næste
forrige
emner

Press Release

"Business as usual" er ikke længere en farbar vej for det europæiske energisystem

Skift sprog
Press Release Udgivet 20/11 2008 Sidst ændret 21/04 2016
Topics:
80 % af alle drivhusgasemissioner i Europa kommer stadig fra energisektoren, lyder det advarende i en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag. Energisektoren har fortsat stor indvirkning på miljøet, også selvom en mere effektiv el- og varmeproduktion, den øgede andel af vedvarende energi og erstatningen af kul og olie med gas gradvist er med til at reducere udledningerne af drivhusgas og luftforurenende stoffer i Europa.

Overgangen til et fossilfrit samfund "sker ikke hurtigt nok til at sikre vores miljøs fremtid

professor Jacqueline McGlade, Miljøagenturets administrerende direktør

Miljøagenturets energi- og miljørapport for 2008 (kan downloades fra Miljøagenturets websted) bekræfter, at hvis Europa blot fortsætter med de nuværende politikker og foranstaltninger, vil energiforbruget være steget med helt op til 26 % i 2030 – og fossile brændstoffer vil stadig være den vigtigste energikilde. ”Business as usual" er ikke nok længere i energisektoren, fastslog professor Jacqueline McGlade, Miljøagenturets administrerende direktør, i dag ved rapportens offentliggørelse i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Overgangen til et fossilfrit samfund "sker ikke hurtigt nok til at sikre vores miljøs fremtid", påpegede hun.

"Energi fra fossile brændstoffer er hovedårsagen til de menneskeskabte klimaændringer", fortalte professor McGlade i dag på det fælles parlamentariske møde om energi og bæredygtig udvikling. "Europas engagement i en fossilfri økonomi med bæredygtig vedvarende energi er afgørende for energisikkerheden og for håndteringen af klimaændringerne", fortsatte hun.

Energi- og miljørapporten for 2008 indeholder visse positive resultater, bl.a. væksten i den vedvarende energisektor og dens øgede potentiale for at reducere emissionerne og forbedre luftkvaliteten, men vedvarende energi tegnede sig kun for 8,6 % af det samlede energiforbrug i Europa i 2005 – hvilket er langt fra EU's mål på 20 % inden 2020.

Andre resultater i rapporten:

  • De europæiske husholdningers el-forbrug er steget med 31 % de seneste 15 år trods en prisstigning på 17 % for slutforbrugeren sammenlignet med priserne i midten af 1990'erne.
  • Over 54 % af den energi, der blev brugt i Europa i 2005, var importeret fra tredjelande. Rusland er den største enkeltstående eksportør til EU og leverede i 2005 18,1 % af EU-27's samlede primære energiforbrug.
  • Mellem 1990 og 2005 oplevede EU-27 en gennemsnitlig stigning i BNP på 2,1 % og reducerede de energirelaterede CO2-emissioner med i alt ca. 3 %. I samme periode steg CO2-emissionerne med 20 % i USA og blev fordoblet i Kina.

Bemærkninger til udgiverne

I energi- og miljørapporten for 2008 (findes på Miljøagenturets websted) undersøger Det Europæiske Miljøagentur de vigtigste drivkræfter bag energiproduktionen og –forbruget samt de dermed forbundne miljøbelastninger og virkninger, altsammen med udgangspunkt i hovedmålsætningerne i EU's energi- og miljøpolitik: forsyningssikkerhed, konkurrenceevne, øget energieffektivt og vedvarende energi samt miljømæssig bæredygtighed.

Rapporten behandler seks overordnede politiske spørgsmål og beskriver tendenserne i EU sammenlignet med andre lande. 

Medlemmer af Europa-Parlamentet og af de nationale parlamenter i EU's medlemsstater og kandidatlandene samles den 20.-21. november i Strasbourg til et fælles parlamentarisk møde for at drøfte temaerne energi og bæredygtig udvikling.

EEA’s medlemslande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Slovakiet, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige.

Links

Henvendelser fra medierne

Òscar Romero Sanchez

Pressesekretær                  

Telefon: +45 3336 7207

Mobiltlf.: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz                                                

Pressesekretær  

Telefon: +45 3336 7172

Mobiltlf.: +45 2368 3653

Permalinks

Topics

Topics:
Handlinger