Press Release Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning — 26/03 2009
Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmæssigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.
Press Release Octet Stream Tørke og overforbrug af vand i Europa — 03/03 2009
Fra golfbaner til bøger, fra olivenolie til vaccinationer, alle disse varer og serviceydelser, som vi er afhængige af, sammen med mange af aktiviteterne i vores dagligdag, kræver én vital ressource: vand. En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) bekræfter, at vandanvendelsen i mange dele af Europa ikke er bæredygtig, og fremsætter en række forslag til en ny politik for styring af vandressourcerne.
Press Release "Business as usual" er ikke længere en farbar vej for det europæiske energisystem — 20/11 2008
80 % af alle drivhusgasemissioner i Europa kommer stadig fra energisektoren, lyder det advarende i en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag. Energisektoren har fortsat stor indvirkning på miljøet, også selvom en mere effektiv el- og varmeproduktion, den øgede andel af vedvarende energi og erstatningen af kul og olie med gas gradvist er med til at reducere udledningerne af drivhusgas og luftforurenende stoffer i Europa.
Press Release EU-15 på rette Kyoto-kurs trods svingende resultater — 14/10 2008
EU-15 når sandsynligvis det fælles mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 8 % i perioden 2008-2012. En del af denne reduktion vil være et resultat af emissionsredutionsprojekter, som EU-landene skal finansiere i andre lande, fremgår det af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release EU undlader at begrænse emissioner fra transport: Drastiske forbedringer og klare målsætninger nødvendige — 20/02 2008
Transportsektoren i EU bliver nødt til at indføre skrappe foranstaltninger, der skal hjælpe EU med at opfylde sine målsætninger for drivhusgasudledningerne, siger en ny rapport offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur.
Press Release Ministrene må gå sammen om at sikre et sundt miljø i den paneuropæiske region — 28/09 2007
Den paneuropæiske miljøpolitik hæmmes af informationshuller og utilstrækkelig gennemførelse. Det er budskabet i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag.
Press Release EU's drivhusgasemissioner falder i 2005 — 13/06 2007
Fra 2004 til 2005 faldt emissionerne af klimaændrende drivhusgasser. Dette fremgår af Det Europæiske Fællesskabs årlige drivhusgasopgørelse, der udarbejdes af Det Europæiske Miljø-agentur (EEA) i København.
Press Release Transport - igen Kyoto klassens dårligste elev — 22/02 2007
Drivhusgasemissionerne fra transport er en vigtig, men ikke uoverkommelig hindring for, at EU kan nå klimamålsætningerne i Kyoto-protokollen, hedder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag i København.
Press Release Byspredning - Europas glemte miljøudfordring — 22/11 2006
Behov for en EU-politik som rettesnor for effektiv byplanlægning
Press Release Octet Stream Europas kystlinje nærmer sig det miljømæssige punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage — 03/07 2006
Europas unikke kystmiljø er under stadigt større pres som følge af sin egen popularitet ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i København i dag.
Press Release Octet Stream Europas energipolitik skal være miljørigtig — 27/06 2006
Europa har brug for integrerede politiske rammerbetingelser med balance mellem hensynet til forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen på den ene side og miljøpolitikken på den anden side, siges det i en ny rapport, der i dag er udsendt af Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der har hovedsæde i København.
Press Release Octet Stream Det brænder på i Europa: Klimaændringer topper listen over miljømæssige udfordringer — 29/11 2005
Politiske beslutningstagere, virksomheder og enkeltpersoner må handle nu på en række miljømæssige udfordringer, eller betale en høj pris senere
Press Release Octet Stream Emballageaffald stadig ikke under kontrol — 07/10 2005
Der er behov for strenge mål, hvis EU's politiske målsætning om at reducere mængden af emballageaffald skal nås.
Press Release Octet Stream Gratis pc-spil om miljø på 26 sprog — 25/08 2005
Spillelystne i hele Europa kan nu spille et pc-spil og samtidig lære noget om miljøet. Det Europæiske Miljøagentur i København har lanceret pc-spillet Honoloko på 26 sprog. Spillet er tilgængeligt på internettet og er gratis at bruge.
Press Release Octet Stream Det Europæiske Miljøagentur præsenterer det første digitale kort over Europas landskaber i forandring — 17/11 2004
Det første digitale kort over de mange forandringer, der er sket i Europas landskaber siden 1990, blev præsenteret i dag. Det vil gøre det muligt for politiske beslutningstagere at drage lære af, hvordan deres beslutninger på områder som landbrug og transport påvirker regionens begrænsede arealressourcer og miljøet i bred forstand.
Press Release Octet Stream Europas fremskridt på miljøområdet trues af økonomiske aktiviteter der ikke er bæredygtige — 12/05 2003
Der er på mange områder sket en forbedring af miljøtilstanden i Europa i det sidste årti, men en stor del af disse fremskridt vil sandsynligvis gå tabt med den økonomiske vækst, fordi regeringerne endnu ikke har taget de nødvendige beslutninger der skal sikre miljøbelastningen ikke stiger når den økonomiske aktivitet stiger.
Press Release Octet Stream Signals 2002 — 23/05 2002
Press Release Octet Stream EEA drager vigtige konklusioner af 100 års historie brug af forsigtighedsprincippet — 10/01 2002
Det Europæiske Miljøagentur har draget 12 vigtige konklusioner på baggrund af en banebrydende analyse af et antal sager - lige fra CFC-kemikaliers beskadigelse af ozonlaget til "kogalskabsepidemien" - hvor det politiske system skulle træffe valg på et grundlag præget af videnskabelig uvished eller uventede udviklingstendenser, eller hvor der blev set bort fra klare tegn på farer for mennesker og miljø.
Press Release Octet Stream Miljøsignaler — 29/05 2001
Den offentlige politik skal have større indflydelse på den stigende produktion og de forbrugsmønstre, der udvikler sig, hvis Europa vil nå sine målsætninger inden for miljø og bæredygtig udvikling.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100