Om biodiversitet

Webside udløbet Sidst ændret 29/08 2016
This page was archived on 29/08 2016 with reason: Content is outdated
Biodiversitet omhandler de forskellige gener, arter og økosystemer, der udgør livet på jorden. Vi er i disse tider vidner til et støt tab af biodiversitet med store konsekvenser for naturen og menneskets trivsel. De primære årsager er ændringer i de naturlige habitater. De forårsages af intensive produktionssystemer i landbruget, bygge- og anlægsvirksomheder, råstofudvinding, overudnyttelse af skove, have, floder, søer og jorden, invasion af fremmede arter, forurening og — i stigende grad — globale klimaændringer. Europa har fastsat et mål om at standse tabet af biodiversitet i 2010. Nye vurderinger fra EEA viser, at uden en betydelig ekstraindsats på det politiske område er det usandsynligt, at målet kan nås.

Mennesket er selv en del af biodiversiteten, og vor eksistens ville ikke være mulig uden den. Livskvalitet, økonomisk konkurrenceevne, beskæftigelse og sikkerhed afhænger alt sammen af denne naturlige kapital. Biodiversitet er essentiel for "økosystemernes funktion", dvs. de produkter som naturen forsyner os med: klimaregulering, vand og luft, jordens frugtbarhed, og fremstilling af fødevarer, brændstof, fibre og medicin. Biodiversitet er essentiel for landbrugets og fiskeriets overlevelse på længere sigt og danner grundlag for mange industrielle processer samt fremstilling af ny medicin.

I Europa har menneskets aktiviteter formet biodiversiteten lige siden landbrug og husdyrhold blev udbredt for over 5 000 år siden. Den industrielle revolution og landbrugsrevolutionen førte til dramatiske og hurtige ændringer i arealanvendelsen, intensivering af landbrug, urbanisering og nedlægning af landbrug. Dette har til gengæld medført et sammenbrud i den praksis, der er blevet anvendt (f.eks. traditionelle landbrugsmetoder), og som var med til at bevare en stor biodiversitet i landskaberne.

Europas høje forbrug og affaldsproduktion pr. indbygger betyder, at vores påvirkning af økosystemerne breder sig et godt stykke ud over kontinentet. Den europæiske livsstil bygger i høj grad på import af ressourcer og varer fra hele verden, hvilket ofte fremmer ikke-bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Dette medfører tab af biodiversitet, hvilket igen skader den naturarv, som den sociale og økonomiske udvikling er baseret på.

Der er ikke noget, der er så livgivende som at indlede genoprettelsens tidsalder og rekonstruere livets vidunderlige mangfoldighed, der stadig omgiver os.

Edward O. Wilson, 'The Diversity of Life', 1992

Tabet af biodiversitet er uløseligt forbundet med en forringelse af de økosystemer, der bærer alt liv på jorden. Millennium Ecosystem Assessment 2005 indeholder en vurdering af 24 økosystemfunktioner på verdensplan, og 15 af disse blev konstateret forringet til skade for fiskeri, tømmerproduktion, vandforsyning, affaldshåndtering og -afgiftning, rensning af vand, beskyttelse mod naturkatastrofer og regulering af luftkvaliteten. EEA's rapport Tilstand og udsigt 2005 og den fjerde paneuropæiske vurdering viser, at EU ikke gør synlige fremskridt hen mod 2010-målet om at standse tabet af biodiversitet.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100