Biologická rozmanitost

Stránka platnost vypršela Poslední změna 29.08.2016
This page was archived on 29.08.2016 with reason: Content is outdated
Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost genů, rostlinných a živočišných druhů a ekosystémů, které tvoří život na planetě Zemi. V současnosti jsme svědky soustavného ubývání biodiverzity, což má závažné důsledky pro přírodu i pro život lidí. Hlavními příčinami jsou změny, které zasahují přírodní stanoviště. Tyto změny souvisejí s intenzivním zemědělstvím, výstavbou, důlní činností, nadměrným využíváním lesů, oceánů, řek, jezer a půdy, příchodem cizích rostlinných a živočišných druhů, znečištěním a stále více také s celosvětovou změnou klimatu. Evropa si vytyčila cíl zastavit ubývání biodiverzity do roku 2010. Posouzení agentury EEA z poslední doby ukazují, že bez výrazného dodatečného politického úsilí dosáhneme tohoto síle jen stěží.

Lidstvo je samo součástí biologické rozmanitosti a bez ní by naše existence nebyla možná. Na tomto přírodním kapitálu závisí kvalita života, hospodářská konkurenceschopnost, zaměstnanost i bezpečnost. Biologická rozmanitost má zásadní význam pro „ekosystémové služby“, tj. služby, které poskytuje příroda: regulaci klimatu, vodu a vzduch, úrodnost půdy a produkci potravin, paliv, vláken a léčiv. Má zásadní význam pro zachování dlouhodobé životaschopnosti zemědělství a rybolovu a je základem řady průmyslových procesů a výroby nových léků.

V Evropě biodiverzitu utváří lidská činnost již od doby před více než 5 000 lety, kdy se rozšířilo zemědělství a chov zvířat. Zemědělská a průmyslová revoluce vedly k dramatickým a zrychlujícím se změnám ve využívání půdy, k intenzifikaci zemědělství, urbanizaci a opouštění půdy. To pak vyvolalo vymizení řady postupů (např. tradičních zemědělských metod), které přispívaly k udržování vysoké biologické rozmanitosti v krajině.

Vysoká spotřeba a produkce odpadu na obyvatele v Evropě znamená, že náš dopad na ekosystémy výrazně překračuje hranice našeho světadílu. Životní styl Evropanů silně závisí na dovozu zdrojů a zboží z celého světa, což mnohdy motivuje k neudržitelnému využívání přírodních zdrojů. To má za následek ubývání biodiverzity, které následně poškozuje zdroje přírodního kapitálu, na nichž je založen sociální a ekonomický rozvoj.

Určitě nemůže existovat více inspirující cíl než zahájit věk obnovy a znovu utvářet onu zázračnou rozmanitost života, která nás stále ještě obklopuje.

Edward O. Wilson, „The Diversity of Life“, 1992

Úbytek biodiverzity neoddělitelně souvisí s degradací ekosystémových služeb, které na Zemi pomáhají udržovat život. Ve zprávě Posouzení ekosystému na konci tisíciletí z roku 2005 je posouzeno 24 ekosystémových služeb na globální úrovni se zjištěním, že u 15 z nich nastala degradace, která postihuje rybolov, produkci dřeva, zásobování vodou, nakládání s odpady a detoxikaci, čištění vody, ochranu před přírodními nebezpečími a regulaci kvality ovzduší. Zpráva Stav a výhledy z roku 2005 agentury EEA i její čtvrté celoevropské hodnocení ukazují, že EU nečiní patrný pokrok k dosažení svého cíle zastavit do roku 2010 ubývání biodiverzity.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100