Om miljøteknologi

Webside udløbet Sidst ændret 01/09 2016
This content has been archived on 01/09 2016, reason: No more updates will be done
Eftersom oliepriserne fortsætter med at stige og stadig større mængder kuldioxid fortsat påvirker jordens klima og økosystemer, er det bydende nødvendigt at anvende miljøteknologier til at udvikle vores økonomier i en mere bæredygtig retning.

Miljøteknologier kan rumme svaret på, hvordan man nedsætter materialeforbruget, reducerer energiforbruget og emissionerne, nyttiggør værdifulde biprodukter og reducerer problemerne med bortskaffelse af affald. De forbedrer miljøeffektiviteten, eller med andre ord "udretter mere med mindre", støtter anvendelsen af miljøstyringssystemer og gør produktionsprocesserne renere.

Der er store muligheder for at gøre bedre brug af den seneste teknologi inden for energi, transport og materialeanvendelse i Europa. Europæiske virksomheder er særligt stærke inden for vedvarende elproduktion, affaldshåndtering og genanvendelse af affald, hvor de har en global markedsandel på henholdsvis 40 % og 50 %.

Miljøteknologier anvendes også til at indsamle oplysninger om miljøet - overvågning og indsamling af data for at identificere forekomsten af forurenende stoffer, ændringer i arealdækket eller registrere virkningerne på menneskers sundhed ved hjælp af biologisk overvågning.

Miljøteknologierne har potentiale til over det næste årti at bidrage til en nedsættelse af drivhusgasemissionerne med 25–80 %, af ozonnedbrydningen med 50 % og af forsuringen og eutrofieringen med op til 50 %. For vandindustrien bliver udfordringen at udvikle nye og omkostningseffektive teknologier, der tager højde for de eksterne miljøomkostninger og energimæssige aspekter. Der forventes også betydelige teknologiske forbedringer og en markedsvækst på området for mindre waste-to-energy-løsninger samt udvikling af mindre energisystemer baseret på biomasse.

For at kunne udnytte miljøteknologiernes potentiale skal der skabes en bredere markedsaccept. Manglende bevidsthed om de faktiske omkostninger ved tilvejebringelse, anvendelse og bortskaffelse af materialer og energi udgør stadig en betydelig hindring for en bredere gennemførelse af mange miljøinnovationer.

Kunder og investorer skal vide mere præcist, hvilke resultater og miljømæssige fordele der kan opnås med de forskellige teknologier, så de trygt kan købe og finansiere produkter, der ofte er nye på markedet. For at støtte dette diskuterer de politiske beslutningstagere i Europa nu, hvordan man kan foretage en sådan verificering af disse teknologier.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100