næste
forrige
emner

Article

Dublin tackler luftforureningens sundhedsvirkninger

Skift sprog
Article Udgivet 30/04 2013 Sidst ændret 11/05 2021
Photo: © The Science Gallery
Martin Fitzpatrick er ledende miljøinspektør i afdelingen for luftkvalitetsovervågning og støj under Dublins byråd. Han er desuden kontaktpunkt i Dublin for et pilotprojekt, der gennemføres af Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø og EEA vedrørende bedre gennemførelse af luftkvalitetslovgivningen. Vi spurgte ham, hvordan Dublin tackler sundhedsproblemerne ved dårlig luftkvalitet.

Hvad gør I for at forbedre luftkvaliteten i Dublin og Irland?

Vi mener, vi har været ret gode til at tackle luftkvalitetsproblemerne i større byer. Et klart eksempel er forbuddet mod markedsføring og salg af bituminøse (fede, tjæreholdige) brændsler i Dublin i 1990. Kollegaer inden for medicinsk forskning har undersøgt virkningen af dette skridt og fundet, at vi i Dublin hvert år siden 1990 har undgået 360 forebyggelige dødsfald.

Der er imidlertid stadig dårlig luftkvalitet i de mellemstore byer, og myndighederne arbejder nu med ny lovgivning, der skal imødegå dette ved at udvide forbuddet mod salg af bituminøse brændsler til også at gælde mindre byer.

I Irland er Department of the Environment, Community and Local Government det officielle organ med ansvar for luftkvalitet og beslægtede områder. Den irske miljøstyrelse fungerer som dette ministeriums operationelle fløj. Ministeriet og miljøstyrelsen har klart fastlagte ansvarsområder for, hvordan der gives vejledning om relevante politiske områder til lokale myndigheder.

Hvilke udfordringer står Dublins byråd over for på sundhedsområdet? Hvordan håndterer I dem?

Dublin er et mikrokosmos af andre storbyer i EU. Der er mange fællestræk i de problemer, der skal håndteres. Fedme, kræft og hjerte-kar-sygdomme er de vigtigste sundhedsproblemer overalt i EU, også i Irland.

Byrådet har indset, at en stor del af dets arbejde har betydning for den offentlige sundhed. Et eksempel, jeg synes fortjener at blive nævnt, er et projekt, hvor offentligheden tog del i luftkvalitetsproblematikken. Projektet blev udført for flere år siden i samarbejde med i EU’s fælles forskningscenter. Dette projekt, "People"-projektet, omfattede seks europæiske storbyer. Det vedrørte det kræftfremkaldende luftforurenende stof benzen. En søgning efter frivillige i en national radioudsendelse blev overtegnet, og de deltagende personer blev udstyret som luftkvalitetskontrollører. De gik med særlige benzenskilte, så de selv kunne overvåge deres eksponering for benzen på en given dag. Vi undersøgte derefter luftkvaliteten, og hvordan deres helbred blev påvirket af deres daglige adfærd.

Alle frivillige fik tilbagemelding på deres resultater. Et lidt specielt resultat af projektet var den beklagelige nyhed, at man ikke skal stege bacon, hvis man vil mindske sin eksponering for kræftfremkaldende polycykliske aromatiske kulstoffer! En af de frivillige, der arbejdede ved en bacongrill på en lokal café, var udsat for et højt niveau.

Den alvorlige pointe i historien er, at vi skal være opmærksomme på den kombinerede virkning af indendørs og udendørs luftforurening.

Kan du give et eksempel på et vellykket irsk initiativ til forbedring af indendørs luftkvalitet?

Et eksempel skiller sig klart ud — rygeforbuddet i 2004. Irland var det første land i verden, der forbød rygning på arbejdspladser. Forbuddet gav os mulighed for at fokusere på erhvervsmæssig eksponering som led i forbedringen af luftkvaliteten.

En interessant sidebemærkning i denne forbindelse er, at én industri, der led under forbuddet, var renseribranchen — hvad der måske ikke var til at forudsige. Branchens omsætning er siden 2004 svundet ind alene på grund af rygeforbuddet. Så undertiden kan der være uforudsete virkninger.

Hvordan informerede din organisation borgerne?

Information til borgerne er en vigtig del af vores initiativer og daglige arbejde. Dublins byråd udsender årsberetninger med en oversigt over luftkvaliteten i det forgangne år. Beretningerne bliver lagt ud på nettet. Desuden har den irske miljøstyrelse et luftovervågningsnetværk, der deler oplysninger med lokale myndigheder og borgere.

Endnu et eksempel, der er unikt for Dublin, er Dublinkedprojektet, der blev sat i gang i år. Det indsamler oplysninger fra byrådet og offentliggør dem. Det kan være data genereret af de lokale myndigheder, af private virksomheder, som leverer tjenesteydelser i byen, og af indbyggerne. I sin meddelelse fra 2009 bemærkede Europa-Kommissionen, at genbrug af oplysninger fra den offentlige sektor skønnes at repræsentere en værdi på 27 mia. EUR. Dette er et af de initiativer, der er sat i værk af byrådet for at få gang i økonomien igen.

Sammen med andre europæiske storbyer deltager Dublin i et pilotprojekt for luftkvalitet. Hvordan blev Dublin inddraget?

Dublins byråd blev inddraget på opfordring af EEA og Europa-Kommissionen. Vi så projektet som en mulighed for at dele modeller for god praksis og lære gennem deling af relevante erfaringer.

I løbet af projektet opdagede vi, hvor langt andre storbyer var med at udarbejde emissionsopgørelser og opstille en luftkvalitetsmodel for byen. Det har derfor været et incitament for Dublins byråd til at komme videre med disse opgaver. Vi syntes, at vi ikke fik nok for pengene, hvis det alene var byrådet, der fik emissionsfortegnelsen at se og opstillede luftkvalitetsmodellen. Vi satte os derfor sammen med miljøstyrelsen for at se på mulighederne for en national model, der også kunne anvendes på regionalt plan. Så gik vi i gang.

Martin Fitzpatrick

Martin Fitzpatrick, ledende miljøinspektør i afdelingen for luftkvalitetsovervågning og støj under Dublins byråd

Pilotprojekt for gennemførelse af luftkvalitetslovgivningen

Pilotprojektet for gennemførelse af luftkvalitetslovgivningen bringer storbyer over hele Europa sammen for at øge indsigten i storbyers styrke, udfordringer og behov i forbindelse med gennemførelsen af EU’s luftkvalitetslovgivning og luftkvalitetsspørgsmål generelt. Pilotprojektet gennemføres i fællesskab mellem Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø og Det Europæiske Miljøagentur. De deltagende byer er Antwerpen, Berlin, Dublin, Madrid, Malmø, Milano, Paris, Ploiesti, Plovdiv, Prag og Wien. Resultaterne af pilotprojektet vil blive offentliggjort senere i 2013.

Mere information