další
předchozí
položky

Činnosti agentury EEA – doprava

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 08.03.2019
Topics:
Hlavní činností agentury EEA v oblasti dopravy je mechanismus zpravodajství o dopravě a životním prostředí TERM (transport and environment reporting mechanism, TERM). Každoroční zprávy mechanismu TERM pomáhají sledovat dopad dopravy na životní prostředí v členských zemích agentury EEA. Zprávy využívají soubor ukazatelů, které se pravidelně aktualizují. Agentura EEA také usiluje o zdokonalení soupisů (inventur) emisí a zkoumá podíl dopravy na změně klimatu, znečištění ovzduší a hluku.

Tento mechanismus zpravodajství o dopravě a životním prostředí (TERM) byl zřízen na žádost ministrů dopravy zemí EU v roce 1998. Hlavním cílem mechanismu je sledovat pokrok a účinnost strategií integrujících dopravu s ohledy na životní prostředí. Monitorování probíhá prostřednictvím základního souboru ukazatelů.

Vedle mechanismu TERM se agentura EEA zabývá i dalšími otázkami, které se týkají vztahu dopravy a životního prostředí: Patří sem:

  • dotace na dopravu: agentura EEA posoudila rozsah dotací v odvětví dopravy a vyhodnotila, jak ovlivňují rovnováhu mezi jednotlivými druhy dopravy;
  • inventury emisí z dopravy: agentura EEA pracuje na studii, která má zlepšit odhady emisí z dopravy jak s ohledem na přesnost, tak i na zeměpisné rozložení. Ta zahrnuje práci na standardizovaných emisních faktorech, pomocí nichž bude možné vypracovávat národní inventury (model COPERT, práci provádí ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) a práci na zeměpisném rozložení emisí, která dovolí lépe odhadovat zdravotní přínosy politik zaměřených například na snižování emisí v městských oblastech;
  • práce týkající se kvality ovzduší, zabývající se podílem dopravy na problémech s ovzduším (/cs/themes/air);
  • podíl dopravy na změně klimatu a strategie zmírňování této změny, jako jsou systémy obchodování s emisemi (/cs/themes/climate);

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akce dokumentů