Hluk

Stránka platnost vypršela Poslední změna 08.09.2016
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Hlukem ve venkovním prostředí je zasažen velký počet Evropanů. Veřejnost vnímá hluk jako jeden z nejzávažnějších ekologických problémů. Hluk má dopad na naše tělesné i duševní zdraví a narušuje základní činnosti, jako je spánek, odpočinek, studium či komunikace. I když tyto nepříznivé vlivy hluku na lidské zdraví jsou známy již dlouho, nedávný výzkum ukazuje, že negativně působí i nižší hladiny hluku, než jsme se domnívali dříve.

Výskyt hluku ve venkovním prostředí, tj. nežádoucího a škodlivého venkovního zvuku, se zvětšuje jak co do trvání, tak zeměpisně. Hluk je spojen s mnoha lidskými činnostmi, ale největší dopad má hluk způsobovaný silniční, železniční a leteckou dopravou. Jde o problém zvláště pro městské životní prostředí – ve městech žije asi 75 % evropské populace a objem dopravy stále ještě roste. Z hodnocení jednotlivých zemí vyplývá, že v mnoha evropských zemích stoupá počet zdravotních problémů souvisejících s hlukem ve venkovním prostředí.

Jelikož je hluk ve venkovním prostředí vytrvalý a nelze mu uniknout, je mu vystavena velká část obyvatelstva. V zelené knize EU o budoucí politice ve vztahu k hluku se konstatuje, že asi 20 % obyvatel EU je vystaveno úrovním hluku, které zdravotničtí odborníci považují za nepřijatelné, tj. které mohou lidi obtěžovat, narušovat jim spánek a vést k nepříznivým účinkům na zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že asi 40 % populace EU je vystaveno hluku ze silniční dopravy, který překračuje hodnotu 55 dB(A), a více než 30 % je takovým úrovním hluku vystaveno v noci.

Nový úkol pro tvůrce politiky představuje kvantifikace zdravotní zátěže související s hlukem ve venkovním prostředí. Expozice hluku vede nejen k narušování spánku, obtěžování a postižením sluchu, ale také k dalším zdravotním problémům, jako jsou kardiovaskulární poruchy. Zdravotní zátěž daná hlukem ve venkovním prostředí ještě nebyla kvantifikována. Světová zdravotnická organizace v současnosti pracuje na studii zabývající se několika účinky hluku na zdraví.

Dopady hluku navíc zhoršuje jejich případná interakce s dalšími zátěžovými faktory v životním prostředí, jako jsou znečištění ovzduší a chemické látky. Tak tomu může být především v městských oblastech, kde se většina těchto faktorů vyskytuje společně.

Hluk má rovněž vliv na život ve volné přírodě. Rozsah dlouhodobých důsledků této skutečnosti, například změn migračních tras či odklonu živočichů od jejich upřednostňovaných potravních a rozmnožovacích oblastí, je třeba dále zkoumat.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100