Politisk kontekst

Skift sprog
Webside Sidst ændret 22/04 2016
EU's politikker lægger i stigende grad vægt på ressourceudnyttelse og affald, særligt EU's strategi for bæredygtig udvikling og det sjette miljøhandlingsprogram. Det sjette miljøhandlingsprogram kræver udtrykkeligt, at "sammenkædningen af økonomisk vækst og ressourceforbrug brydes". I 2007 blev der etableret et internationalt panel for bæredygtig ressourceforvaltning via et samarbejde mellem FN's Miljøprogram og Europa-Kommissionen.

Næsten alle EF-politikker påvirker udnyttelsen og forvaltningen af naturressourcerne. Blandt de vigtigste er den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, regionaludviklingspolitikken og transport- og energipolitikkerne. Et antal tværgående miljøstrategier fokuserer på bæredygtig udnyttelse og forvaltning af ressourcerne, heriblandt strategien for bæredygtig udvikling, det sjette miljøhandlingsprogram og temastrategierne for affaldsforebyggelse og genanvendelse og for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne (2005).

Den igangværende politiske debat viser behovet for bedre integration af miljø- og ressourcerelaterede betragtninger i sektorpolitik og andre politiske områder. Nogle af de uafklarede spørgsmål drejer sig om, hvorledes man skal vurdere ressourceudnyttelsens miljøpåvirkning, hvilke prioriterede områder eller specifikke ressourcer, der skal være mål for politiske indgreb, og hvordan man fastsætter målene og måler fremskridtene inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af ressourcerne.

Eftersom gevinsten ved teknisk effektivitet ofte opvejes af mere udbredt forbrug, er det usandsynligt, at ressourceforvaltningen og affaldsdannelsen kan nedsættes alene ved hjælp af teknologiske forbedringer. Bæredygtigheden af de nuværende livsstile og forbrugsmønstre skal gennemgås med et kritisk øje, og teknologien skal kombineres med andre politiske instrumenter

EU's politikker om ressourcer er stadig er under udvikling, hvorimod affaldspolitikkerne i både i EU og de enkelte EU-medlemslande gradvist blevet udviklet siden 1970'erne. EU's nugældende affaldspolitik er baseret på "affaldshierarkiet". Denne politik sigter først mod affaldsforebyggelse og dernæst mod at begrænse affaldsbortskaffelsen ved hjælp af genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse af affald. Dette hierarki vil sandsynligvis blive styrket af det ændrede rammedirektiv om affald, der er under revision, samt af temastrategien for affaldsforebyggelse og -genanvendelse.

De primære aktiviteter forbundet med affaldsbehandling reguleres af direktivet om deponering af affald, direktivet om forbrænding af affald og direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. For visse specielle affaldsstrømme såsom emballageaffald, udtjente biler og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr er affaldshierarkiprincippet afløst af f.eks. introduktion af konkrete mål for genanvendelse.

En livscyklustilgang i den politiske beslutningstagning sikrer, at indvirkninger vurderes fra vugge til grav, og at miljøpåvirkninger ikke bare skjules ved at flytte dem til forskellige lande eller til forskellige produktions- eller forbrugsstadier.

Yderligere oplysninger:

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100