Činnosti agentury EEA

Stránka platnost vypršela Poslední změna 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Politiky EU týkající se měst EEA podporuje tvorbou databází a přípravou posouzení na téma dynamiky využití půdy v městských oblastech (např. rozšiřování měst), otázek udržitelného řízení měst a konkrétních problémů znečištění, jako jsou hluk a kvalita ovzduší. Tato práce probíhá v těsné spolupráci s hlavními sítěmi měst a dalšími zainteresovanými subjekty, která zahrnuje společné kroky a výměnu informací.

Údaje

Na základě údajů o krajinném pokryvu Corine EEA vypracovala soubor analytických jednotek – městských morfologických zón (Urban Morphological Zones, UMZ). Tyto údaje ukazují rozsah zabírání půdy městy v Evropě, kde dochází k rozšiřování měst a jakým způsobem. Ve spojení s dalšími údaji o krajinném pokryvu Corine, které se týkají změn využití půdy, zelených ploch a lokalit sítě Natura 2000, je pak možné analyzovat vliv měst na přírodní a jiné typy území, jakož i kvalitu života a hustotu populace.

V současnosti je vyvíjen nástroj, který umožní integraci územních údajů agentury EEA s dalšími socioekonomickými a funkčními daty o městech, jako jsou údaje databáze auditu měst (Eurostat a GŘ Regionální politika) a Monitorovací sítě pro evropské územní plánování (European Spatial Planning Observatory Network, ESPON).

Na základě rámcové směrnice o kvalitě ovzduší shromažďuje EEA údaje o kvalitě vnějšího ovzduší v evropských aglomeracích (přibližně 1 700 měst) v databázi AirBase.

Směrnice o hluku ve venkovním prostředí členským státům ukládá, aby předkládali údaje o expozici hluku ve velkých aglomeracích. Evropská komise vytvořila databázi takto nahlášených informací, kterou EEA podporuje prostřednictvím přezkumů.

Údaje o čištění městských odpadních vod jsou k dispozici v Evropském systému informací o vodě (WISE).

Posouzení

Zpráva Rozšiřování měst v Evropě – opomíjený problém (Urban sprawl in Europe — The ignored challenge) agentury EEA podává první komplexní přehled problému rozšiřování měst a analyzuje jeho dopady a příčiny, jako jsou dopravní a cenová politika. Tyto vztahy bude možné zkoumat podrobněji po další integraci socioekonomických a funkčních údajů.

Posouzení měst jsou také součástí pravidelných posouzení znečištění ovzduší agentury EEA, jejích zpráv o stavu a výhledech, např zprávy Stav a výhledy 2005 a dalších zpráv průřezového charakteru.

EEA spolu s hlavními sítěmi evropských měst a zainteresovanými subjekty také zkoumá vzájemné vztahy mezi tvorbou politik ve městech a na evropské úrovni ve vztahu k současným a budoucím výzvám, jako jsou změna klimatu, měnící se vzorce spotřeby a demografické změny.

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100