další
předchozí
položky

Article

Spojení vědy, politiky a veřejnosti

Změnit jazyk
Article Publikováno 13.05.2013 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © Tamas Parkanyi
Atmosféra, povětrnostní podmínky a sezonní rozdíly nás již dlouho udivují a jsou předmětem našeho zkoumání. Ve 4. století př. n. l. shrnul Aristotelés ve svém spise Meteorologika nejen pozorování povětrnostních podmínek, ale obecně poznání v oblasti přírodních věd, která zaznamenali největší filozofové. Až do 17. století byl vzduch symbolem „prázdna“. Předpokládalo se, že nemá žádnou hmotnost, dokud Galileo Galilei vědecky neprokázal opak.

Od dob průmyslové revoluce vzrůstá závažnost dopadů lidské činnosti na ekosystém Země. Jedním z důsledků tohoto stavu je znečištění ovzduší.

Tamas Parkanyi, Maďarsko (ImaginAIR)

Dnes máme o atmosféře mnohem obsáhlejší znalosti a lépe rozumíme souvislostem. Zřídíme-li stanici ke sledování kvality ovzduší, známe již za několik minut chemické složení ovzduší v daném místě a můžeme posoudit i souvislost s dlouhodobými trendy. Rovněž máme mnohem lepší přehled o zdrojích znečišťování ovzduší, jež nepříznivě ovlivňují Evropu. Umíme určit množství znečišťujících látek, které do ovzduší vypouštějí jednotlivá průmyslová zařízení. Umíme předvídat a sledovat proudění vzduchu a zajistit okamžitý a volný přístup k příslušným informacím. Od dob Aristotelových jsme za poznáním atmosféry a jejích chemických interakcí ušli nepochybně velký kus cesty.

Atmosféra je složitá a dynamická. Vzduch proudí kolem Země a s ním i znečišťující látky. Kvalitu vzduchu, který dýcháme, ovlivňují emise výfukových plynů v městských oblastech, lesní požáry, amoniak pocházející ze zemědělství, uhelné elektrárny a dokonce i sopečné erupce. V některých případech se zdroje znečišťujících látek nacházejí tisíce kilometrů od místa, které je znečištěním zasaženo.

Dobře víme, že špatná kvalita ovzduší může výrazně ovlivnit naše zdraví a dobré životní podmínky související s prostředím kolem nás. Znečištěné ovzduší může způsobovat a zhoršovat onemocnění dýchacích cest, poškozovat lesy, přispívat k okyselení půdy a vod, snižovat výnosy plodin a poškozovat budovy. Rovněž víme, že mnoho látek, které znečišťují ovzduší, přispívá ke změně klimatu, která v budoucnu zcela jistě ovlivní kvalitu ovzduší.

Corn

(c) Gülçin Karadeniz

Politiky zlepšují kvalitu ovzduší, ale ...

V důsledku stále rostoucího množství vědeckých důkazů, požadavků veřejnosti a celé řady právních předpisů se kvalita ovzduší v Evropě za posledních 60 let značně zlepšila. Koncentrace celé řady znečišťujících látek, včetně oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a benzenu, se podstatně snížily. Koncentrace olova prudce klesly pod limity stanovené právními předpisy.

Přestože Evropa dosáhla těchto úspěchů, nepodařilo se v ní dosud zajistit takovou kvalitu ovzduší, jakou si stanovila ve svých právních předpisech a jakou si přejí občané. Nejzávažnějšími znečišťujícími látkami v Evropě jsou dnes suspendované částice a ozon, které představují pro lidské zdraví a životní prostředí závažné riziko.

Stávající právní předpisy a opatření pro lepší kvalitu ovzduší jsou zaměřeny na konkrétní odvětví, postupy, paliva a znečišťující látky. Některé z těchto právních předpisů a opatření stanovují nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek, jež mohou jednotlivé země uvolňovat do atmosféry. Jiná opatření mají omezovat vystavení obyvatel nadlimitnímu množství znečišťujících látek tím, že omezují jejich vysoké koncentrace, tedy množství dané znečišťující látky v ovzduší na konkrétním místě v určitou dobu.

Značný počet zemí EU není schopen dosáhnout svých cílů týkajících se snížení emisí jedné či více látek (zejména oxidů dusíku), na něž se vztahují právní předpisy. Dalším problémem jsou koncentrace emisí. Celá řada městských oblastí se potýká s koncentracemi částic, oxidu dusičitého a přízemního ozonu, které jsou vyšší než přípustná množství stanovená právními předpisy.

Je zapotřebí dosáhnout dalších zlepšení

Z nedávných průzkumů veřejného mínění vyplývá, že evropská veřejnost je kvalitou ovzduší jednoznačně znepokojena. Téměř každý pátý Evropan tvrdí, že má dýchací potíže, které však nutně nesouvisejí se špatnou kvalitou ovzduší. Čtyři z pěti dotázaných se domnívají, že Evropská unie by měla navrhnout další opatření k vyřešení problémů s kvalitou ovzduší v Evropě.

Tři z pěti mají pocit, že nejsou ve své zemi informováni o problémech kvality ovzduší. Ačkoli v posledních desetiletích došlo k výraznému zlepšení, pouze necelých 20 % Evropanů se domnívá, že se kvalita ovzduší v Evropě zlepšila. A více než polovina si dokonce myslí, že se za posledních deset let zhoršila.

Je zcela nezbytné o problémech kvality ovzduší mluvit. Mohlo by to nejen zlepšit naše povědomí o dnešním stavu ovzduší v Evropě, ale rovněž přispět k omezení dopadů vystavování se vysokým hodnotám znečišťujících látek. Pro některé obyvatele, jejichž rodinní příslušníci trpí dýchacím nebo kardiovaskulárním onemocněním, by znalost hodnot látek v jejich městě nebo přístup k přesným a aktuálním informacím mohly patřit mezi každodenní priority.

People on the street

(c) Valerie Potapova | Shutterstock

Případné přínosy opatření jsou významné

Evropská unie letos začne koncipovat svou budoucí politiku v oblasti ovzduší, což není jednoduchý úkol. Na jedné straně je třeba maximálně omezit dopady znečištění ovzduší na veřejné zdraví a životní prostředí, neboť odhady nákladů na odstranění těchto dopadů jsou neobyčejně vysoké.

Na straně druhé neexistuje žádné jednoduché a rychlé řešení, jak v Evropě zlepšit kvalitu ovzduší. Je třeba se dlouhodobě zabývat celou řadou znečišťujících látek, které pocházejí z různých zdrojů. Řešení rovněž vyžaduje větší změnu ve struktuře našeho hospodářství ve prospěch ekologičtější spotřeby a výroby.

Z vědeckých poznatků vyplývá, že i velmi malé zlepšení kvality ovzduší, zejména v hustě obydlených oblastech, má přínos pro zdraví a vede k ekonomickým úsporám. Například, lidé, kteří tolik netrpí onemocněními způsobenými špatnou kvalitou ovzduší, mají vyšší produktivitu v zaměstnání v důsledku menšího počtu dní, kdy jsou nemocní, a tudíž i snižují náklady na zdravotní péči pro celou společnost.

Z těchto poznatků je rovněž zřejmé, že opatření k omezení znečištění ovzduší mohou být přínosná několikanásobně. Například některé skleníkové plyny jsou zároveň běžnými znečišťujícími látkami v ovzduší. Budou-li politiky v oblasti klimatu a ovzduší oboustranně přínosné, mohou přispět k boji proti změně klimatu a současně i ke zlepšení kvality ovzduší.

Ke zlepšení kvality ovzduší může přispět i důraznější uplatňování legislativy týkající se ovzduší. Mnohdy jsou to právě místní a regionální orgány, které uvádějí politiky do praxe a potýkají se s každodenními problémy, jež jsou důsledkem špatné kvality ovzduší. Z veřejných orgánů mají k občanům, které znečištění ovlivňuje, často nejblíže. Místní orgány pak mají k dispozici množství informací a konkrétní řešení, jak omezit znečištění ovzduší v dané oblasti. Je mimořádně důležité, aby mezi sebou místní orgány komunikovaly a sdílely své problémy, názory a řešení, neboť tak získají nové nástroje k dosažení cílů stanovených právními předpisy, lepší informovanosti občanů a v konečném důsledku omezení dopadů znečištěného ovzduší na lidské zdraví.

Nyní stojíme před otázkou, jak využívat rostoucí znalosti o ovzduší, aby naše politika v této oblasti vedla k lepším výsledkům a zlepšilo se zdraví občanů. Jaká opatření můžeme přijmout, abychom omezili dopad znečištěného ovzduší na lidské zdraví a životní prostředí? Jaké máme nejlepší možnosti? A jak těchto cílů dosáhneme?

Právě v takové chvíli je nezbytné, aby vědci, politici a občané úzce spolupracovali a odpověděli na tyto otázky, abychom mohli pokračovat ve zlepšování kvality ovzduší v Evropě.

prof. Jacqueline McGlade
výkonná ředitelka

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Akce dokumentů