Kontext politiky

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 08.09.2016
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Od roku 2002 je společným základem pro řešení problematiky hluku v celé Evropské unii zastřešující směrnice o hluku ve venkovním prostředí. Jejím hlavním cílem je vyvarování se škodlivým účinkům expozice hluku, jejich prevence či omezení.

Emise hluku z vozidel a strojních zařízení v EU podléhají regulaci již několik desetiletí. Teprve v 90. letech se však začala rozvíjet regulace expozice lidí hluku. Jedním z cílů šestého akčního programu Evropského společenství pro životní prostředí na období 2002–2012 je „...podstatné snížení počtu osob pravidelně exponovaných dlouhodobě průměrným hladinám hluku, pocházejícím zejména z dopravy, které mají podle vědeckých studií škodlivý vliv na lidské zdraví...“.

Ve stejném roce jako uvedený program byla přijata směrnice o hluku ve venkovním prostředí, která vytvořila společný základ pro řešení problému hluku v celé EU. Členské státy by měly určit kritická místa, na kterých se bude mapovat hluk a pro které by měly být vypracovány akční plány. O těchto činnostech by země měly rovněž informovat veřejnost a Komisi. Kritická místa, kterých se má týkat mapování hluku a tvorba akčních plánů, se nacházejí v okolí velkých aglomerací a u velkých silnic, železničních tras a letišť.

Problém expozice hluku je začleněn také do dalších politik EU, jako je tematická strategie pro městské životní prostředí, společná dopravní politika či strategie udržitelného rozvoje.

V roce 2004 Komise zveřejnila přehled všech relevantních evropských právních předpisů a norem týkajících se emisí hluku.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100