další
předchozí
položky

Press Release

Rozrůstání městských aglomerací – opomíjený problém pro životní prostředí v Evropě

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 22.11.2006 Poslední změna 03.06.2016
Situace si žádá vypracování politiky EU směřující k účinnému městskému plánování

Nepřetržité a rychlé rozrůstání městských aglomerací ohrožuje environmentální, sociální a ekonomickou rovnováhu v Evropě, uvádí nová zpráva, kterou dnes v Kodani zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
 
Zpráva nazvaná ‘Urban sprawl in Europe – the ignored challenge’ (Rozrůstání městských aglomerací v Evropě – opomíjený problém) poukazuje na to, že mnoho potíží týkajících se životního prostředí v Evropě je způsobeno rychle se rozšiřujícími městskými oblastmi. Globálně propojená ekonomika, přeshraniční dopravní sítě, rozsáhlé společenské, ekonomické a demografické změny a rozdíly mezi jednotlivými státy, pokud jde o vnitrostátní legislativu v oblasti územního plánování, patří mezi hlavní faktory vyvolávající změny městského životního prostředí.  Je třeba vypracovat politiku EU zaměřenou na koordinaci a kontrolu územního plánování, uvádí se ve zprávě.

K rozrůstání městských aglomerací dochází tehdy, pokud tempo změny využití půdy je vyšší než tempo populačního růstu. Podle uvedené zprávy byla urbanizována již více než čtvrtina území Evropské unie.  Evropané se dožívají vyššího věku a většina z nás bydlí samostatně, čímž vytváříme vyšší nároky na životní prostor. Cestujeme na delší vzdálenosti a spotřebováváme více statků. V období od roku 1990 do roku 2000 bylo v Evropě zastavěno více než 800 000 hektarů půdy. To odpovídá trojnásobku rozlohy Lucemburska. Pokud se tento trend bude prosazovat i nadále, rozloha našich měst se v horizontu o něco málo více než sto let zdvojnásobí.

Rozrůstající se města si žádají více energetických zdrojů, rozsáhlejší dopravní infrastrukturu a spotřebovávají větší plochu půdy. Tím způsobují škody na přírodním prostředí a zvyšují emise skleníkových plynů. Mezi dopady následně patří změny klimatu, nárůst znečištění hlukem a znečištění ovzduší.  V důsledku toho má rozrůstání městských aglomerací přímý dopad na kvalitu života lidí, kteří ve městech nebo kolem nich žijí.

„Rozrůstání městských aglomerací je spíše odrazem měnícího se životního stylu a vzorců spotřeby než odrazem populačního růstu. Rostoucí nároky v oblasti bydlení, zásobování potravinami, dopravy a turistiky se promítají do rostoucí poptávky po půdě. Zemědělská půda, která města obklopuje, je často cenově podhodnocena, což spolu s výše uvedeným rostoucím tlakem na zdroje působí ve prospěch dalšího rozrůstání měst,“ uvádí profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka agentury EEA.

Strukturální fondy a Kohezní fond EU, které patří mezi klíčové činitele ovlivňující společnost v EU, patří zároveň mezi hlavní příčiny rozrůstání měst v Evropě. Dopad poskytování finančních prostředků z rozpočtu EU je zvláště významný, neboť Evropská unie a její členské státy podrobně rozpracovávají, jak plánují utratit rozpočet EU na další období. Změny se nejdramatičtěji dotknou zejména nových členských států. „Tyto země by měly obdržet zásady pro uplatnění politiky EU, které by jim měly napomoci vyvarovat se chyb ohrožujících životní prostředí, které mohou vznikat jako důsledek náhlého přísunu finančních prostředků,“ uvedla profesorka McGlade. 

Do zprávy jsou zařazeny případové studie ze sedmi měst z různých částí Evropy, na kterých je poukázáno na dobré i špatné přístupy k městskému plánování za období posledních 50 let. Zpráva nicméně zdůrazňuje, že rozrůstání městských aglomerací není lokálním fenoménem a zasahuje téměř všechna města v Evropě. Zpráva přináší návrhy možných činností a politik, které by v budoucnosti mohly napomoci řešení pokračujícího rozšiřování měst.

Poznámky pro redaktora:

Základní informace o zprávě
Tuto zprávu vypracovala agentura EEA spolu se Společným výzkumným centrem (Joint Research Centre, JRC) Evropské komise.

Zprávu naleznete na následujícím odkaze: Urban sprawl in Europe – the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Rozrůstání městských aglomerací v Evropě

Informace o Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA):

Agentura EEA sídlí v Kodani. Jejím cílem je napomáhat dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.

Kontaktní údaje:

Brendan Killeen       
tiskový mluvčí
Telefon: +45 33 36 72 69
Mobilní telefon: +45 51 33 22 43
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
vedoucí oddělení komunikace a organizačních záležitostí
Telefon: +45 33 36 71 60
Mobilní telefon: +45 23 68 36 71
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Akce dokumentů