další
předchozí
položky

Article

Má to „obchodní význam”?

Změnit jazyk
Article Publikováno 22.06.2012 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © Stockbyte
Mnohé firmy – od malých podniků až po nadnárodní společnosti – hledají cesty, jak udržet nebo posílit své pozice na trhu. v době urputné světové hospodářské soutěže snaha o udržitelnost znamená mnohem více než jen ekologizaci pověsti podniku a snižování výrobních nákladů. Mohla by přinést i nové směry v podnikání.

Společnost Unilever pravděpodobně mezi svá nejzávažnější obchodní rizika nezařadila invazi lidoopů, přesto k ní však došlo. 21. dubna 2008 vtrhli do sídla Unilever v Londýně a do jejích zařízení v Merseyside, Římě a Rotterdamu aktivisté hnutí Greenpeace v převlečení za orangutany. Tito aktivisté protestovali proti poškozování tropických deštných pralesů v Indonésii produkcí palmového oleje, který se používá v mnoha výrobcích společnosti Unilever. Zanedlouho po tomto vpádu společnost oznámila, že od roku 2015 bude všechen svůj palmový olej získávat z „udržitelných“ zdrojů. Později společnost vytyčila obchodní plán, v němž předpokládá začlenit udržitelnost mezi své základní postupy.

Nadnárodní společnost může k přijetí udržitelnějších postupů motivovat mnoho různých důvodů. Mohly by souviset s dobrou pověstí společnosti nebo jejích obchodních značek. Udržitelnost by mohli požadovat také investoři, kteří by se mohli zdráhat vkládat své peníze do společností, které se nezabývají riziky změn v oblasti životního prostředí nebo se nezajímají o využití výhod vyplývajících z ekologických inovací.

Karen Hamiltonová, viceprezidentka společnosti Unilever pro udržitelnost, k tomu poznamenává: „Nevidíme žádný konflikt mezi růstem a udržitelností. Požaduje ji stále více spotřebitelů.”

Jednoduše řečeno, začlenění udržitelných postupů může mít smysl i z obchodního hlediska. Společnosti by mohly získat konkurenční výhodu a zvýšit svůj podíl na trhu. Mohlo by to také znamenat nové obchodní příležitosti pro inovativní podnikatele reagující na rostoucí poptávku po „zelených” výrobcích.

Karen dodává: „Udržitelnost znamená také úsporu v nákladech. Dokážeme-li snížit množství obalů, můžeme snížit spotřebu energie v továrně a tak uspořit peníze a zvýšit ziskovost.

Kde hledat nápady

Jakmile velké nadnárodní společnosti začnou přijímat více environmentální postupy, jejich velikost jim umožní dosáhnout reálného výsledku. Obvykle k přijetí podobných postupů motivují i své „souputníky“. Jednou z platforem vytvořených za účelem podpory udržitelnosti v obchodní oblasti je Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) založená v předvečer summitu v Riu de Janeiro v roce 1992.

Zpráva „Vize 2050” vydaná WBCSD, která byla vypracována ve spolupráci s představiteli předních společností a odborníky, poukazuje na nezbytné prvky, které by podnikatelský sektor měl zavést v příštích desetiletích pro dosažení globální udržitelnosti. Jinými slovy, jedná se o výzvu k udržitelnosti zevnitř.

Hlavní nezbytné prvky, na něž upozornila WBCSD, se v podstatě shodují s mnohými cíli tvůrců politik: dosáhnout tržních cen, které by zahrnovaly náhrady škod na životním prostředí; najít efektivní způsoby, jak vyrábět více potravin bez rozšiřování využívané půdy a bez zvyšování spotřeby vody; zastavit odlesňování; snížit celosvětově emise uhlíku přechodem na energii šetrnější k životnímu prostředí; a účinněji využívat energii všude, včetně odvětví dopravy.

Jinou iniciativou podporující udržitelnost v podnikatelském sektoru je projekt Zveřejňování emisí uhlíku (Carbon Disclosure Project, CDP). Jedná se o neziskovou organizaci, která se zaměřuje na dosažení snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby vody v podnicích a městech. CDP také pomáhá investorům při hodnocení obchodních rizik souvisejících se životním prostředím, jako jsou změna klimatu, nedostatek vody, povodně a znečišťování, nebo prostě nedostatek surovin. Zejména v podmínkách nynější finanční krize mají investoři nemalou moc ovlivnit, které podniky přežijí.

Copyright: Thinkstock

Neexistuje žádné univerzální řešení vhodné pro všechny

Otázkou tedy zůstává: Jak může společnost převést požadavek udržitelnosti do řízení obchodní činnosti? Žádné univerzální řešení, které by bylo vhodné pro všechny, neexistuje, k dispozici je však bohatá nabídka poradenství a podpory.

Platformy pro udržitelné podnikání, jakými jsou Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj a projekt Zveřejňování emisí uhlíku, poskytují vodítko společnostem, které chtějí jít příkladem. Existují i konkrétněji zaměřená doporučení, například Pokyny pro nadnárodní společnosti organizace OECD, které tvoří přílohu k její Deklaraci o mezinárodních investicích a nadnárodních společnostech. Obsahují dobrovolné zásady a normy zodpovědného podnikání nadnárodních korporací, které působí v zemích, jež k této deklaraci přistoupily.

Většina stávajících systémů je však dobrovolná a jsou obvykle pojaty v širším kontextu sociální odpovědnosti firem.

Řízení přechodu k udržitelným postupům není jen věcí vrcholového managementu různých společností. Vlády a veřejné orgány celkově mohou společnostem pomáhat tím, že budou vytvářet rovné podmínky a poskytovat pobídky. Není vždy nutné si pořizovat kostýmy orangutanů, ale spotřebitelé a občanská společnost mohou vyslat důrazný signál soukromému sektoru také tím, že prostě dají najevo svůj zájem o výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Karen to potvrzuje: „Vlády a občanská společnost nepochybně musejí spolupracovat. Podniky mohou zejména ovlivnit přeshraniční dodavatelské řetězce a samozřejmě rozsah, jakým ovlivňují spotřebitele.“

Další informace

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů