næste
forrige
emner

Article

Mod en mere bæredygtig transport i Europa

Skift sprog
Article Udgivet 15/07 2022 Sidst ændret 16/03 2023
4 min read
Topics:
Transporten forbinder mennesker, steder, kulturer og økonomier, men er også en stor belastning for miljøet og klimaet. Vi talte med to af Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) eksperter på transport- og miljøområdet — Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri — om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at gøre Europas transportsystem mere bæredygtigt, og om den rapport, vi netop har offentliggjort.

Hvad er EEA's "TERM-rapport"? 

Tommaso:

"TERM" står for transport- og miljørapporteringsmekanismen. Det er en årlig rapport fra EEA, der ser bredt på tendenser og udfordringer i Europas mobilitetssystem. Den indeholder desuden en årlig vurdering af transportsektoren og fremhæver de områder, hvor der sker forbedringer, og der, hvor der fortsat er behov for at gøre mere. 

TERM-rapporten er et vigtigt element i vores arbejde med at støtte Europas miljø- og klimaambitioner. Indtil videre er det kun i begrænset omfang lykkedes at mindske emissionerne og omlægge til mere bæredygtige transportformer i mobilitetssystemet. Rettidig viden, der kan handles på — som den, der fremlægges i TERM-rapporterne — er et centralt element i at styre processen i den bæredygtige retning. 

Hvad er hovedresultaterne i den nyeste TERM-rapport? 

Rasa:

Den forventede omlægning til elektrificering af transporten vil bidrage til at reducere emissionerne. 

Rasa Narkeviciute

TERM-rapporten for 2021 lægger ud med det problem, at transporten tegner sig for omkring en fjerdedel af alle EU's drivhusgasemissioner. Vejtransporten tegner sig for den største andel af disse emissioner, som er steget med næsten 30 % i de seneste 30 år. 

De eksisterende politiske tiltag forventes at nedbringe emissionerne fra transporten, men ikke nok til, at sektoren kan bidrage tilstrækkeligt til 2050-målet om klimaneutralitet. 

Emissionerne fra biler og lastvogne er steget, hovedsageligt på grund af et stigende transportbehov. Køretøjerne selv er blevet mere effektive og udleder mindre for hver kilometer, de kører, men ikke nok til, at det opvejer den øgede aktivitet. 

Hvad skal der til for at ændre tendensen med de stigende emissioner? 

Rasa:

Den forventede omlægning til elektrificering af transporten vil bidrage til at reducere emissionerne. Men det betyder også, at elektricitetsproduktionen og dens effektivitet vil få stadig større betydning. Det er vigtigt, at vi ikke bare flytter emissionerne fra vejene til et kraftværk et andet sted, men at vi foretager de nødvendige investeringer i vedvarende energi. 

For at elektrificeringen kan bidrage til en bredere bæredygtighed i transporten, må vi samtidig ændre, hvordan vi tilrettelægger vores mobilitetssystem. Der er behov for, at vi går over til mere bæredygtige transportformer og ikke kun ser på transportaktiviteterne, men også på tilgængeligheden af job og tjenesteydelser. Dette kræver brede politikker. Gennem byplanlægning kan vi f.eks. sørge for tilstrækkelig plads til cykelinfrastruktur samtidig med, at vi placerer tjenester, forretninger og boligområder tættere på hinanden. 

Hvordan tager EU og medlemsstaterne disse udfordringer op? 

Rasa: 

For nylig støttede Europa-Parlamentet forslaget om at nå nul-emissioner fra nye personbiler og varevogne i 2035. Hvis medlemsstaterne også er enige, vil det betyde et væsentligt fald i emissionerne fra de europæiske veje i de kommende årtier. 

Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet indeholder også mål for omlægningen til mere bæredygtige transportformer, f.eks. målene om flere højhastighedstog, mere jernbanegodstrafik og mere transport ad vandvejene.   

Hvad arbejder EEA ellers med på transportområdet? 

Rasa:

EEA indsamler store mængder datavedrørende transportmidler og brændstoffer fra europæiske lande og køretøjsproducenter. Det er bl.a. data om nye biler, vare- og lastvogne, busser og trailere, der registreres i EU, hvilket giver os mulighed for at vurdere effektiviteten af den nye køretøjspark. Vi indsamler også data om brændstoffer, der anvendes i den europæiske vejtransport og til mobile maskiner. Dataene består dels i typen og mængden af de anvendte brændstoffer, dels emissionerne forbundet med at udvinde, behandle og distribuere dem. Med hensyn til biobrændstoffer ser vi også på virkningerne af indirekte ændringer i arealanvendelsen. 

Vi analyserer disse data for at følge fremskridtene hen mod de politiske mål ved at foretage regelmæssige indikatorvurderinger, som vi offentliggør på vores hjemmeside. Ud over at bruge vores egne data udarbejder vi også politikrelevante indikatorer baseret på bredere EEA-data eller eksterne data, f.eks. drivhusgasemissioner fra transporten og — senere i år — bussers og togs andel af al transport. 

Tommaso: 

EEA arbejder også på andre områder inden for mobilitetssystemet og transport. Nogle af de øvrige aktiviteter lige nu er inden for farts- og luftfartssektoren, hvor vi udarbejder nye udgaver af sektorspecifikke rapporter i samarbejde med vores partnere i andre EU-agenturer. 

Det er miljørapporten om europæisk søtransport i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, og miljørapporten om europæisk luftfart i samarbejde med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og Eurocontrol (Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed). 

Hvad er temaet for den næste TERM-rapport fra EEA? 

Tommaso: 

Lige nu er vi ved at udarbejde den næste udgave af TERM-rapporten, der gerne skal udkomme senere på året. Det brede emne for rapporten erdigitalisering i mobilitetssystemet, og den vil se nærmere på en række innovationer, der er blevet mulige gennem digitale teknologier, og hvordan de vil påvirke sektoren, miljøet og vores liv. 


Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri, EEA-eksperter i transport og miljø

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

tags

Arkiveret under
Arkiveret under term, transport
Handlinger