Scénáře a studie zaměřené na budoucnost

Stránka platnost vypršela Poslední změna 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problémy jako změna klimatu, ubývání biologické rozmanitosti a využívání přírodních zdrojů mají dlouhodobé důsledky, které si žádají řešení ve formě dlouhodobých politik. Aby bylo možné činit informovaná strategická rozhodnutí, musíme se snažit předvídat, co přijde v budoucnu, a držet krok se stávajícím, novým i potenciálním vývojem. Pokud chceme vážně usilovat o udržitelnost Evropy, musíme dohlédnout za dva legislativní cykly a ještě dále. Dlouhodobý pohled však vyžaduje otevřenou mysl: hlavní výzvy, jimž Evropa čelí, se totiž mohou v průběhu doby výrazně měnit. Environmentální scénáře, výhledy a další druhy studií zaměřených na budoucnost nám pomáhají zabývat se diskontinuitou a nejistotou budoucího vývoje a navrhovat účinné politiky, které odolají času.

 

V posledních několika desetiletích jsou studie zaměřené na budoucnost typu scénářů a výhledů rozsáhle prováděny v mezinárodních organizacích, státních správách i nevládních organizacích.

Dobře známé jsou dlouhodobé emisní scénáře Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Ty se široce využívají pro účely analýzy změny klimatu, jejích dopadů a možností jejího zmírnění i na podporu mezinárodních jednání o stanovování dlouhodobých cílů.

Jiným významným příkladem je Posouzení ekosystému na konci tisíciletí, v jehož rámci byly vypracovány scénáře pro analýzu důsledků různých budoucích situací pro globální ekosystémové služby. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) používá scénáře svého Globálního environmentálního výhledu (Global Environment Outlook) k formulování svých dlouhodobých analýz. Významné mezinárodní organizace jako Světová banka, Mezinárodní agentura pro energii či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) rovněž často zveřejňují dlouhodobé projekce a analýzy.

Neexistuje žádný standardní návod jak analyzovat budoucnost. Postupovat lze čistě kvantitativním způsobem, tj. použít údaje a (matematické) modely pro projekci budoucích trendů a analyzovat míru jejich nejistoty (tzv. výhledová analýza). Kvantitativní analýzu je také možné kombinovat s kvalitativní analýzou v podobě narativních textů, diagramů a obrázků nebo lze vycházet pouze z kvalitativní analýzy.

Promýšlení budoucnosti vyžaduje schopnost myslet v alternativách. Budoucnost je plná nejistoty, přihodit se může spousta věcí. Scénáře v této souvislosti představují mocný nástroj, protože nám pomáhají myslet mimo vyjeté koleje. Nejedná se o předpovědi, nýbrž o věrohodné popisy toho, jak se může vyvinout budoucnost našich organizací, záležitostí, národů, či dokonce celého světa, založené na výrocích typu „pokud-pak“. Typický environmentální scénář zahrnuje reprezentaci počátečního stavu a variantu vývoje popisující hlavní hybné síly a změny, které poskytují obrázek o budoucnosti.

Například scénáře PRELUDE agentury EEA nám pomáhají znovu promýšlet naše současné přístupy k ochraně biologické rozmanitosti a krajiny. Přitom upozorňují na řadu faktorů, jako jsou demografické změny a změna klimatu, které by mohly ohrozit účelnost a účinnost těchto přístupů ve středně- až dlouhodobém výhledu.

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100