Om miljø og sundhed

Webside udløbet Sidst ændret 08/09 2016
This content has been archived on 08/09 2016, reason: Content is outdated
Et rent miljø er en forudsætning for menneskers sundhed og velvære. Samspillet mellem miljøet og menneskers sundhed er højst komplekst og svært at vurdere. Dette gør det særlig nyttigt at anvende forsigtighedsprincippet. De mest kendte sundhedsskadelige virkninger er forbundet med luftforurening, ringe vandkvalitet og utilstrækkelige sanitære installationer. Vi ved meget mindre om sundhedsrisikoen ved farlige kemikalier. Støj er et nyt miljø- og sundhedsanliggende. Klimaændringer, nedbrydningen af stratosfærisk ozon, tab af biodiversitet og ødelæggelse af jordbunden kan også påvirke menneskers sundhed.

De største miljørelaterede sundhedsspørgsmål i Europa er forbundet med udendørs og indendørs luftforurening, ringe vandkvalitet, utilstrækkelige sanitære installationer og farlige kemikalier. De deraf følgende sundhedsproblemer er bl.a. åndedrætsproblemer og hjerte-karsygdomme, kræft, astma og allergi samt reproduktionsforstyrrelser og forstyrrelser i nervesystemets udvikling.

Fine partikler og troposfærisk ozon udgør de største trusler mod menneskers sundhed for så vidt angår luftforurening. I EU's program Ren luft i Europa (CAFE) blev det vurderet, at der hvert år dør 348 000 mennesker for tidligt som følge af eksponering for fine partikler (PM2,5). Den gennemsnitlige levealder forkortes med cirka et år ved dette eksponeringsniveau.

I EU's Grønbog om støjeksponering anføres det, at omkring 20 % af EU’s befolkning lider under støjniveauer, som sundhedseksperter anser for uacceptable, dvs. de kan føre til gener, søvnforstyrrelser og være skadelige for sundheden.

Navnlig i byområderne er transport en væsentlig faktor for menneskers eksponering for luftforurening og støj.

Vi ved meget mindre om sundhedsrisikoen ved kemikalier. Virkningerne af eksponering for lave doser af blandinger af kemikalier over længere perioder af vores levetid, navnlig i den tidlige barndom og under graviditet, giver anledning til stigende bekymring.

Persistente kemikalier med langtidsvirkninger, såsom polychloreret biphenyl (PCB) og chlorfluorcarbon (CFC), og kemikalier, der anvendes i langtidsholdbare strukturer — f.eks. byggematerialer — kan udgøre en fare, selv efter at produktionen er blevet afviklet.

Mange forurenende stoffer, som man ved påvirker menneskers sundhed, bliver gradvist lovreguleret. Der dukker imidlertid nye stoffer op, hvis veje gennem miljøet og indvirkninger på sundheden man endnu kun har et ringe kendskab til. Som eksempel kan nævnes elektromagnetiske felter, lægemidler i miljøet og visse infektionssygdomme (hvis udbredelse kan påvirkes af klimaændringer). Der skal tilskyndes til udvikling af tidlige varslingssystemer for at afkorte tiden mellem registrering af en potentiel risiko og politisk handling og indgreb.

Menneskers sundhed har altid været truet af naturkatastrofer, såsom storme, oversvømmelser, brand, jordskred og tørke. Følgerne forværres på grund af manglende beredskab og menneskelige aktiviteter såsom skovrydning, og klimaændringer og tab af biodiversitet.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100