næste
forrige
emner

Nyheder

Gode nyheder for ferierejsende: udmærket vandkvalitet i størstedelen af de europæiske badeområder

Skift sprog
Nyheder Udgivet 29/05 2018 Sidst ændret 13/01 2020
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Ifølge den seneste årlige rapport om den europæiske badevandskvalitet, der offentliggøres i dag, lever 85 % af de badeområder, der er blevet overvåget på tværs af Europa i 2017, op til EU's højeste og strengeste kvalitetsstandarder for vand med klassifikationen "udmærket". Det vil sige at vandet stort set er fri for forurenende stoffer. Resultaterne giver et godt fingerpeg om, hvor feriefolket kan finde den bedste badevandskvalitet til sommer.

Mindre vandforurening er godt for de europæiske borgeres velfærd, men også for dyr og planter. Men vi kan ikke læne os tilbage. Hvis vi vil holde vores badevand rent, kræver det vedvarende opmærksomhed fra de politiske beslutningstagere. Derfor er regelmæssig overvågning og vurdering af badeområderne fortsat en meget vigtig opgave.

Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Næsten alle 21 801 badevandsområder, der blev overvåget på tværs af Europa, heraf 21 509 i de 28 EU-medlemsstater (95,9 %), opfyldte minimumskravene til kvalitet i henhold til EU-reglerne. Dette kan læses i rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Europa-Kommissionen. Albanien og Schweiz deltog også i overvågningen og rapporterede om kvaliteten af deres 292 badevandsområder.

De specifikke resultater fra overvågningen viste et lille fald for de EU-områder, der levede op til de højeste krav ("udmærket") og mindstekravene, som er fastsat i EU's badevandsdirektiv. Andelen af områder på tværs af Europa, der vurderes til at have kvalitetsstandarden "udmærket, faldt en smule fra en andel på 85,5 % i 2016 til 85 % sidste år. Samtidig faldt andelen af områder, der som minimum havde opnået vurderingen "tilfredsstillende" fra 96,3 % til 96,0 %. Årsagen til det mindre fald skyldes hovedsagelig indvirkningen fra sommerens nedbør på testresultaterne og ændringer i testmetoderne i Rumænien og Sverige.

Antallet af badeområder, der vurderes som "ringe", er forblevet stort set uændret fra 2016 i EU, Albanien og Schweiz med et fald fra 1,5 % i 2016 til 1,4 % i 2017.

EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler:  "Kvaliteten af vores badevand er en kilde til stolthed for os europæere. Denne kvalitet skyldes godt samarbejde og konstant årvågenhed. Vi spiller alle en rolle: erhvervslivet, de lokale myndigheder og tjenesteydere sammen med borgerne. Vi er glade for at kunne rapportere, at samarbejdet om badevand er båret af en levende europæisk ånd, og at det fortsætter med at levere resultater for borgerne. Lægges de seneste forslag om at holde vores have fri for plast oveni, har det virkelig været et godt år for de europæiske have, strande og søer."

Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, udtaler: "Mindre vandforurening er godt for de europæiske borgeres velfærd, men også for dyr og planter. Men vi kan ikke læne os tilbage. Hvis vi vil holde vores badevand rent, kræver det vedvarende opmærksomhed fra de politiske beslutningstagere. Derfor er regelmæssig overvågning og vurdering af badeområderne fortsat en meget vigtig opgave."

Europas badevandskvalitet er blevet betydeligt bedre i løbet af de seneste 40 år efter indførelsen af EU's badevandsdirektiv. Den effektive overvågning og forvaltning, der er indført i medfør af direktivet, har ført til en drastisk reduktion af den mængde ubehandlet eller delvis behandlet kommunalt og industrielt spildevand, som udledes.  Flere og flere badevandsområder opfylder som følge heraf ikke blot minimumsstandarderne for badevandskvalitet, de har også løftet kvaliteten til den højeste standard. Sammen med dette års rapport har Miljøagenturet også offentliggjort et opdateret interaktivt kort, der viser resultaterne for hvert badeområde. Der er også adgang til opdaterede landerapporter her samt yderligere oplysninger om direktivet.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Andre vigtige resultater:

  • I fem lande er 95 % eller mere af badevandet blev vurderet som værende af udmærket kvalitet: Luxembourg (alle 12 indberettede badevandsområder), Malta (98,9 % af alle områder), Cypern (97,3 % af alle områder), Grækenland (95,9 % af alle områder) og Østrig (95,1 % af alle områder).
  • Alle indberettede badevandsområder i Østrig, Belgien, Kroatien, Cypern, Grækenland, Letland, Luxembourg, Malta, Rumænien, Slovenien og Schweiz har opnået mindst en tilfredsstillende kvalitet i 2017 (i overensstemmelse med minimumsstandarderne for kvalitet fastsat i badevandsdirektivet).
  • De tre lande med det største antal badevandsområder med "ringe" vandkvalitet var Italien (79 badevandsområder eller 1,4 %), Frankrig (80 eller 2,4 %) og Spanien (38 eller 1,7 %). Blandt EU's medlemsstater fandtes den højeste andel af badevand, der var klassificeret som "ringe", i Estland (fire badeområder eller 7,4 %), Irland (syv badeområder eller 4,9 %) og Det Forenede Kongerige (21 badeområder eller 3,3 %). 

 

Baggrund

Forurening af vand med fækale bakterier udgør fortsat en risiko for menneskers sundhed, især hvis det konstateres i badevandsområder. Man kan blive syg, hvis man bader ved strande eller i søer, hvor vandet indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have. Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's badevandsdirektiv. Ved vurderingen af kvaliteten af badevandet i henhold til badevandsdirektivet gøres der brug af værdierne fra to mikrobiologiske parametre: Intestinale enterokokker og escherichia coli. Lovgivningen præciserer, om badevandet kan klassificeres som "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe" afhængigt af mængden af tarmbakterier. Når vand klassificeres som værende af "ringe" kvalitet, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger som f.eks.at forbyde badning eller sætte skilte op, hvorpå det frarådes, informere offentligheden og iværksætte passende korrigerende foranstaltninger.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage