year haul class co2 km
2014 Long-haul Average 420.44 2000
2014 Long-haul Average 7357.7 35000
2014 Long-haul Business 873.04 2000
2014 Long-haul Business 15278.2 35000
2014 Long-haul Economy 301.08 2000
2014 Long-haul Economy 5268.9 35000
2014 Short-haul Average 41.5625 250
2014 Short-haul Average 332.5 2000
2014 Short-haul Business 59.3825 250
2014 Short-haul Business 475.06 2000
2014 Short-haul Economy 39.5875 250
2014 Short-haul Economy 316.7 2000
2014 Short-haul measure 55 393
2014 Short-haul measure 55 393
2014 Short-haul measure 55 393
2014 Short-haul measure 56 401
2014 Short-haul measure 56 401
2014 Short-haul measure 56 401
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 106 806
2014 Short-haul measure 112 853
2014 Short-haul measure 125 964
2014 Short-haul measure 134 1034
2014 Short-haul measure 134 1034
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 170 1598
2014 Short-haul measure 178 664
2014 Short-haul measure 181 1653
2014 Short-haul measure 183 1374
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1.612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Short-haul measure 212 1612
2014 Long-haul measure 219 2014
2014 Long-haul measure 227 2149
2014 Short-haul measure 245 1.817
2014 Short-haul measure 245 1880
2014 Short-haul measure 245 1880
2014 Short-haul measure 245 1880
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Long-haul measure 258 2394
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 260 2412
2014 Long-haul measure 268 2068
2014 Long-haul measure 272 2098
2014 Long-haul measure 274 2118
2014 Long-haul measure 274 2118
2014 Short-haul measure 287 1190
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 333 1351
2014 Short-haul measure 343 1387
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 377 3434
2014 Short-haul measure 393 1850
2014 Short-haul measure 395 1858
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 450 2066
2014 Long-haul measure 466 4404
2014 Short-haul measure 472 1973
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 494 2066
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 535 2483
2014 Long-haul measure 537 2491
2014 Long-haul measure 544 2330
2014 Long-haul measure 649 6072
2014 Long-haul measure 736 3168
2014 Long-haul measure 739 6942
2014 Long-haul measure 739 6942
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 991 4633
2014 Long-haul measure 991 4633
2014 Long-haul measure 1011 4733
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1045 13884
2014 Long-haul measure 1045 13884
2014 Long-haul measure 1067 5025
2014 Long-haul measure 2454 15625
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 683 2924
2014 Short-haul measure 306 1239
2014 Short-haul measure 306 1239
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 170 634
2014 Short-haul measure 111 389
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 300 1235
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 334 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Long-haul measure 625 2611
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 1013 4530
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 133 479
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 733 3440
2014 Long-haul measure 733 3184
2014 Long-haul measure 733 3184
2014 Long-haul measure 921 4081
2014 Long-haul measure 1633 8745
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Long-haul measure 1633 8745
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 588 2537
2014 Long-haul measure 501 2264
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 470 1963
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 503 2064
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 501 2267
2014 Long-haul measure 501 2264
2014 Long-haul measure 1633 8745
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 437 2061
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 624 2657
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 501 2264
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 501 2264
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 256 981
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 968 5082
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 341 1396
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 754 3537
2014 Long-haul measure 535 2484
2014 Long-haul measure 573 2385
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 533 2475
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 145 531
2014 Short-haul measure 272 1142
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 145 531
2014 Long-haul measure 624 2657
2014 Long-haul measure 3125 20031
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 477 1995
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Long-haul measure 486 2034
2014 Long-haul measure 595 2500
2014 Long-haul measure 595 2500
2014 Long-haul measure 1863 12449
2014 Short-haul measure 246 1137
2014 Long-haul measure 489 2035
2014 Long-haul measure 603 2552
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 435 1784
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 489 2035
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 170 634
2014 Short-haul measure 107 373
2014 Short-haul measure 161 597
2014 Short-haul measure 156 577
2014 Short-haul measure 386 1760
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 107 373
2014 Short-haul measure 161 597
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 547 2298
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 230 877
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 342 1387
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 1863 12449
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 2854 18766
2014 Short-haul measure 182 617
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 892 3915
2014 Long-haul measure 892 3915
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 493 2274
2014 Short-haul measure 371 1507
2014 Short-haul measure 431 1797
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 1011 4679
2014 Long-haul measure 851 3720
2014 Short-haul measure 269 1034
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 83 278
2014 Short-haul measure 83 278
2014 Long-haul measure 458 2166
2014 Long-haul measure 456 2150
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 129 466
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 358 1623
2014 Long-haul measure 2451 15607
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 318 1295
2014 Short-haul measure 234 894
2014 Short-haul measure 234 894
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 1010 4729
2014 Short-haul measure 312 1268
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 470 1963
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 445 2103
2014 Long-haul measure 499 2135
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 177 659
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 333 1351
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 561 2600
2014 Short-haul measure 284 1033
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 477 1995
2014 Short-haul measure 147 473
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 682 3192
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 461 2175
2014 Long-haul measure 462 2182
2014 Long-haul measure 917 4332
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 1863 12449
2014 Short-haul measure 141 514
2014 Short-haul measure 142 516
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 814 3645
2014 Long-haul measure 805 3790
2014 Long-haul measure 814 3645
2014 Long-haul measure 805 3790
2014 Long-haul measure 1029 4670
2014 Long-haul measure 926 4372
2014 Long-haul measure 615 2869
2014 Long-haul measure 957 4467
2014 Long-haul measure 957 4467
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Long-haul measure 3046 19617
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Long-haul measure 712 3228
2014 Short-haul measure 95 325
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 111 389
2014 Short-haul measure 177 661
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 240 851
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 280 1083
2014 Short-haul measure 318 1435
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 334 1506
2014 Short-haul measure 338 1387
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 417 1699
2014 Short-haul measure 421 1926
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 480 2014
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 507 2296
2014 Long-haul measure 544 2449
2014 Long-haul measure 550 2471
2014 Long-haul measure 678 2832
2014 Long-haul measure 805 3790
2014 Long-haul measure 814 3645
2014 Long-haul measure 827 3556
2014 Long-haul measure 853 4023
2014 Long-haul measure 891 4206
2014 Long-haul measure 957 4467
2014 Long-haul measure 980 6550
2014 Long-haul measure 1164 7283
2014 Long-haul measure 2524 15985
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 133 482
2014 Short-haul measure 133 482
2014 Short-haul measure 146 473
2014 Short-haul measure 147 473
2014 Short-haul measure 147 473
2014 Short-haul measure 147 473
2014 Short-haul measure 147 473
2014 Short-haul measure 162 598
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 186 696
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 205 711
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 230 877
2014 Short-haul measure 240 851
2014 Short-haul measure 240 851
2014 Short-haul measure 240 851
2014 Short-haul measure 248 951
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 426 2010
2014 Long-haul measure 426 2011
2014 Long-haul measure 436 2002
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Long-haul measure 489 2035
2014 Long-haul measure 493 2275
2014 Long-haul measure 600 2494
2014 Long-haul measure 870 3987
2014 Long-haul measure 902 3975
2014 Long-haul measure 980 4327
2014 Long-haul measure 1020 4715
2014 Long-haul measure 1027 4750
2014 Long-haul measure 1027 4750
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1145 7610
2014 Long-haul measure 1239 7695
2014 Long-haul measure 1441 9606
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 272 980
2014 Short-haul measure 283 1029
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1509
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 681 3133
2014 Long-haul measure 787 3643
2014 Long-haul measure 874 3846
2014 Long-haul measure 947 4464
2014 Long-haul measure 3242 21636
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 537 2491
2014 Long-haul measure 607 2568
2014 Long-haul measure 657 3073
2014 Long-haul measure 657 3073
2014 Long-haul measure 851 3720
2014 Long-haul measure 851 3720
2014 Long-haul measure 1010 4729
2014 Long-haul measure 2157 14432
2014 Long-haul measure 2905 18816
2014 Long-haul measure 3242 21636
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 217 762
2014 Short-haul measure 226 798
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 250 959
2014 Short-haul measure 266 957
2014 Short-haul measure 317 1483
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 421 1926
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 443 1847
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 523 2092
2014 Long-haul measure 660 2974
2014 Long-haul measure 672 3138
2014 Long-haul measure 889 3909
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 284 1268
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 312 1268
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Long-haul measure 931 4144
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 856 3741
2014 Short-haul measure 89 304
2014 Short-haul measure 120 428
2014 Short-haul measure 148 542
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 170 634
2014 Short-haul measure 172 640
2014 Short-haul measure 173 643
2014 Short-haul measure 186 696
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 205 774
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 246 944
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 273 1216
2014 Short-haul measure 283 1311
2014 Short-haul measure 284 1268
2014 Short-haul measure 301 1235
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 312 1268
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 334 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1509
2014 Short-haul measure 375 1762
2014 Short-haul measure 376 1620
2014 Short-haul measure 376 1768
2014 Short-haul measure 377 1768
2014 Short-haul measure 377 1768
2014 Short-haul measure 389 1776
2014 Short-haul measure 397 1627
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 416 1631
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 431 1797
2014 Short-haul measure 433 1799
2014 Short-haul measure 439 1815
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 483 2230
2014 Long-haul measure 492 2328
2014 Long-haul measure 492 2328
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 510 2256
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 547 2298
2014 Long-haul measure 579 2433
2014 Long-haul measure 650 2748
2014 Long-haul measure 891 3913
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 947 5019
2014 Long-haul measure 1027 4750
2014 Long-haul measure 1027 4750
2014 Long-haul measure 1044 4947
2014 Long-haul measure 1044 4947
2014 Long-haul measure 1045 4948
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 1224 8197
2014 Long-haul measure 1224 8197
2014 Long-haul measure 1315 8812
2014 Long-haul measure 2077 13251
2014 Short-haul measure 353 1404
2014 Short-haul measure 381 1738
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 276 1063
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 2302 14883
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 576 2420
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 284 1268
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 1961 13112
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 443 1847
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 284 1321
2014 Short-haul measure 280 1300
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Long-haul measure 722 3099
2014 Long-haul measure 2417 15369
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 173 643
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Long-haul measure 599 2550
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2471
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Long-haul measure 1027 4750
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 99 342
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 421 1649
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 483 2230
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 313 1284
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 1024 4734
2014 Short-haul measure 435 1813
2014 Long-haul measure 607 2685
2014 Short-haul measure 145 531
2014 Long-haul measure 170 6340
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 242 1121
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 264 1017
2014 Short-haul measure 283 1029
2014 Short-haul measure 297 1084
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 367 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1509
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1509
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 409 1647
2014 Short-haul measure 414 1889
2014 Short-haul measure 418 1619
2014 Short-haul measure 418 1619
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Short-haul measure 468 1834
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 603 2552
2014 Long-haul measure 667 3115
2014 Long-haul measure 686 3162
2014 Long-haul measure 748 3205
2014 Long-haul measure 769 3386
2014 Long-haul measure 773 3312
2014 Long-haul measure 796 3458
2014 Long-haul measure 884 4065
2014 Long-haul measure 1236 6749
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 369 1516
2014 Short-haul measure 376 1768
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Short-haul measure 470 1963
2014 Long-haul measure 509 2071
2014 Long-haul measure 665 2801
2014 Long-haul measure 835 3674
2014 Long-haul measure 835 3674
2014 Long-haul measure 852 3712
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Short-haul measure 993 342