næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan bidrager EU til at beskytte naturområder og biodiversitet?

HelpCenter FAQ

På EU-plan er natur og biodiversitet beskyttet af flere love. Fugle- og habitatdirektiverne er hjørnestenene i EU's naturlovgivning. Derudover har EU vedtaget en biodiversitetsstrategi 2030, som er en omfattende og ambitiøs langsigtet plan for naturbeskyttelse og genopretning af økosystemer. 

I henhold til habitatdirektivets artikel 17 og fugledirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne indsende nationale rapporter om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktiverne. På grundlag af disse data udarbejder EEA rapporten om naturens tilstand og offentliggør alle relaterede datasæt i form af databaser eller dynamiske visualiseringer. 

Natura 2000 er et netværk, der omfatter vigtige yngle- og rasteområder for sjældne og truede arter samt nogle sjældne naturtyper, der er beskyttet under både fugle- og habitatdirektivet. Det strækker sig over alle 27 EU-lande, både til lands og til søs, og sikrer Europas mest værdifulde og truede arters og levesteders overlevelse på lang sigt. EEA indsamler information om Natura 2000-områder, dvs. deres populationsstørrelse og bevaringsstatus, og præsenterer dem i Natura 2000-vieweren og andre steder. Få mere at vide om EEA’s arbejde med Natura 2000 her, og se den dertilhørende indikator.

Permalinks

tags

Handlinger