 Short-haul measure 139 1291
2010 Short-haul measure 141 1253
2010 Short-haul measure 141 1259
2010 Short-haul measure 142 1319
2010 Short-haul measure 144 1050
2010 Short-haul measure 144 1287
2010 Short-haul measure 145 1351
2010 Short-haul measure 146 1308
2010 Short-haul measure 147 1373
2010 Short-haul measure 150 1348
2010 Short-haul measure 152 1362
2010 Short-haul measure 153 1126
2010 Short-haul measure 154 1134
2010 Short-haul measure 155 1388
2010 Short-haul measure 156 1455
2010 Short-haul measure 160 1178
2010 Short-haul measure 160 1493
2010 Short-haul measure 161 1187
2010 Short-haul measure 162 1196
2010 Short-haul measure 162 1457
2010 Short-haul measure 162 1515
2010 Short-haul measure 163 1206
2010 Short-haul measure 170 1591
2010 Short-haul measure 170 1593
2010 Short-haul measure 172 1281
2010 Short-haul measure 173 1570
2010 Short-haul measure 176 1312
2010 Short-haul measure 177 1320
2010 Short-haul measure 178 1664
2010 Short-haul measure 179 1683
2010 Short-haul measure 180 1342
2010 Short-haul measure 182 1360
2010 Short-haul measure 183 1366
2010 Short-haul measure 184 1672
2010 Short-haul measure 184 1727
2010 Short-haul measure 185 1386
2010 Short-haul measure 185 1679
2010 Short-haul measure 189 1771
2010 Short-haul measure 191 1736
2010 Short-haul measure 193 1448
2010 Short-haul measure 194 1456
2010 Short-haul measure 194 1460
2010 Short-haul measure 194 1820
2010 Short-haul measure 195 1462
2010 Short-haul measure 196 1787
2010 Short-haul measure 197 1482
2010 Short-haul measure 197 1800
2010 Short-haul measure 198 1489
2010 Short-haul measure 199 1738
2010 Short-haul measure 200 1510
2010 Short-haul measure 201 1386
2010 Short-haul measure 201 1895
2010 Short-haul measure 203 1534
2010 Short-haul measure 205 1873
2010 Short-haul measure 206 1940
2010 Short-haul measure 208 1774
2010 Short-haul measure 210 1584
2010 Short-haul measure 213 1488
2010 Short-haul measure 213 1612
2010 Short-haul measure 213 1615
2010 Short-haul measure 216 1633
2010 Short-haul measure 218 1652
2010 Short-haul measure 218 1653
2010 Short-haul measure 218 1656
2010 Short-haul measure 220 1878
2010 Short-haul measure 223 847
2010 Short-haul measure 223 1694
2010 Short-haul measure 223 1956
2010 Short-haul measure 224 1700
2010 Short-haul measure 226 1718
2010 Short-haul measure 227 1724
2010 Short-haul measure 228 1734
2010 Short-haul measure 230 1748
2010 Short-haul measure 230 1989
2010 Short-haul measure 231 1762
2010 Short-haul measure 234 1784
2010 Short-haul measure 239 1824
2010 Short-haul measure 240 1836
2010 Short-haul measure 243 1856
2010 Short-haul measure 243 1861
2010 Short-haul measure 244 1804
2010 Short-haul measure 244 1868
2010 Short-haul measure 245 1872
2010 Short-haul measure 252 1932
2010 Short-haul measure 256 1897
2010 Short-haul measure 257 1846
2010 Short-haul measure 260 1994
2009 Long-haul measure 75 2046
2009 Long-haul measure 224 2113
2009 Long-haul measure 227 2145
2009 Long-haul measure 232 2190
2009 Long-haul measure 233 2196
2009 Long-haul measure 233 2205
2009 Long-haul measure 239 2032
2009 Long-haul measure 246 2088
2009 Long-haul measure 248 2125
2009 Long-haul measure 256 2372
2009 Long-haul measure 257 2380
2009 Long-haul measure 258 2308
2009 Long-haul measure 258 2390
2009 Long-haul measure 259 2193
2009 Long-haul measure 260 2198
2009 Long-haul measure 260 2412
2009 Long-haul measure 261 2006
2009 Long-haul measure 261 2469
2009 Long-haul measure 264 2027
2009 Long-haul measure 265 2452
2009 Long-haul measure 266 2467
2009 Long-haul measure 267 2526
2009 Long-haul measure 268 2060
2009 Long-haul measure 268 2302
2009 Long-haul measure 268 2343
2009 Long-haul measure 268 2380
2009 Long-haul measure 269 2070
2009 Long-haul measure 269 2320
2009 Long-haul measure 269 2390
2009 Long-haul measure 271 2085
2009 Long-haul measure 272 2090
2009 Long-haul measure 273 2102
2009 Long-haul measure 274 2110
2009 Long-haul measure 275 2414
2009 Long-haul measure 277 2136
2009 Long-haul measure 277 2479
2009 Long-haul measure 277 2576
2009 Long-haul measure 278 2582
2009 Long-haul measure 278 2636
2009 Long-haul measure 279 2086
2009 Long-haul measure 280 2424
2009 Long-haul measure 281 2046
2009 Long-haul measure 282 2176
2009 Long-haul measure 283 2453
2009 Long-haul measure 284 2638
2009 Long-haul measure 287 2092
2009 Long-haul measure 289 2363
2009 Long-haul measure 291 2580
2009 Long-haul measure 292 2197
2009 Long-haul measure 294 2152
2009 Long-haul measure 294 2416
2009 Long-haul measure 295 2590
2009 Long-haul measure 296 2164
2009 Long-haul measure 297 2236
2009 Long-haul measure 298 2001
2009 Long-haul measure 299 2786
2009 Long-haul measure 301 2473
2009 Long-haul measure 304 2621
2009 Long-haul measure 318 2627
2009 Long-haul measure 318 2831
2009 Long-haul measure 322 2827
2009 Long-haul measure 331 2875
2009 Long-haul measure 332 2521
2009 Long-haul measure 339 3029
2009 Long-haul measure 340 3182
2009 Long-haul measure 342 2542
2009 Long-haul measure 343 3023
2009 Long-haul measure 347 2843
2009 Long-haul measure 362 2768
2009 Long-haul measure 369 2992
2009 Long-haul measure 373 2794
2009 Long-haul measure 374 3063
2009 Long-haul measure 378 2833
2009 Long-haul measure 387 3640
2009 Long-haul measure 392 2948
2009 Long-haul measure 397 3679
2009 Long-haul measure 414 3130
2009 Long-haul measure 421 5620
2009 Long-haul measure 425 3218
2009 Long-haul measure 427 3229
2009 Long-haul measure 428 3413
2009 Long-haul measure 430 4050
2009 Long-haul measure 431 3827
2009 Long-haul measure 432 3426
2009 Long-haul measure 436 3505
2009 Long-haul measure 438 4126
2009 Long-haul measure 440 3954
2009 Long-haul measure 442 5898
2009 Long-haul measure 443 5052
2009 Long-haul measure 446 3386
2009 Long-haul measure 464 4380
2009 Long-haul measure 469 6265
2009 Long-haul measure 478 3586
2009 Long-haul measure 489 4468
2009 Long-haul measure 495 6273
2009 Long-haul measure 507 3888
2009 Long-haul measure 507 4680
2009 Long-haul measure 508 6790
2009 Long-haul measure 518 6925
2009 Long-haul measure 524 4474
2009 Long-haul measure 533 5052
2009 Long-haul measure 542 5132
2009 Long-haul measure 542 7256
2009 Long-haul measure 553 5085
2009 Long-haul measure 561 4848
2009 Long-haul measure 567 4960
2009 Long-haul measure 584 5541
2009 Long-haul measure 587 5217
2009 Long-haul measure 598 8007
2009 Long-haul measure 601 5292
2009 Long-haul measure 603 5326
2009 Long-haul measure 609 4594
2009 Long-haul measure 642 5203
2009 Long-haul measure 719 6252
2009 Long-haul measure 719 6432
2009 Long-haul measure 721 6395
2009 Long-haul measure 800 7168
2009 Long-haul measure 800 7317
2009 Long-haul measure 854 8050
2009 Long-haul measure 938 12530
2009 Long-haul measure 944 12608
2009 Long-haul measure 953 12421
2009 Long-haul measure 962 12861
2009 Long-haul measure 1026 12948
2009 Long-haul measure 1099 13544
2009 Long-haul measure 1154 13977
2009 Long-haul measure 1156 13892
2009 Long-haul measure 1162 14797
2009 Long-haul measure 1190 12056
2009 Long-haul measure 1190 14838
2009 Long-haul measure 1204 11101
2009 Long-haul measure 1245 15348
2009 Long-haul measure 1288 12250
2009 Long-haul measure 1289 14852
2009 Long-haul measure 1300 15858
2009 Long-haul measure 1307 16650
2009 Long-haul measure 1310 17540
2009 Long-haul measure 1493 19286
2009 Long-haul measure 1607 20301
2009 Long-haul measure 1628 19466
2009 Long-haul measure 1678 20494
2009 Long-haul measure 1728 22045
2009 Long-haul measure 1739 20816
2009 Long-haul measure 1857 22480
2009 Long-haul measure 2124 25604
2009 Long-haul measure 2634 34784
2009 Short-haul measure 16 254
2009 Short-haul measure 17 275
2009 Short-haul measure 18 300
2009 Short-haul measure 18 312
2009 Short-haul measure 18 316
2009 Short-haul measure 18 912
2009 Short-haul measure 22 366
2009 Short-haul measure 22 374
2009 Short-haul measure 22 400
2009 Short-haul measure 23 391
2009 Short-haul measure 24 398
2009 Short-haul measure 26 426
2009 Short-haul measure 27 474
2009 Short-haul measure 28 434
2009 Short-haul measure 32 522
2009 Short-haul measure 34 550
2009 Short-haul measure 36 610
2009 Short-haul measure 36 624
2009 Short-haul measure 38 251
2009 Short-haul measure 39 640
2009 Short-haul measure 40 666
2009 Short-haul measure 41 678
2009 Short-haul measure 43 745
2009 Short-haul measure 46 718
2009 Short-haul measure 49 814
2009 Short-haul measure 50 844
2009 Short-haul measure 51 831
2009 Short-haul measure 55 916
2009 Short-haul measure 56 393
2009 Short-haul measure 56 395
2009 Short-haul measure 57 400
2009 Short-haul measure 57 402
2009 Short-haul measure 63 452
2009 Short-haul measure 63 454
2009 Short-haul measure 66 1092
2009 Short-haul measure 67 420
2009 Short-haul measure 67 484
2009 Short-haul measure 71 514
2009 Short-haul measure 73 533
2009 Short-haul measure 74 544
2009 Short-haul measure 75 551
2009 Short-haul measure 76 559
2009 Short-haul measure 81 598
2009 Short-haul measure 83 615
2009 Short-haul measure 84 623
2009 Short-haul measure 88 658
2009 Short-haul measure 90 671
2009 Short-haul measure 91 680
2009 Short-haul measure 91 683
2009 Short-haul measure 92 687
2009 Short-haul measure 93 696
2009 Short-haul measure 96 660
2009 Short-haul measure 96 717
2009 Short-haul measure 96 719
2009 Short-haul measure 97 730
2009 Short-haul measure 98 735
2009 Short-haul measure 101 761
2009 Short-haul measure 105 728
2009 Short-haul measure 106 801
2009 Short-haul measure 106 805
2009 Short-haul measure 106 806
2009 Short-haul measure 108 815
2009 Short-haul measure 108 920
2009 Short-haul measure 112 786
2009 Short-haul measure 112 847
2009 Short-haul measure 112 848
2009 Short-haul measure 113 861
2009 Short-haul measure 114 804
2009 Short-haul measure 114 869
2009 Short-haul measure 118 897
2009 Short-haul measure 119 910
2009 Short-haul measure 119 912
2009 Short-haul measure 120 1108
2009 Short-haul measure 121 861
2009 Short-haul measure 122 931
2009 Short-haul measure 123 1134
2009 Short-haul measure 125 893
2009 Short-haul measure 125 898
2009 Short-haul measure 125 956
2009 Short-haul measure 126 904
2009 Short-haul measure 126 965
2009 Short-haul measure 126 966
2009 Short-haul measure 126 1163
2009 Short-haul measure 127 908
2009 Short-haul measure 127 973
2009 Short-haul measure 128 980
2009 Short-haul measure 128 1184
2009 Short-haul measure 129 989
2009 Short-haul measure 129 1190
2009 Short-haul measure 129 1195
2009 Short-haul measure 130 1207
2009 Short-haul measure 130 1209
2009 Short-haul measure 131 942
2009 Short-haul measure 131 1003
2009 Short-haul measure 133 963
2009 Short-haul measure 134 1030
2009 Short-haul measure 135 973
2009 Short-haul measure 135 1035
2009 Short-haul measure 136 1045
2009 Short-haul measure 137 1051
2009 Short-haul measure 137 1054
2009 Short-haul measure 137 1055
2009 Short-haul measure 138 1002
2009 Short-haul measure 139 1068
2009 Short-haul measure 139 1291
2009 Short-haul measure 141 1088
2009 Short-haul measure 143 1044
2009 Short-haul measure 148 1082
2009 Short-haul measure 149 1090
2009 Short-haul measure 153 1122
2009 Short-haul measure 154 1134
2009 Short-haul measure 156 1150
2009 Short-haul measure 159 1168
2009 Short-haul measure 160 1496
2009 Short-haul measure 162 1196
2009 Short-haul measure 162 1200
2009 Short-haul measure 162 1514
2009 Short-haul measure 163 1204
2009 Short-haul measure 163 1208
2009 Short-haul measure 163 1524
2009 Short-haul measure 164 1214
2009 Short-haul measure 169 1252
2009 Short-haul measure 170 1591
2009 Short-haul measure 170 1596
2009 Short-haul measure 171 1270
2009 Short-haul measure 173 1283
2009 Short-haul measure 175 1299
2009 Short-haul measure 179 1337
2009 Short-haul measure 180 1342
2009 Short-haul measure 181 1348
2009 Short-haul measure 182 1360
2009 Short-haul measure 183 1366
2009 Short-haul measure 184 1372
2009 Short-haul measure 189 1620
2009 Short-haul measure 189 1771
2009 Short-haul measure 190 1427
2009 Short-haul measure 191 1434
2009 Short-haul measure 191 1646
2009 Short-haul measure 192 1441
2009 Short-haul measure 193 1452
2009 Short-haul measure 194 1460
2009 Short-haul measure 194 1820
2009 Short-haul measure 195 1464
2009 Short-haul measure 196 1683
2009 Short-haul measure 197 1478
2009 Short-haul measure 197 1481
2009 Short-haul measure 198 1489
2009 Short-haul measure 198 1492
2009 Short-haul measure 201 1455
2009 Short-haul measure 201 1518
2009 Short-haul measure 202 1526
2009 Short-haul measure 204 1736
2009 Short-haul measure 205 1551
2009 Short-haul measure 207 1567
2009 Short-haul measure 213 1609
2009 Short-haul measure 213 1611
2009 Short-haul measure 213 1612
2009 Short-haul measure 213 1615
2009 Short-haul measure 213 1805
2009 Short-haul measure 214 1820
2009 Short-haul measure 216 1642
2009 Short-haul measure 217 1642
2009 Short-haul measure 220 1873
2009 Short-haul measure 220 1878
2009 Short-haul measure 221 1679
2009 Short-haul measure 223 1690
2009 Short-haul measure 223 1694
2009 Short-haul measure 224 1705
2009 Short-haul measure 225 1713
2009 Short-haul measure 226 1722
2009 Short-haul measure 227 1724
2009 Short-haul measure 229 1739
2009 Short-haul measure 231 1760
2009 Short-haul measure 234 1781
2009 Short-haul measure 234 1784
2009 Short-haul measure 234 1787
2009 Short-haul measure 235 1790
2009 Short-haul measure 237 1809
2009 Short-haul measure 238 1819
2009 Short-haul measure 238 1820
2009 Short-haul measure 239 1824
2009 Short-haul measure 239 1967
2009 Short-haul measure 240 1836
2009 Short-haul measure 243 1855
2009 Short-haul measure 243 1861
2009 Short-haul measure 245 1872
2009 Short-haul measure 247 1888
2009 Short-haul measure 248 1901
2009 Short-haul measure 250 1918
2009 Short-haul measure 252 1932
2009 Short-haul measure 253 1816
2009 Short-haul measure 257 1846
2009 Short-haul measure 260 1994