další
předchozí
položky

Article

Evropské právní předpisy týkající se kvality ovzduší

Změnit jazyk
Article Publikováno 16.05.2013 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © Jean-Jacques Poirault
Znečištění ovzduší není všude stejné. Znečišťující látky se do atmosféry uvolňují z nejrůznějších zdrojů. V atmosféře se přeměňují na jiné škodlivé látky a šíří se po celém světě. Není jednoduché vytvářet a provádět politiky, které mají tuto složitou situaci řešit. Níže je uveden přehled právních předpisů Evropské unie týkajících se kvality ovzduší.

Tyto fotografie byly pořízeny z vrcholu Montparnasské věže v zimě 1997–1998, kdy znečištění ovzduší NO2 překročilo prahové hodnoty.

Jean-Jacques Poirault, Francie (ImaginAIR)

Od 70. let 20. století, kdy Evropská unie uplatnila opatření týkající se kvality ovzduší, se množství znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší výrazně snížilo. Emise těchto látek z mnoha důležitých zdrojů, včetně dopravy, průmyslu a výroby energie, jsou nyní regulovány a obecně se snižují, i když ne vždy v předpokládaném rozsahu.

Předpisy zaměřené na znečišťující látky

Tohoto zlepšení EU dosáhla také tím, že pro celou EU stanovila právně závazné i nezávazné limity některých znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší. Stanovila limity pro suspendované částice o určité velikosti, ozon, oxid siřičitý, oxidy dusíku, olovo a další látky, které mohou mít nepříznivý dopad na lidské zdraví či ekosystémy. Klíčovými právními předpisy, které uvádějí limity látek v celé Evropě, jsou směrnice z roku 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (2008/50/ES) a rámcová směrnice z roku 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (96/62/ES).

Jiným přístupem, jak legislativně zajistit lepší kvalitu ovzduší, je stanovit jednotlivým zemím roční emisní limity pro konkrétní znečišťující látky. V takovém případě nesou země odpovědnost za zavedení nezbytných opatření a musí zajistit, aby jejich emisní úrovně byly nižší než emisní stropy pro příslušné látky.

Göteborský protokol k Úmluvě OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) a směrnice EU o národních emisních stropech (2001/81/ES) stanovily evropským zemím roční emisní limity látek znečišťujících ovzduší, včetně látek způsobujících okyselování, eutrofizaci a přízemní ozon. Göteborský protokol byl revidován v roce 2012 a v roce 2013 má být proveden přezkum a revize směrnice o národních emisních stropech.

Předpisy zaměřené na jednotlivá odvětví

Evropské právní předpisy však nestanoví pouze limity určitých látek pro kvalitu ovzduší a roční stropy pro jednotlivé země, ale jsou zaměřeny také na konkrétní odvětví, jež představují zdroj znečištění.

Emise látek z průmyslových odvětví upravuje mimo jiné i směrnice z roku 2010 o průmyslových emisích (2010/75/EU) a směrnice z roku 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (2001/80/ES).

Emise vozidel upravuje celá řada norem výkonnosti vozidel a paliv, včetně směrnice z roku 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (98/70/ES) a emisních norem pro vozidla, známých též jako normy Euro.

Normy Euro 5 a 6 se vztahují na emise lehkých vozidel, včetně vozidel osobních, dodávek a vozidel užitkových. Podle normy Euro 5, jež nabyla účinnosti dne 1. ledna 2011, musí všechna nová vozidla, na která se vztahuje, vypouštět méně emisí suspendovaných částic a oxidů dusíku než jsou stanovené limity. Norma Euro 6, jež vstoupí v platnost v roce 2015, stanoví přísnější limity oxidů dusíku vypouštěných vozidly s naftovými motory.

Existují rovněž mezinárodní dohody týkající se emisí znečišťujících látek v jiných oblastech dopravy, například Úmluva Mezinárodní námořní organizace o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 (MARPOL) a její dodatečné protokoly, která upravuje emise oxidu siřičitého z lodní dopravy.

ImaginAIR: Contamination

(c) Javier Arcenillas, ImaginAIR/EEA

"I když v Rumunsku naštěstí stále ještě existují nádherná místa divoké přírody, do kterých lidská ruka dosud nezasáhla, městské oblasti představují evidentní ekologický problém."
Javier Arcenillas, Španělsko

Komplexní přístup

Jednu znečišťující látku upravuje obvykle více než jeden právní předpis. Například částicemi se přímo zabývají tři evropská právní opatření (směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a o emisích některých znečišťujících látek, a limity Euro pro emise vozidel) a dvě mezinárodní úmluvy (CLRTAP a MARPOL). Některé prekurzory suspendovaných částic upravují jiná právní opatření.

Provádění právních předpisů probíhá v několika časových obdobích a fázích. V případě jemných částic stanoví směrnice o kvalitě ovzduší 25 μg/m3 jako „cílovou hodnotu“, jíž mělo být dosaženo do 1. ledna 2010. Stejná hodnota se má do roku 2015 stát „maximální přípustnou hodnotou“, s níž budou spojeny další povinnosti.

V případě některých odvětví se politiky v oblasti kvality ovzduší vztahují na konkrétní znečišťující látky v některých částech Evropy. V září 2012 schválil Evropský parlament revize upravující normy EU pro emise síry z lodní dopravy tak, aby byly v souladu s normami Mezinárodní námořní organizace z roku 2008. Do roku 2020 bude maximální přípustná hodnota emisí síry ve všech mořích obklopujících EU činit 0,5 %.

Pro takzvané kontrolní oblasti emisí síry, tedy Baltské moře, Severní moře a Lamanšský průliv, stanovil Evropský parlament dokonce přísnější limit, a to 0,1 % do roku 2015. Vzhledem k tomu, že běžná lodní paliva obsahují 2 700krát více síry než běžná motorová nafta do vozidel, je zřejmé, že tento právní předpis je pro námořní odvětví dobrým důvodem rozvíjet a využívat čistší paliva.

Praktické provádění

Stávající evropské právní předpisy týkající se kvality ovzduší spočívají na zásadě, že členské státy EU rozdělí své území na několik zón řízení, v nichž musí prostřednictvím měření nebo modelování hodnotit kvalitu ovzduší. Takovými zónami je i většina velkoměst. Jsou-li přípustné hodnoty překročeny, musí členský stát tuto skutečnost sdělit Evropské komisi a vysvětlit, proč k tomu došlo.

Státy pak musí vypracovat místní nebo regionální plány, v nichž specifikují, jakým způsobem chtějí zlepšit kvalitu ovzduší. Mohou například zavést takzvané nízkoemisní zóny, které omezují přístup vozidel s vyššími emisemi. Města mohou také podporovat ekologičtější druhy dopravy, jako je pěší chůze, jízda na kole a veřejná doprava. Rovněž mohou zajistit, aby spalovny průmyslového a komerčního odpadu byly vybaveny zařízeními pro kontrolu emisí využívajícími nejnovější, nejlépe dostupnou technologii.

Zásadní význam má i výzkum. Nejenže objevuje nové technologie, ale také rozšiřuje naše poznatky o látkách znečišťujících ovzduší a jejich negativních dopadech na lidské zdraví a ekosystémy. Budeme-li nejnovější poznatky zohledňovat v právních předpisech a opatřeních, budeme schopni dále zlepšovat kvalitu ovzduší v Evropě.

King's Park Copenhagen

(c) Gülçin Karadeniz

Více informací