year haul class co2 km
2014 Long-haul Average 420.44 2000
2014 Long-haul Average 7357.7 35000
2014 Long-haul Business 873.04 2000
2014 Long-haul Business 15278.2 35000
2014 Long-haul Economy 301.08 2000
2014 Long-haul Economy 5268.9 35000
2014 Short-haul Average 41.5625 250
2014 Short-haul Average 332.5 2000
2014 Short-haul Business 59.3825 250
2014 Short-haul Business 475.06 2000
2014 Short-haul Economy 39.5875 250
2014 Short-haul Economy 316.7 2000
2014 Long-haul measure 245 2270
2014 Long-haul measure 317 2859
2014 Long-haul measure 370 3372
2014 Long-haul measure 376 3534
2014 Long-haul measure 542 5032
2014 Long-haul measure 1606 21540
2014 Short-haul measure 148 349
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 352 1651
2014 Short-haul measure 352 1651
2014 Short-haul measure 380 1543
2014 Short-haul measure 382 1536
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 454 1926
2014 Long-haul measure 474 2022
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 494 2285
2014 Long-haul measure 646 2856
2014 Long-haul measure 704 3073
2014 Long-haul measure 822 3649
2014 Long-haul measure 829 3617
2014 Long-haul measure 853 4023
2014 Short-haul measure 291 1062
2014 Long-haul measure 547 2539
2014 Short-haul measure 111 389
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 170 634
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 269 1033
2014 Short-haul measure 307 1181
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 381 1562
2014 Short-haul measure 390 1631
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 415 1897
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 438 1825
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 533 2190
2014 Long-haul measure 539 2146
2014 Long-haul measure 568 2492
2014 Long-haul measure 615 2658
2014 Long-haul measure 626 2706
2014 Long-haul measure 686 3099
2014 Long-haul measure 715 3099
2014 Long-haul measure 766 3324
2014 Long-haul measure 775 3529
2014 Long-haul measure 775 3529
2014 Long-haul measure 809 3698
2014 Long-haul measure 875 4126
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 991 4633
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Short-haul measure 268 1245
2014 Long-haul measure 620 2634
2014 Long-haul measure 633 2603
2014 Long-haul measure 691 2898
2014 Long-haul measure 691 2898
2014 Long-haul measure 764 3315
2014 Long-haul measure 764 3315
2014 Long-haul measure 772 3347
2014 Long-haul measure 772 3347
2014 Long-haul measure 787 3590
2014 Short-haul measure 146 531
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Short-haul measure 167 556
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 243 1124
2014 Short-haul measure 248 951
2014 Short-haul measure 292 1062
2014 Short-haul measure 296 1382
2014 Short-haul measure 296 1382
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 336 1242
2014 Short-haul measure 349 1583
2014 Short-haul measure 371 1554
2014 Short-haul measure 392 1607
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 405 1693
2014 Short-haul measure 412 1594
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 431 1842
2014 Short-haul measure 432 1821
2014 Short-haul measure 433 1799
2014 Short-haul measure 445 1723
2014 Short-haul measure 445 1823
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 465 1825
2014 Short-haul measure 481 1908
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 492 2063
2014 Long-haul measure 492 2063
2014 Long-haul measure 492 2063
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 533 2190
2014 Long-haul measure 538 2211
2014 Long-haul measure 539 2146
2014 Long-haul measure 548 2375
2014 Long-haul measure 568 2642
2014 Long-haul measure 586 2724
2014 Long-haul measure 593 2764
2014 Long-haul measure 598 2785
2014 Long-haul measure 606 2508
2014 Long-haul measure 675 2895
2014 Long-haul measure 685 3099
2014 Long-haul measure 692 3038
2014 Long-haul measure 692 3038
2014 Long-haul measure 693 3138
2014 Long-haul measure 709 3070
2014 Long-haul measure 758 3297
2014 Long-haul measure 767 3344
2014 Long-haul measure 805 3678
2014 Long-haul measure 810 3490
2014 Long-haul measure 826 3773
2014 Long-haul measure 875 4126
2014 Long-haul measure 896 4118
2014 Long-haul measure 896 4118
2014 Long-haul measure 912 4300
2014 Long-haul measure 986 4551
2014 Long-haul measure 1046 4840
2014 Long-haul measure 1122 5272
2014 Short-haul measure 194 727
2014 Short-haul measure 409 1707
2014 Short-haul measure 428 1699
2014 Short-haul measure 470 1847
2014 Long-haul measure 573 2385
2014 Long-haul measure 704 3192
2014 Long-haul measure 972 4538
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 218 827
2014 Short-haul measure 218 827
2014 Short-haul measure 229 873
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 248 951
2014 Short-haul measure 248 1145
2014 Short-haul measure 248 1145
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 259 997
2014 Short-haul measure 264 1017
2014 Short-haul measure 267 965
2014 Short-haul measure 284 1033
2014 Short-haul measure 295 1372
2014 Short-haul measure 297 1084
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Short-haul measure 309 1272
2014 Short-haul measure 312 1454
2014 Short-haul measure 312 1454
2014 Short-haul measure 312 1403
2014 Short-haul measure 323 1310
2014 Short-haul measure 326 1329
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 354 1438
2014 Short-haul measure 365 1512
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 375 1762
2014 Short-haul measure 375 1762
2014 Short-haul measure 380 1549
2014 Short-haul measure 388 1820
2014 Short-haul measure 391 1786
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 394 1857
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Short-haul measure 448 1738
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 494 2285
2014 Long-haul measure 506 2339
2014 Long-haul measure 515 2438
2014 Long-haul measure 519 2405
2014 Long-haul measure 526 2088
2014 Long-haul measure 536 2405
2014 Long-haul measure 556 2311
2014 Long-haul measure 568 2642
2014 Long-haul measure 572 2661
2014 Long-haul measure 581 2652
2014 Long-haul measure 624 2914
2014 Long-haul measure 651 2777
2014 Long-haul measure 651 3038
2014 Long-haul measure 657 3070
2014 Long-haul measure 692 2980
2014 Long-haul measure 713 3162
2014 Long-haul measure 733 3440
2014 Long-haul measure 737 3194
2014 Long-haul measure 741 3196
2014 Long-haul measure 741 3196
2014 Long-haul measure 758 3247
2014 Long-haul measure 758 3247
2014 Long-haul measure 758 3297
2014 Long-haul measure 781 3360
2014 Long-haul measure 797 3688
2014 Long-haul measure 819 3604
2014 Long-haul measure 824 3564
2014 Long-haul measure 829 3907
2014 Long-haul measure 835 3627
2014 Long-haul measure 835 3627
2014 Long-haul measure 891 4206
2014 Long-haul measure 961 4213
2014 Long-haul measure 1026 6704
2014 Long-haul measure 1026 6704
2014 Long-haul measure 1026 6704
2014 Long-haul measure 1057 4956
2014 Long-haul measure 1383 7580
2014 Long-haul measure 1383 7580
2014 Long-haul measure 1569 8651
2014 Long-haul measure 1569 8651
2014 Long-haul measure 483 2230
2014 Long-haul measure 657 3073
2014 Long-haul measure 657 3073
2014 Long-haul measure 988 4488
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Short-haul measure 161 597
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 173 645
2014 Short-haul measure 181 675
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 243 1124
2014 Short-haul measure 243 1124
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 258 991
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 264 1017
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 269 1033
2014 Short-haul measure 269 1034
2014 Short-haul measure 273 988
2014 Short-haul measure 279 1245
2014 Short-haul measure 295 1372
2014 Short-haul measure 297 1084
2014 Short-haul measure 297 1384
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 327 1403
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 331 1548
2014 Short-haul measure 340 1540
2014 Short-haul measure 344 1374
2014 Short-haul measure 344 1374
2014 Short-haul measure 351 1593
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 370 1612
2014 Short-haul measure 376 1477
2014 Short-haul measure 376 1548
2014 Short-haul measure 376 1548
2014 Short-haul measure 379 1646
2014 Short-haul measure 380 1549
2014 Short-haul measure 385 1590
2014 Short-haul measure 390 1631
2014 Short-haul measure 391 1786
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 403 1657
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 430 1786
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 437 2061
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Short-haul measure 438 1825
2014 Short-haul measure 438 1825
2014 Long-haul measure 442 2034
2014 Short-haul measure 448 1895
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Short-haul measure 454 1779
2014 Long-haul measure 455 2150
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 464 1937
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 490 2265
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 502 2108
2014 Long-haul measure 503 2327
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 538 2354
2014 Long-haul measure 548 2539
2014 Long-haul measure 554 2574
2014 Long-haul measure 562 2338
2014 Long-haul measure 562 2338
2014 Long-haul measure 568 2642
2014 Long-haul measure 569 2428
2014 Long-haul measure 572 2394
2014 Long-haul measure 580 2552
2014 Long-haul measure 580 2552
2014 Long-haul measure 580 2552
2014 Long-haul measure 604 2568
2014 Long-haul measure 609 2756
2014 Long-haul measure 612 2629
2014 Long-haul measure 620 2893
2014 Long-haul measure 641 2821
2014 Long-haul measure 653 3001
2014 Long-haul measure 656 2914
2014 Long-haul measure 668 2890
2014 Long-haul measure 674 2877
2014 Long-haul measure 679 2890
2014 Long-haul measure 679 2890
2014 Long-haul measure 683 3089
2014 Long-haul measure 686 3154
2014 Long-haul measure 686 3154
2014 Long-haul measure 687 2956
2014 Long-haul measure 726 3225
2014 Long-haul measure 732 3170
2014 Long-haul measure 747 3273
2014 Long-haul measure 769 5025
2014 Long-haul measure 769 5025
2014 Long-haul measure 774 3357
2014 Long-haul measure 791 3611
2014 Long-haul measure 796 5260
2014 Long-haul measure 797 3688
2014 Long-haul measure 809 3698
2014 Long-haul measure 810 3490
2014 Long-haul measure 810 3490
2014 Long-haul measure 815 3725
2014 Long-haul measure 815 3725
2014 Long-haul measure 820 3550
2014 Long-haul measure 822 3754
2014 Long-haul measure 824 3564
2014 Long-haul measure 824 3564
2014 Long-haul measure 843 3658
2014 Long-haul measure 845 3875
2014 Long-haul measure 853 4023
2014 Long-haul measure 874 4123
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 976 5389
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Long-haul measure 1034 4898
2014 Long-haul measure 1040 4818
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Long-haul measure 1135 5896
2014 Long-haul measure 1360 7491
2014 Short-haul measure 257 986
2014 Short-haul measure 268 1245
2014 Short-haul measure 268 1245
2014 Short-haul measure 268 1245
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 764 3315
2014 Long-haul measure 764 3315
2014 Long-haul measure 787 3590
2014 Long-haul measure 869 3987
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 233 891
2014 Short-haul measure 234 894
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 265 957
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 333 1351
2014 Short-haul measure 351 1438
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 387 1596
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 409 1573
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Long-haul measure 456 2150
2014 Long-haul measure 458 2166
2014 Long-haul measure 486 2034
2014 Long-haul measure 488 2158
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 495 2288
2014 Long-haul measure 497 2159
2014 Long-haul measure 595 2774
2014 Long-haul measure 754 3537
2014 Long-haul measure 839 2784
2014 Long-haul measure 839 2784
2014 Long-haul measure 895 3909
2014 Long-haul measure 1007 4660
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 626 2813
2014 Long-haul measure 626 2813
2014 Short-haul measure 214 746
2014 Short-haul measure 276 1001
2014 Short-haul measure 285 1100
2014 Short-haul measure 296 1194
2014 Short-haul measure 341 1462
2014 Long-haul measure 584 2402
2014 Short-haul measure 325 1345
2014 Short-haul measure 332 1498
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 179 666
2014 Short-haul measure 261 1002
2014 Short-haul measure 269 1033
2014 Short-haul measure 296 1083
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 472 2034
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 604 2583
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Short-haul measure 242 864
2014 Short-haul measure 264 1015
2014 Short-haul measure 323 1256
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 466 2203
2014 Long-haul measure 480 2212
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 534 2478
2014 Long-haul measure 563 2483
2014 Long-haul measure 785 3582
2014 Long-haul measure 785 3582
2014 Long-haul measure 824 3564
2014 Long-haul measure 856 3720
2014 Short-haul measure 264 1017
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 414 1895
2014 Short-haul measure 421 1926
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Long-haul measure 522 2311
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 563 2483
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 893 4097
2014 Long-haul measure 772 3347
2014 Long-haul measure 480 2008
2014 Short-haul measure 133 482
2014 Short-haul measure 144 526
2014 Short-haul measure 161 597
2014 Short-haul measure 186 634
2014 Short-haul measure 211 798
2014 Short-haul measure 296 1194
2014 Short-haul measure 300 1242
2014 Short-haul measure 365 1712
2014 Short-haul measure 365 1712
2014 Short-haul measure 406 1506
2014 Long-haul measure 488 2175
2014 Long-haul measure 669 2811
2014 Long-haul measure 724 3287
2014 Long-haul measure 734 3336
2014 Long-haul measure 734 3336
2014 Long-haul measure 745 3215
2014 Long-haul measure 800 3648
2014 Long-haul measure 802 3666
2014 Long-haul measure 913 4203
2014 Long-haul measure 1042 4733
2014 Long-haul measure 1042 4733
2014 Long-haul measure 1135 5896
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 248 885
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 300 1207
2014 Long-haul measure 873 3793
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 318 1435
2014 Short-haul measure 463 1931
2014 Long-haul measure 651 2777
2014 Long-haul measure 661 3141
2014 Long-haul measure 661 3139
2014 Long-haul measure 1025 4741
2014 Long-haul measure 1090 7139
2014 Long-haul measure 1206 6575
2014 Long-haul measure 1232 6727
2014 Long-haul measure 1232 6727
2014 Long-haul measure 466 2143
2014 Long-haul measure 466 2142
2014 Long-haul measure 466 2142
2014 Long-haul measure 580 2492
2014 Long-haul measure 580 2492
2014 Long-haul measure 580 2492
2014 Long-haul measure 661 3144
2014 Long-haul measure 661 3144
2014 Long-haul measure 704 3213
2014 Long-haul measure 704 3213
2014 Long-haul measure 1025 4741
2014 Long-haul measure 1106 5671
2014 Long-haul measure 1206 6575
2014 Long-haul measure 1206 6575
2014 Long-haul measure 1206 6575
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 483 2090
2014 Long-haul measure 483 2066
2014 Long-haul measure 714 3241
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 617 2769
2014 Long-haul measure 638 2974
2014 Long-haul measure 700 3283
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Long-haul measure 486 2246
2014 Long-haul measure 741 3196
2014 Short-haul measure 275 1128
2014 Short-haul measure 275 1128
2014 Short-haul measure 289 1145
2014 Short-haul measure 289 1145
2014 Long-haul measure 661 3138
2014 Long-haul measure 827 3757
2014 Long-haul measure 835 3627
2014 Long-haul measure 855 3913
2014 Long-haul measure 1074 4985
2014 Long-haul measure 1074 4985
2014 Long-haul measure 1106 5671
2014 Long-haul measure 1158 7592
2014 Long-haul measure 1173 6395
2014 Long-haul measure 1189 6482
2014 Long-haul measure 1248 6504
2014 Long-haul measure 1248 6508
2014 Long-haul measure 1263 7584
2014 Long-haul measure 1265 6607
2014 Short-haul measure 319 1487
2014 Short-haul measure 345 1564
2014 Long-haul measure 736 3453
2014 Short-haul measure 248 951
2014 Long-haul measure 455 2150
2014 Long-haul measure 672 3197
2014 Long-haul measure 672 3197
2014 Long-haul measure 730 3241
2014 Long-haul measure 730 3241
2014 Long-haul measure 1142 5870
2014 Long-haul measure 1169 6438
2014 Long-haul measure 1173 6395
2014 Long-haul measure 1229 6575
2014 Long-haul measure 1229 6575
2014 Long-haul measure 568 2642
2014 Long-haul measure 732 3170
2014 Long-haul measure 764 3315
2014 Short-haul measure 209 727
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 429 1783
2014 Long-haul measure 437 2061
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 486 2034
2014 Long-haul measure 604 2568
2014 Long-haul measure 835 3823
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 333 1351
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 247 1144
2014 Short-haul measure 298 1094
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Long-haul measure 533 2475
2014 Short-haul measure 148 542
2014 Short-haul measure 148 542
2014 Short-haul measure 160 524
2014 Short-haul measure 299 1094
2014 Short-haul measure 369 1734
2014 Short-haul measure 376 1548
2014 Short-haul measure 403 1704
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 443 1847
2014 Long-haul measure 479 2211
2014 Long-haul measure 494 2066
2014 Long-haul measure 564 2623
2014 Long-haul measure 770 3617
2014 Long-haul measure 1257 6910
2014 Long-haul measure 994 4642
2014 Short-haul measure 261 943
2014 Short-haul measure 339 1384
2014 Short-haul measure 339 1384
2014 Short-haul measure 391 1609
2014 Long-haul measure 483 2024
2014 Long-haul measure 493 2066
2014 Long-haul measure 556 2637
2014 Long-haul measure 599 2787
2014 Long-haul measure 686 3210
2014 Long-haul measure 699 2974
2014 Long-haul measure 736 3453
2014 Long-haul measure 757 3556
2014 Short-haul measure 141 514
2014 Short-haul measure 142 516
2014 Short-haul measure 297 1084
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 477 1995
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 647 2821
2014 Long-haul measure 654 2845
2014 Long-haul measure 704 3073
2014 Long-haul measure 853 4023
2014 Long-haul measure 1056 4811
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 474 1853
2014 Long-haul measure 639 2669
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Short-haul measure 246 1136
2014 Long-haul measure 651 2777
2014 Long-haul measure 727 3141
2014 Long-haul measure 1169 6438
2014 Long-haul measure 1169 6438
2014 Short-haul measure 268 1247
2014 Short-haul measure 300 1207
2014 Short-haul measure 339 1384
2014 Short-haul measure 340 1406
2014 Short-haul measure 348 1406
2014 Short-haul measure 412 1940
2014 Long-haul measure 493 2066
2014 Long-haul measure 528 2499
2014 Long-haul measure 529 2504
2014 Long-haul measure 533 2475
2014 Long-haul measure 599 2787
2014 Long-haul measure 637 2974
2014 Long-haul measure 677 3057
2014 Short-haul measure 298 1203
2014 Short-haul measure 362 1487
2014 Short-haul measure 368 1726
2014 Short-haul measure 368 1726
2014 Long-haul measure 630 2945
2014 Long-haul measure 663 3097
2014 Long-haul measure 733 3440
2014 Long-haul measure 785 3695
2014 Long-haul measure 890 4052
2014 Long-haul measure 919 5034
2014 Long-haul measure 976 4615
2014 Long-haul measure 1025 4654
2014 Long-haul measure 1043 4815
2014 Long-haul measure 1263 6701
2014 Long-haul measure 1279 6865
2014 Long-haul measure 1303 6992
2014 Long-haul measure 1333 7174
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 264 1017
2014 Short-haul measure 265 1017
2014 Short-haul measure 296 1083
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 437 2010
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 487 2249
2014 Long-haul measure 522 2473
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 534 2478
2014 Long-haul measure 570 2405
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Short-haul measure 474 1982
2014 Short-haul measure 252 965
2014 Short-haul measure 252 965
2014 Short-haul measure 355 1458
2014 Short-haul measure 387 1598
2014 Long-haul measure 523 2204
2014 Long-haul measure 537 2436
2014 Long-haul measure 602 2555
2014 Long-haul measure 660 2803
2014 Long-haul measure 561 2603
2014 Long-haul measure 630 2809
2014 Long-haul measure 1129 5343
2014 Long-haul measure 1153 5700
2014 Long-haul measure 824 3564
2014 Short-haul measure 168 624
2014 Short-haul measure 170 634
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 439 2018
2014 Long-haul measure 598 2592
2014 Long-haul measure 785 3408
2014 Long-haul measure 917 5027
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 132 474
2014 Short-haul measure 132 474
2014 Short-haul measure 276 1001
2014 Short-haul measure 381 1567
2014 Short-haul measure 381 1567
2014 Short-haul measure 386 1511
2014 Long-haul measure 569 2423
2014 Long-haul measure 658 2735
2014 Long-haul measure 533 2475
2014 Long-haul measure 783 3423
2014 Long-haul measure 788 3439
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 1228 6704
2014 Long-haul measure 1228 6704
2014 Long-haul measure 1228 6704
2014 Long-haul measure 1228 6704
2014 Long-haul measure 497 2291
2014 Short-haul measure 243 1124
2014 Long-haul measure 480 2212
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 267 1239
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 907 4280
2014 Long-haul measure 1045 4950
2014 Long-haul measure 478 2119
2014 Short-haul measure 199 748
2014 Short-haul measure 332 1556
2014 Short-haul measure 333 1367
2014 Short-haul measure 344 1556
2014 Short-haul measure 411 1776
2014 Long-haul measure 503 2380
2014 Long-haul measure 503 2380
2014 Long-haul measure 516 2169
2014 Long-haul measure 518 2452
2014 Long-haul measure 552 2562
2014 Long-haul measure 556 2636
2014 Long-haul measure 629 2840
2014 Long-haul measure 629 2933
2014 Long-haul measure 638 2877
2014 Long-haul measure 669 3128
2014 Long-haul measure 700 3099
2014 Long-haul measure 713 3341
2014 Long-haul measure 891 4206
2014 Long-haul measure 895 4224
2014 Long-haul measure 1031 4773
2014 Long-haul measure 1226 6131
2014 Long-haul measure 1350 7383
2014 Long-haul measure 487 2248
2014 Long-haul measure 909 4290
2014 Long-haul measure 518 2211
2014 Long-haul measure 1027 4755
2014 Short-haul measure 308 1248
2014 Short-haul measure 256 981
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 162 537
2014 Short-haul measure 250 955
2014 Short-haul measure 276 1281
2014 Short-haul measure 307 1375
2014 Short-haul measure 345 1556
2014 Short-haul measure 379 1557
2014 Short-haul measure 391 1609
2014 Short-haul measure 395 1628
2014 Long-haul measure 552 2562
2014 Long-haul measure 564 2623
2014 Long-haul measure 654 2809
2014 Long-haul measure 739 3265
2014 Long-haul measure 667 2895
2014 Long-haul measure 801 3656
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 348 1422
2014 Short-haul measure 348 1422
2014 Short-haul measure 389 1599
2014 Short-haul measure 171 634
2014 Short-haul measure 330 1329
2014 Long-haul measure 497 2291
2014 Short-haul measure 402 1664
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 284 1033
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 409 1701
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 470 1963
2014 Long-haul measure 736 3347
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 771 3360
2014 Long-haul measure 573 2397
2014 Long-haul measure 600 2426
2014 Long-haul measure 628 2658
2014 Long-haul measure 628 2658
2014 Long-haul measure 692 2980
2014 Long-haul measure 692 2980
2014 Long-haul measure 741 3196
2014 Long-haul measure 749 3228
2014 Long-haul measure 749 3228
2014 Long-haul measure 929 5043
2014 Long-haul measure 964 5285
2014 Long-haul measure 632 2706
2014 Short-haul measure 320 1298
2014 Short-haul measure 413 1723
2014 Short-haul measure 291 1062
2014 Long-haul measure 552 2562
2014 Long-haul measure 700 3283
2014 Long-haul measure 765 3595
2014 Long-haul measure 1079 5664
2014 Long-haul measure 1095 5816
2014 Long-haul measure 1332 7280
2014 Long-haul measure 923 4351
2014 Short-haul measure 283 1029
2014 Long-haul measure 552 2323
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 493 2272
2014 Long-haul measure 2157 14432
2014 Long-haul measure 2637 17654
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Short-haul measure 328 1332
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Long-haul measure 1168 6141
2014 Long-haul measure 896 4118
2014 Long-haul measure 832 3806
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 587 2478
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 352 1441
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 307 1245
2014 Short-haul measure 269 1034
2014 Short-haul measure 261 1005
2014 Short-haul measure 298 1203
2014 Short-haul measure 298 1203
2014 Short-haul measure 496 1960
2014 Short-haul measure 496 1960
2014 Short-haul measure 485 1952
2014 Short-haul measure 479 1889
2014 Short-haul measure 479 1889
2014 Short-haul measure 167 556
2014 Long-haul measure 716 3025
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Long-haul measure 832 3804
2014 Long-haul measure 654 2845
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 248 951
2014 Short-haul measure 200 753
2014 Long-haul measure 797 3688
2014 Long-haul measure 797 3688
2014 Short-haul measure 450 1931
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 256 981
2014 Short-haul measure 256 981
2014 Short-haul measure 256 981
2014 Long-haul measure 935 4137
2014 Long-haul measure 716 3064
2014 Long-haul measure 716 3064
2014 Long-haul measure 586 2544
2014 Long-haul measure 1168 6141
2014 Long-haul measure 1046 4750
2014 Long-haul measure 1017 5185
2014 Long-haul measure 685 3152
2014 Long-haul measure 662 2826
2014 Long-haul measure 532 2317
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2212
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 453 2140
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Long-haul measure 437 2061
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 430 1789
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 328 1536
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 167 619
2014 Short-haul measure 993 342
2014 Long-haul measure 564 2483
2014 Long-haul measure 522 2475
2014 Long-haul measure 499 2306
2014 Long-haul measure 437 2063
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 421 1747
2014 Short-haul measure 368 1506
2014 Short-haul measure 313 1268
2014 Short-haul measure 198 685
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 168 622
2014 Short-haul measure 104 363
2014 Long-haul measure 772 3347
2014 Long-haul measure 790 3437
2014 Long-haul measure 730 3175
2014 Short-haul measure 459 1916
2014 Short-haul measure 284 1321
2014 Long-haul measure 911 4300
2014 Long-haul measure 875 4126
2014 Long-haul measure 874 4124
2014 Short-haul measure 406 1683
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 392 1619
2014 Short-haul measure 456 1902
2014 Short-haul measure 470 1963
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 480 2011
2014 Long-haul measure 537 2137
2014 Long-haul measure 878 3833