Kontext politiky

Stránka platnost vypršela Poslední změna 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Udržitelný rozvoj měst má významné místo v politikách EU, které se týkají životního prostředí, regionálního rozvoje, zdraví a dopravy. Právní předpisy jako směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a směrnice o hluku ve venkovním prostředí se rovněž zaměřují na města. EU se prostřednictvím svých politik snaží posílit odpovědnost měst na základě zásady subsidiarity, podle níž je záležitosti třeba řešit na nejnižší možné kompetentní úrovni. Místní úroveň a evropská úroveň jsou však čím dál více propojené, což platí také o environmentálních, sociálních a hospodářských otázkách. Budoucí evropská městská politika proto musí najít způsoby integrovanějšího a účinnějšího řízení mezi různými politickými úrovněmi.

Na základě procesu iniciovaného Zelenou knihou o městském životním prostředí (1990), přijala EU v roce 2006 tematickou strategii pro městské životní prostředí, jejímž cílem je lepší uplatňování stávajících environmentálních politik a právních předpisů EU na místní úrovni prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů správné praxe mezi evropskými místními orgány. K tomu patří i obecné zásady pro integrované řízení životního prostředí a pro plánování udržitelné městské dopravy.

Další opatření souvisejí s uplatňováním směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší a o hluku ve venkovním prostředí. Zelená kniha – Na cestě k nové kultuře městské mobility (2007) otevírá diskuzi směřující k nové kultuře dopravy ve městech, která se soustřeďuje na společné úsilí o to, aby byla velká i menší města zelenější a méně znečištěná a také bezpečná a přístupnější pro občany.

Regionální politika EU je důležitou hybnou silou pro životní prostředí ve městech. Sdělení Politika soudržnosti a města – Přínos měst a aglomerací k růstu a zaměstnanosti v rámci regionů je určeno k tomu, aby regionálním a městským orgánům pomohlo s přípravou další generace programů politiky soudržnosti.

Členské státy EU podtrhly význam evropské politiky měst pro územní rozvoj při neformální ministerské schůzce v Lipsku v roce 2007, kdy přijaly Územní agendu Evropské unie a Lipskou chartu o trvale udržitelných evropských městech. Shodly se na nutnosti průběžné práce pod vedením předsedajících zemí a vypracovaly prováděcí plán.

Mnohé místní orgány vypracovaly své strategie a akční plány místní Agendy 21. Jedním z nejznámějších politických prohlášení o udržitelném místním rozvoji je Aalborská charta, kterou podepsalo více než 2 500 místních a regionálních orgánů. Cílem Kampaně za udržitelná města a obce je pomoci místním správám v celé Evropě se širokým uplatňováním nejlepší praxe v oblasti udržitelnosti.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100