další
předchozí
položky

Press Release

Životní prostředí: nové mapy poskytují Evropanům detailní záběry znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 25.05.2011 Poslední změna 03.06.2016
Účelem celoevropského registru je umožnit Evropanům aktivně se podílet na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí. Nové mapy online, které dnes zveřejnily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem (interní vědecký útvar Komise), poprvé umožňují občanům přesně určit hlavní rozptýlené zdroje znečištění ovzduší, jako je doprava a letectví. Nová sada 32 map ukazuje, kde dochází k vypouštění některých znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku a znečišťující částice. Doplňuje stávající údaje o emisích z jednotlivých průmyslových závodů obsažené v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Znečištění ovzduší je vážnou hrozbou pro zdraví, zejména pro rizikové skupiny obyvatel, jako jsou děti a lidé s onemocněním dýchacích cest. Mapy informují občany o znečištění ovzduší způsobeném dopravou, domácnostmi a jinými zdroji v místě, kde žijí, a umožňují jim tak jednat a požadovat na úřadech zlepšení situace.

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGlade

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Znalosti jsou nezbytným předpokladem důvěryhodnosti našich činů a rovněž poskytují občanům důležité informace. Tyto mapy představují skutečný závazek ke zvýšení povědomí všech občanů o tom, odkud znečištění ovzduší pochází.“

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGlade dodala: „Znečištění ovzduší je vážnou hrozbou pro zdraví, zejména pro rizikové skupiny obyvatel, jako jsou děti a lidé s onemocněním dýchacích cest. Mapy informují občany o znečištění ovzduší způsobeném dopravou, domácnostmi a jinými zdroji v místě, kde žijí, a umožňují jim tak jednat a požadovat na úřadech zlepšení situace.“

Registr E-PRTR, který byl zaveden v roce 2009 s cílem zlepšit přístup k informacím o životním prostředí, obsahuje údaje podané jednotlivými průmyslovými zařízeními (bodovými zdroji) a od dnešního dne rovněž informace o emisích ze silniční, lodní a letecké dopravy, vytápění budov, zemědělství a malých podniků (rozptýlené zdroje).

 

Rozptýlené zdroje znečištění jsou rozšířené nebo soustředěné v hustě obydlených oblastech. Zejména ve městech představuje velké množství mnoha drobných emisí z domů a vozidel dohromady velký, rozptýlený zdroj znečištění.

Nová komplexní sada 32 map umožňuje Evropanům v měřítku 5 x 5 km vidět, kde jsou vypouštěny znečišťující látky. Mapy obsahují podrobnosti o oxidech dusíku (NOX), oxidech síry (SOX), oxidu uhelnatém (CO), amoniaku (NH3) a o částicích (PM10).

Co mapy ukazují?

Údaje o kvalitě ovzduší jsou sice veřejně dostupné od vnitrostátních a evropských poskytovatelů údajů[1], nenabízejí však informace týkající se různých zdrojů znečištění. Nové mapy zvyšují povědomí o místním vypouštění znečišťujících látek do ovzduší a umožňují občanům přiblížit si jejich vlastní okolí. Kromě toho mohou odborníci na kvalitu ovzduší údaje využít pro modelování, a tím posoudit dopad místních emisí na životní prostředí.

Mapy prostorového rozmístění například ukazují velká ohniska emisí amoniaku (NH3) ze zemědělství v oblasti řeky Pádu v Itálii, v Bretani ve Francii a v zemích Beneluxu. Vysoké emise amoniaku poškozují životní prostředí tím, že přispívají k okyselování a eutrofizaci půdy a sladké vody.

Mapy rovněž ukazují rozsah, v jakém se emise NOX a PM10 ze silniční dopravy vyskytují ve velkých městských oblastech a podél hlavních silničních sítí. Zejména silniční doprava ve městech výrazně přispívá k úrovním PM10 ve vzduchu, který dýcháme.

Mapy naleznete zde: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Souvislosti

V roce 2003 přijaly smluvní strany Aarhuské úmluvy – včetně EU – Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR), který vstoupil v platnost 8. října 2009. EU jde nad rámec protokolu PRTR tím, že požaduje, aby členské státy podávaly informace nejen o 85 látkách zařazených do seznamu, ale i o dalších pěti znečišťujících látkách, a tím, že uložila přísnější limity pro ohlašování u dalších šesti látek.

Informace v registru E-PRTR se aktualizují každoročně v květnu. Registr kromě údajů z 27 členských států Evropské unie obsahuje rovněž údaje ze Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V roce 2011 začalo údaje do registru E-PRTR podávat Srbsko. Internetové stránky obsahují nové informace za rok 2008 o vypouštění významných znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů do ovzduší. Další informace o vypouštění z rozptýlených zdrojů do vody a půdy budou zahrnuty v následujících letech.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Agentura pomáhá dosahovat významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě tím, že poskytuje včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace tvůrcům politik a veřejnosti.

Společné výzkumné středisko (JRC)

Společné výzkumné středisko (JRC) je interní vědecký útvar Evropské komise, jehož posláním je poskytovat vědeckou a technickou podporu v oblasti koncepce, vypracovávání, provádění a sledování politik EU, která je zaměřena na uživatele. Emisní databáze JRC pro globální výzkum atmosféry (EDGAR) obsahuje celosvětové trendy antropogenních emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší v měřítku 10 x 10 km.

Více informací naleznete na této adrese: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

 [1] Např. internetové stránky EHP týkající se ozonu http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map a seznam místních a celostátních poskytovatelů údajů o kvalitě ovzduší téměř v reálném čase http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data.

Permalinks

Akce dokumentů