næste
forrige
emner

Press Release

Er Europas transportsektor ved at blive grønnere? Ja, til dels.

Skift sprog
Press Release Udgivet 19/04 2010 Sidst ændret 03/06 2016
Topics:
Alt imens de teknologiske fremskridt gør, at der produceres renere biler, befordres flere og flere passagerer og varer over længere og længere afstande, og dermed modvirkes effektivitetsgevinsterne. I en ny rapport baseret på en analyse af de langsigtede tendenser efterlyser Det europæiske Miljøagentur (EEA) klare mål for Europas transportsystem frem til 2050 og en konsekvent politik for at nå dem.

EEA fremlægger i forbindelse med dens 10-års jubilæum en TERM-rapport med en oversigt over, hvordan transportsektoren påvirker miljøet. Rapporten bygger på en analyse af 40 politikrelevante indikatorer. Rapporten konkluderer, at der tegner sig et broget billede for perioden 1997–2007, dvs., at der kan ses en vis forbedring når det gælder luftforurening, men at den vedvarende vækst i udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren fortsat giver grund til bekymring.

“Vi har i de seneste ti år koncentreret os om foranstaltninger, der skal forbedre mobiliteten, samtidig med at vi har afkoblet transportemissionerne fra den økonomiske vækst. I dag kan vi se, at de intensive investeringer i transportinfrastrukturen har sat os i stand til at rejse længere for at opfylde vores daglige behov, men dette har ikke samtidig gjort, at vi er mindre udsatte for støj, tæt trafik og luftforurening,” siger professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør. “Vi vil i fremtiden blive nødt til at fokusere ikke alene på, hvordan vi rejser, men også på, hvorfor vi rejser, for i sidste instans er mobilitet en integreret del af vores livskvalitet.”

Transport, herunder international luftfart og søtransport, tegner sig for ca. en fjerdedel af EU’s samlede udledninger af drivhusgasser. I modsætning til andre sektorer er transportsektorens indvirkning på miljøet fortsat tæt forbundet med økonomisk vækst.

Tendenser og konklusioner

  • Godstransporten synes at vokse en smule hurtigere end økonomien, og landevejstransport og luftfragt tegner sig for de største stigninger i EU-27 (hhv. 43 % og 35 %, i perioden fra 1997 til 2007). Andelen af godstransport, der foregår på jernbane og ad indre vandveje, faldt i den pågældende periode.
  • Den nuværende økonomiske afmatning har reduceret transportmængderne, men denne tendens forventes at vende, så snart økonomien begynder at vokse igen.
  • Persontransporten fortsatte med at vokse, men i et langsommere tempo end økonomien. Luftfarten i EU var fortsat det hurtigst voksende vækstområde med en stigning på 48 % mellem 1997 og 2007. Bilen var stadig det dominerende transportmiddel og tegnede sig for 72 % af alle passagerkilometer i EU-27.
  • EEA-landenes udslip af drivhusgasser fra transport (ikke medregnet international luftfart og søtransport) steg med 28 % i perioden fra 1990 til 2007 og tegner sig nu for ca. 19 % af de samlede emissioner.
  • Til trods for en reduktion i den senere tid er landevejstransporten den største udleder af nitrogenoxider og den næststørste kilde til luftforurenende emissioner i 2007.
  • Af 32 EEA-lande er det kun Tyskland og Sverige, der er på rette vej mod at opfylde deres vejledende mål for 2010 for brug af biobrændstoffer.
  • Vejtrafikken udgør fortsat langt den største kilde til eksponering for trafikstøj. Antallet af mennesker, der eksponeres for skadelige støjniveauer, særlig om natten, forventes at stige, medmindre der udformes og gennemføres effektive støjpolitikker.

Noter til redaktører:

Baggrunden for rapporten

Rapporten ”Towards a resource-efficient transport system” er en årlig publikation fra EEA’s transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som kortlægger fremskridtene med og virkningerne af arbejdet med at integrere strategierne på transport- og miljøområdet.

TERM-rapporterne er blevet udgivet siden 2000 og giver vigtig viden, som kan bidrage til udviklingen af EU-politikker. Rapporten tager sigte på at dække alle EEA’s medlemslande.

Om Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

EEA har hjemsted i København. Agenturet har til formål at bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

EEA’s medlemslande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige

Kontaktoplysninger

Medieforespørgsler kan rettes til:

Gülçin Karadeniz,

Pressemedarbejder

Tlf.: +45 3336 7172

Mobil: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt

Pressemedarbejder

Tlf.: +45 3336 7168
Mobil: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Handlinger