Energipolitisk kontekst

Skift sprog
Webside Sidst ændret 22/04 2016
I de senere år har politiske begivenheder ført til en ændring i politisk fokus mod miljømæssig bæredygtighed, konkurrenceevne og energiforsyningssikkerhed. Den igangværende offentlige debat omkring vedvarende energi, nye teknologier, energieffektivitet, drivhusgasemissioner og klimaændringer har også sat energien øverst på den politiske dagsorden både i Europa og internationalt.

I januar 2007 foreslog Europa-Kommissionen en integreret energi- og klimaændringspakke for at nedsætte drivhusgasemissionerne. Energipakken sigtede mod at etablere en ny energipolitik for Europa for at bekæmpe klimaændringerne og styrke EU's energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevne.

Pakken bygger på tre søjler:

  • Et reelt indre energimarked. Denne søjle sigter mod at give energiforbrugerne et reelt valg og udløse de enorme investeringer, der er påkrævet på energiområdet. Siden den 1. juli 2007 har alle europæiske borgere frit kunnet vælge el- og gasleverandør. Europa-Kommissionen skal sikre retfærdig og dynamisk konkurrence i alle medlemsstaterne.
  • Fremskynde skiftet til energi med lavt CO2-udslip. Denne søjle sigter mod at bevare EU's position som verdens førende inden for vedvarende energi med forslag om, at mindst 20 % af EU's energibehov skal dækkes af vedvarende energikilder senest i 2020.
  • Energieffektivitet. Denne søjle sigter mod at nedsætte det primære energiforbrug med 20 % inden 2020, hvilket er en gentagelse af et af Kommissionens tidligere mål. Den foreslår også en øget anvendelse af brændstofeffektive køretøjer i transporten, skrappere normer og bedre mærkning af apparater, forbedret energimæssig ydeevne i EU's bestående bygningsmasse og mindskelse af energitabet ved produktion, transmission og distribution af varme og el.

I marts 2007 accepterede Det Europæiske Råd de fleste af disse forslag og blev enige om initiativer til udvikling af en bæredygtig integreret europæisk klima- og energipolitik. Den heraf følgende politik har følgende tre mål:

  • Øget energiforsyningssikkerhed
  • At sikre de europæiske økonomiers konkurrenceevne og adgang til energi til overkommelige priser
  • At fremme miljømæssig bæredygtighed og bekæmpe klimaændringer.

For at nå disse mål vedtog Det Europæiske Råd i marts 2007 en omfattende energihandlingsplan for perioden 2007-2009 indeholdende prioriterede initiativer på følgende områder: et indre marked for gas og elektricitet, forsyningssikkerhed, international energipolitik, energieffektivitet og vedvarende energi samt energiteknologi.

I januar 2008 præsenterede Europa-Kommissionen yderligere forslag til bekæmpelse af klimaændringer og fremme af vedvarende energi, herunder juridisk bindende mål for medlemslandene.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100