Politisk kontekst

Webside udløbet Sidst ændret 22/02 2017
This content has been archived on 22/02 2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Bæredygtig byudvikling er fremtrædende i EU's politikker om miljø, regional udvikling, sundhed og transport. Lovgivning såsom direktiverne om luftkvalitet og ekstern støj er også rettet mod byerne. Med denne politik sigter EU mod at styrke byernes ansvar på grundlag af subsidiaritetsprincippet, der kræver, at anliggender behandles på det lavest mulige kompetenceniveau. Det lokale og det europæiske plan bliver dog til stadighed flettet mere og mere ind i hinanden på samme måde som miljømæssige, sociale og økonomiske anliggender. Europas fremtidige bypolitik må derfor finde løsninger til en mere integreret og effektiv forvaltning mellem de forskellige politiske niveauer.

Efter processen med Grønbogen om bymiljø (1990) vedtog EU temastrategien for bymiljøet i 2006. Denne strategi sigter mod en bedre gennemførelse af EU's eksisterende miljøpolitikker og lovgivning på lokalt plan gennem udveksling af erfaringer og god praksis mellem Europas lokale myndigheder. Vejledning om integreret miljøforvaltning og planlægning af bæredygtig bytransport er en del heraf.

Der er knyttet supplerende foranstaltninger til implementeringen af EU's direktiver om luftkvalitet og ekstern støj. Grønbogen På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer (2007) åbner op for en debat om en ny transportkultur centreret omkring en fælles indsats for at gøre byerne grønnere og mindre forurenede, sikre og mere tilgængelige for alle borgere.

EU's regionalpolitik er en vigtig drivkraft for bymiljøet. Meddelelsen Samhørighedspolitikken og byerne: byernes og de bymæssige bebyggelsers bidrag til vækst og beskæftigelse i regionerne er udarbejdet med det formål at bistå myndighederne på nationalt, regionalt og bymæssigt plan ved forberedelsen af den nye række samhørighedspolitikprogrammer.

EU's medlemsstater fremhævede den territoriale betydning af bypolitik for Europa i forbindelse med vedtagelsen af EU's territoriale dagsorden og Leipzig-charteret om bæredygtige europæiske byer under det uformelle ministermøde i Leipzig i 2007. De blev enige om fortsat at arbejde under formandskaberne og udforme en gennemførelsesplan.

Adskillige lokale myndigheder har udviklet deres lokale strategier og handlingsplaner i henhold til Agenda 21. Aalborg Charteret er en af de mest berømte politiske erklæringer om lokal bæredygtig udvikling, der er underskrevet af mere end 2500 lokale og regionale myndigheder. Kampagnen for bæredygtige byer sigter mod at bistå de lokale regeringer over hele Europa med at finde bedste praksis for bæredygtighed.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100