další
předchozí
položky

Article

Dublin řeší dopady znečištění ovzduší na zdraví

Změnit jazyk
Article Publikováno 17.05.2013 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © The Science Gallery
Martin Fitzpatrick je vedoucím oddělení pro ochranu životního prostředí v rámci odboru pro sledování kvality ovzduší a hluku dublinského magistrátu. Je rovněž kontaktní osobou pro pilotní projekt řízený generálním ředitelstvím Evropské komise pro životní prostředí a EEA, jehož cílem je zlepšit provádění právních předpisů týkajících se kvality ovzduší. Zeptali jsme se ho, jakým způsobem Dublin řeší problémy v oblasti zdraví vyplývající ze špatné kvality ovzduší.

Jaká opatření přijímáte v zájmu zlepšení kvality ovzduší v Dublinu a v Irsku?

Domníváme se, že se nám daří řešit otázky kvality ovzduší ve větších městech a velkoměstech. Nejlepším příkladem, který to dokládá, je zákaz uvádět na trh a prodávat bituminózní (dým produkující) paliva, který byl v Dublinu zaveden v roce 1990. Kolegové, kteří se věnují lékařskému výzkumu, se zabývali dopady tohoto rozhodnutí a konstatovali, že tímto zákazem se od roku 1990 každý rok zamezilo 360 úmrtím.

Ve středně velkých městech je však kvalita ovzduší stále špatná a správní orgány nyní připravují nové právní předpisy, které by zákaz prodeje bituminózního paliva rozšířily i na malá města.

Úředním subjektem, který se v Irsku zabývá kvalitou ovzduší a souvisejícími otázkami, je Ministerstvo pro životní prostředí, komunitní záležitosti a místní samosprávu. Jeho zprostředkujícím subjektem je pak irská Agentura pro ochranu životního prostředí. Pokud jde o předávání pokynů v příslušných oblastech politiky místním orgánům, jsou povinnosti ministerstva a agentury jasně vymezeny.

S jakými problémy v oblasti zdraví se dublinský magistrát potýká? A jak je řešíte?

Dublin je mikrosvět podobný jiným velkoměstům v celé Evropské unii. Pokud jde o problémy, které je třeba řešit, mají mnoho společného. Hlavními otázkami lidského zdraví v celé EU i v Irsku je obezita, rakovina a kardiovaskulární potíže.

Magistrát si uvědomil, že celá řada jeho činností se dotýká zdraví veřejnosti. Příkladem, který stojí za zmínku, je projekt, jímž úřad do problematiky kvality ovzduší zapojil veřejnost. Realizoval jej před několika lety ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem EU. Pod názvem „People Project“ probíhal v šesti evropských městech a zaměřil se na benzen, což je karcinogenní látka znečišťující ovzduší. Upozornili jsme na něj v celostátním rozhlasovém vysílání a na naši nabídku se přihlásilo tolik dobrovolníků, že řadu z nich jsme museli odmítnout. Sami pak monitorovali kvalitu ovzduší pomocí snímačů benzenu, které si na sebe připevnili v konkrétní den. Mohli tak sledovat, jakému množství benzenu jsou vystaveni. Pak jsme zkoumali úrovně kvality ovzduší a vliv každodenního chování osob na jejich zdraví.

Všem dobrovolníkům jsme pak k jejich výsledkům zaslali zpětnou vazbu. Úsměvným zjištěním, které nás přinutilo k zamyšlení, bylo, že nechcete‑li se příliš vystavovat karcinogenním polyaromatickým uhlovodíkům, neměli byste opékat slaninu. Jeden dobrovolník pracoval u takového grilu v místním bistru a naměřil skutečně vysoké hodnoty expozice.

Vážnou stránkou tohoto zjištění ale je, že se musíme zabývat vzájemným spolupůsobením látek znečišťujících ovzduší v budovách i venku.

Můžete uvést nějaký příklad irské iniciativy, která skutečně zlepšila kvalitu ovzduší v budovách?

Nejdůležitější byl zákaz kouření zavedený v roce 2004. Irsko bylo první zemí na světě, která zavedla zákaz kouření na pracovišti. Mohli jsme se tak zaměřit na pracovní problémy zaměstnanců a současně jsme zlepšili kvalitu ovzduší.

K tomuto tématu bych uvedl jednu zajímavou poznámku — odvětvím, kterého se tento zákaz neočekávaně dotkl, byly i čistírny oděvů. Od roku 2004 se objem jejich činnosti zmenšil čistě z důvodu zákazu kouření. Některá opatření tak mohou mít někdy dopady, které jste vůbec nečekali.

Jak váš magistrát informuje občany?

Komunikace s občany je zásadní součástí našich iniciativ a každodenní činnosti. Dublinský magistrát vyhotovuje výroční zprávy, v nichž se souhrnně vyjadřuje ke kvalitě ovzduší v předchozím roce. Všechny tyto zprávy se uveřejňují na internetu. Irská Agentura pro ochranu životního prostředí má navíc k dispozici síť pro sledování kvality ovzduší, v jejímž rámci sdílí příslušné informace s místními úřady i občany.

Dalším příkladem komunikace, kterou naleznete jen v Dublinu, je projekt, který byl zahájen letos pod názvem Dublinked a v jehož rámci se shromažďují informace, které má magistrát k dispozici, a zpřístupňují se na veřejné doméně. Může se jednat o údaje dodané místními orgány, soukromými společnostmi poskytujícími služby nebo obyvateli města. Evropská komise ve svém sdělení z roku 2009 uvedla, že předpokládaná hodnota trhu s využíváním informací veřejného sektoru činí 27 miliard EUR. Je to tedy jedna z iniciativ magistrátu, jejichž cílem je oživit hospodářství.

Dublin se spolu s jinými evropskými městy podílí na pilotním projektu zaměřeném na kvalitu ovzduší. Jak jste se zapojili?

Dublinský magistrát dostal nabídku od EEA a Evropské komise. Tento projekt byl pro nás příležitostí sdílet modely osvědčených postupů a poučit se ze zkušeností dalších měst.

V rámci tohoto projektu jsme zjistili, jak daleko pokročila jiná města s inventarizací emisí a přípravou svého modelu kvality ovzduší. Pro dublinský magistrát to byl podnět vyvíjet v této činnosti větší úsilí. Měli jsme pocit, že když se inventarizací emisí a přípravou modelu kvality ovzduší bude zabývat pouze městská správa, nebude to výhodná investice. Jednali jsme proto s irskou Agenturou pro ochranu životního prostředí o vypracování celostátního modelu, který by bylo možné používat i na regionální úrovni. Pak jsme se dali do práce.

Martin FitzpatrickMartin Fitzpatrick, vedoucím oddělení pro ochranu životního prostředí v rámci odboru pro sledování kvality ovzduší a hluku dublinského magistrátu

Pilotní projekt pro lepší provádění právních předpisů týkajících se kvality ovzduší

Tento projekt sdružuje vybraná evropská města. Jeho cílem je identifikovat silné stránky jednotlivých měst, jejich problémy a potřeby z hlediska provádění právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší i obecnějších témat v rámci této problematiky. Projekt řídí společně generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí a Evropská agentura pro životní prostředí a zapojila se do něj tato města: Antverpy, Berlín, Dublin, Madrid, Malmö, Milán, Paříž, Ploiesti, Plovdiv, Praha a Vídeň. Výsledky budou zveřejněny na konci roku 2013.

Více informací