další
předchozí
položky

Article

Cesta k celosvětové udržitelnosti

Změnit jazyk
Article Publikováno 22.06.2012 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © Thinkstock
Čtyři desetiletí správy záležitostí týkajících se životního prostředí nám pomohly vybudovat instituce, které nám umožňují lépe pochopit a řešit problematiku životního prostředí. Dvacet let po Summitu Země (1992) se vedoucí světoví představitelé znovu setkávají v Riu de Janeiro s cílem obnovit celosvětový závazek k podpoře zelené ekonomiky a zlepšit globální správu.

Prvním setkáním mezinárodního společenství, na kterém byly společně posouzeny globální otázky životního prostředí a potřeby rozvoje, byla Konference OSN o životním prostředí člověka (Stockholm, 1972). Po této konferenci byl zahájen Program OSN pro životní prostředí (UNEP), který v roce 2012 oslaví své 40. výročí, a v mnoha zemích po celém světě byla zřízena ministerstva životního prostředí.

Pod pojmem udržitelný rozvoj si lidé představují celou řadu různých věcí. Významná definice z roku 1987 ho popisuje jako „rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby” (zpráva komise Gro Brundtlandové nazvaná „Naše společná budoucnost”). Těmito „potřebami” však nejsou jen ekonomické zájmy, ale také životní prostředí a sociální podmínky, které tvoří základy světové prosperity.

V červnu 1992 se nejvyšší představitelé 172 zemí setkali na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro. Jejich poselství bylo jasné: „Nezbytné změny přivodí jedině změna našich postojů a chování”. Summit v roce 1992 se stal mezníkem, díky němuž otázky životního prostředí a rozvoje zaujaly pevné místo na mezinárodní scéně.

Tento „Summit Země“ položil základy k mnoha klíčovým mezinárodním dohodám v oblasti životního prostředí:

 • Agenda 21 — akční plán pro udržitelný rozvoj
 • Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijatá v Riu v roce 2012
 • Prohlášení k principům globální dohody o lesích
 • Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
 • Úmluva OSN o biologické rozmanitosti
 • Úmluva OSN o boji proti desertifikaci

Přesně dvacet let po historickém summitu v Riu se svět schází znovu, aby diskutoval o možnostech dalšího postupu a přijal příslušná rozhodnutí. Summit Země 2012 bude čtvrtým vrcholným setkáním svého druhu a znamená další mezník v mezinárodním úsilí o dosažení udržitelného rozvoje. Hlavními body programu jsou zelená ekonomika a globální správa záležitostí týkajících se životního prostředí.

Hovořím jménem více než poloviny světové populace. My jsme mlčící většina. Umožnili jste nám zasednout v tomto sále, ale o našich zájmech se zde nejedná. Co je zapotřebí k tomu, abychom se mohli do této hry zapojit? Lobbisté? Vliv velkých společností? Peníze? Po celý můj život vedete jednání. Za celou tu dobu jste nesplnili své přísahy, nedosáhli svých cílů a porušovali své sliby.

Anjali Appaduraiová, studentka College of the Atlantic, vystupující jménem nevládních organizací mládeže dne 9. prosince 2011 v jihoafrickém Durbanu
Závěrečný den konference OSN o změně klimatu

K udržitelnosti nevede žádná rychlá a jednoduchá cesta. Je to přechod, který vyžaduje společné úsilí politiků, podniků i občanů. v některých případech je nutné, aby politici poskytli pobídky na podporu inovací nebo podpořili podniky vstřícné k životnímu prostředí.

V jiných případech se zase musí spotřebitelé smířit s dodatečnými náklady spojenými s udržitelnějšími výrobními procesy. Budou také třeba muset klást vyšší nároky na výrobce svých oblíbených značek nebo začít dávat přednost udržitelnějším výrobkům. Společnosti možná budou muset vyvíjet ekologicky čisté výrobní procesy a vyvážet je do celého světa.

Složité problémy, složitá řešení

Složitost rozhodovacích procesů na celosvětové úrovni je odrazem složitosti životního prostředí, v němž žijeme. Je obtížné nalézt správnou rovnováhu mezi právními předpisy, iniciativami soukromého sektoru a přáními spotřebitelů. Stejně tak je obtížné najít „správnou úroveň”, na niž je třeba se zaměřit — počínaje od úrovně místní až po celosvětovou.

Politika v oblasti životního prostředí je efektivnější, jestliže se o ní rozhoduje a je prováděna v různých měřítkách, přičemž ona „správná úroveň” se u jednotlivých otázek liší. Vezměte si například hospodaření s vodou. Pitná voda je místním zdrojem, který čelí výzvám v globálním měřítku.

Copyright: Thinkstock

Hospodaření s vodou např. v Nizozemsku zajišťují místní orgány, ale podléhá celostátním a evropským právním předpisům. Nizozemské hospodaření s vodou se nemusí zabývat pouze místními otázkami a tím, co se děje v zemích ležících proti proudu. Očekává se, že globální oteplování zvedne hladiny moří, což znamená, že vodohospodářské úřady v Nizozemsku musí tuto skutečnost zohlednit ve svém plánování.

Většina stávajících globálních politik a institucí, včetně Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), vznikla proto, že místní nebo vnitrostátní řešení se nedokázala s těmito problémy vypořádat, a očekávalo se, že celosvětová nebo mezinárodní koordinace bude zárukou lepších výsledků. Program UNEP byl vytvořen po konferenci ve Stockholmu, protože její účastníci se shodli na tom, že některé otázky životního prostředí by bylo lepší řešit na celosvětové úrovni.

Je třeba obnovit závazky

Copyright: ShutterstockCelosvětový obchod dnes umožňuje, že mnozí z nás mohou jíst rajčata a banány po celý rok a také používat výrobky, jejichž součásti pocházejí z nejrůznějších částí světa. Tato propojenost přináší řadu výhod, ale může přinášet i rizika. Znečištění způsobené někým jiným může skončit na našem vlastním „dvorku“. Tato propojenost znamená, že nemůžeme ignorovat svou odpovědnost za ochranu životního prostředí.

Jedním z úspěchů Summitu Země konaného v Riu v roce 1992 byla Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC). Jejím cílem je stabilizovat emise skleníkových plynů, které se podílejí na změně klimatu. Úspěch mnoha mezinárodních dohod, jakou je i UNFCCC, závisí na odhodlání zúčastněných stran. Zapojí-li se jen omezený počet zemí, nebude to pravděpodobně pro ochranu životního prostředí postačovat, i kdyby se tyto země plně řídily zásadami zelené ekonomiky.

Letošní summit nabízí příležitost k obnovení celosvětového závazku k udržitelnosti. My všichni – občané, spotřebitelé, vědci, ředitelé společností, tvůrci politik – musíme převzít odpovědnost za své činy, jakož i za svou nečinnost.

Výňatek z Deklarace o životním prostředí a rozvoji

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, 3.–14. června 1992, Rio de Janeiro, Brazílie

 • Zásada 1: Lidé jsou v rámci udržitelného rozvoje středem zájmu. Mají právo na zdravý a produktivní život, který je v souladu s přírodou.
 • Zásada 2: V souladu s Chartou OSN a se zásadami mezinárodního práva mají státy svrchované právo využívat své vlastní zdroje podle své vlastní politiky v oblasti životního prostředí a rozvoje a je jejich odpovědností zajistit, aby činnost spadající do jejich pravomoci nebo pod jejich kontrolu nepoškozovala životní prostředí jiných států nebo oblastí mimo jejich pravomoc.
 • Zásada 3: Právo na rozvoj musí být naplňováno tak, aby spravedlivým způsobem splňovalo potřeby současných i budoucích generací v oblasti rozvoje a životního prostředí.
 • Zásada 4: V zájmu dosažení udržitelného rozvoje tvoří ochrana životního prostředí nedílnou součást procesu rozvoje a nelze ji chápat odděleně.
 • Zásada 5: Všechny státy a všechny národy spolupracují na základním úkolu vymýcení chudoby, což je neodmyslitelným předpokladem udržitelného rozvoje, a sice s cílem zmenšit rozdíly v životní úrovni a lépe vycházet vstříc potřebám většiny lidí na světě.

Další informace

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Značky

Kategorie:
Kategorie: sustainability
Akce dokumentů