další
předchozí
položky

Article

Jak učinit naše města „ekologickými“

Změnit jazyk
Article Publikováno 08.08.2014 Poslední změna 05.11.2021
Photo: © Jacob Härnqvist, Asa Hellstrom
Více než tři čtvrtiny Evropanů žijí v městských oblastech. To, co obyvatelé měst vyrábějí, nakupují, jedí a vyhazují, jak se přemisťují a kde žijí – to vše má dopad na životní prostředí. Současně to, jak je město postaveno, ovlivňuje způsob života jeho obyvatel. Zeptali jsme se Rolanda Zinkernagela z městského úřadu města Malmö ve Švédsku, jaká konkrétní opatření mohou učinit jejich město udržitelným.

Co dělá město udržitelným?

Města jsou středisky hospodářské a společenské aktivity. Mohou růst, mohou však i upadat. Neexistuje žádné řešení, jak učinit město udržitelným, které by vyhovovalo všem. Je potřeba řešit různé aspekty života ve městech. Neznamená to jen zakládat plochy zeleně, lákat inovativní a ekologické podniky a budovat silnou veřejnou dopravu. Znamená to pohlížet na město jako celek, včetně kvality života jeho obyvatel.

Malmö je průmyslové město s přibližně 300 000 obyvateli, kteří pocházejí z různého prostředí. Ve městě jsou výškové budovy postavené v šedesátých letech 20. století i rodinné domky se zahradou. Má také nové čtvrti, kde jsme se pokusili vybudovat město budoucnosti: uhlíkově neutrální, kompaktní, ekologické.

Po uzavření velkých loděnic počátkem osmdesátých let se počet obyvatel města začal snižovat, hlavně v důsledku vysoké nezaměstnanosti. Trvalo nějakou dobu, než se nám podařilo změnit tento negativní obraz v pozitivní – v obraz místa, kde se dá dobře a příjemně žít, města, které je průkopníkem politik v oblasti životního prostředí a zvyšování informovanosti o otázkách životního prostředí, města podporujícího spravedlivý obchod (fair trade), které je zelené a čisté.

Jak lze učinit město udržitelným?

Město Malmö si vytyčilo obecné cíle v oblasti životního prostředí v rámci dlouhodobého programu dohodnutého napříč politickým spektrem. Tento program životního prostředí stanoví, že město Malmö bude do roku 2020 klimaticky neutrální a že celá městská správa bude do roku 2030 ze 100 % využívat už jen obnovitelnou energii. Byly rovněž stanoveny cíle v oblasti snižování energetické spotřeby na jednoho obyvatele a v oblasti emisí skleníkových plynů.

Program v oblasti životního prostředí dále předpokládá udržitelnější využití zdrojů včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti ve městě a v jeho širším okolí. Naším cílem je také vytvořit příjemnější prostředí pro život všech jeho obyvatel, jinými slovy pomoci vybudovat město budoucnosti.

Jak se tyto cíle promítají do konkrétních projektů?

Na základě programu v oblasti životního prostředí město Malmö přijímá akční plány již s konkrétnějšími cíli. Jeden z konkrétních cílů našeho akčního plánu například stanoví, že do roku 2015 by 40 % organického odpadu mělo být určeno na výrobu bioplynu. Takový konkrétní cíl vyžaduje opatření na různých úrovních, rozvržená do jednotlivých etap. Domácnosti musí třídit stále větší část svého odpadu. Orgány odpovědné za nakládání s odpady musí připravit podmínky pro sběr rostoucího množství organického odpadu. A k tomu, aby toto rostoucí množství organického odpadu bylo možno přeměnit na bioplyn, potřebujeme nová zařízení nebo rozšíření kapacity těch stávajících.

Některých cílů, jako je vyšší podíl tříděného odpadu v domácnostech, je možné dosáhnout prostřednictvím informačních kampaní. Jiné mohou vyžadovat investice do infrastruktury, včetně vozového parku pro sběr odpadů a zařízení na jeho zpracování.

Stejně jako je tomu v tomto případě, jeden konkrétní cíl vyžaduje zapojení mnoha různých činitelů. Abychom tyto projekty mohli uvést do života, vedeme a musíme vést neustálý dialog s občany, veřejnými institucemi a soukromým sektorem. Mnoho našich projektů získá finanční prostředky z EU.

Jak jsou zapojeni nebo jak přispívají obyvatelé města?

Klíčovou součástí našeho programu v oblasti životního prostředí je to, co nazýváme „vytvoření podmínek pro dobrou věc". Musíme lidem nabídnout možnost, aby se rozhodli pro udržitelnější alternativy, včetně toho, že jim usnadníme užívání městské dopravy a zlepšíme nakládání s odpady.

K tomu, aby bylo dosaženo změny v chování lidí, jsou zcela nezbytné znalosti. Náš přístup je postaven na tom, že umožňujeme našim obyvatelům přijímat informovaná rozhodnutí. Co znamená pro kvalitu městského ovzduší a pro dopravu, jestliže se rozhodnou použít vlastní auto, ve srovnání s tím, kdyby použili veřejnou dopravu?

Jedním z našich cílů je, aby se město stalo sociálně udržitelným a zajišťovalo větší interakci mezi lidmi žijícími v různých částech města. Znamená to také vytvářet prostory a příležitosti k tomu, aby se obyvatelé města Malmö mohli scházet, jako jsou prostory s městskou zelení nebo pořádané slavnosti. To dále přispívá k upevňování pozitivního obrazu města, ale i ke zlepšování životního prostředí.

Recycling boxes

(c) Daniel Skog

Jak dlouho trvá přeměnit město jako Malmö ve zcela udržitelné město?

Každé město začíná z jiného výchozího bodu. Záleží to na stávající infrastruktuře, politických prioritách a cílech. Malmö má oproti většině evropských měst jednu výhodu. Tato jeho perspektivní vize se uskutečňuje už od devadesátých let minulého století. Některé části města jsme proto vybudovali a rozvíjíme je již s ohledem na tuto vizi.

Mluvíme o velmi konkrétních projektech a konkrétních problémech a lépe chápeme aktuální úkoly. V tomto smyslu tedy patříme v Evropě mezi průkopníky.

Ve čtvrtích, kde aktivně působíme již 15 let, je vidět, že tento program nabral tempo. Některé projekty, jako je třídění a recyklace odpadů, lze provést za pět až deset let, ale změna v myšlení veřejnosti může trvat celou generaci. Jiné případy, včetně přestavby stávajících budov, mohou trvat ještě déle.

Přechod se samozřejmě uskutečňuje malými krůčky. Určitou úlohu sehrávají orgány veřejné správy, které tomuto přechodu napomáhají nejen tím, že pro něj zajišťují vhodný rámec, ale také tím, že jdou samy příkladem.

Jaké jsou hlavní úkoly?

Nejdůležitější je podle mého plánovat v dlouhodobém horizontu; jinými slovy přejít od krátkodobého plánování ke střednědobému. Politici se volí na čtyřleté nebo pětileté období a jejich priority se po volbách nebo během jejich funkčního období mohou měnit. Totéž platí pro podniky. Každé investiční rozhodnutí závisí na tom, jaký a kdy přinese výnos. Při budování udržitelných měst, jak jsem se již zmínil, skutečně posuzujeme mnoho různých prvků.

Musíme plánovat a vypracovat akční plány pro časový horizont mnohem delší, než jsou naše pětileté až desetileté akční plány. Například budovy, které stavíme dnes, mohou být ve skutečnosti využívány ještě v roce 2100. Zohledňujeme při jejich plánování budoucí energetické potřeby nebo využití těchto budov v budoucnu? Musíme být vizionáři a současně musíme být i flexibilní. Na tyto otázky možná zatím ještě neexistuje jasná odpověď, ale určitě stojí zato se nad nimi zamýšlet.

Roland Zinkernagel

Roland Zinkernagel

Roland Zinkernagel pracuje v odboru životního prostředí městského úřadu města Malmö.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage