další
předchozí
položky

Novinky

Vliv námořní dopravy na kvalitu ovzduší

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Roni G
Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy v celosvětovém měřítku v uplynulých dvou dekádách rostly a přispívaly tak ke zhoršené kvalitě ovzduší i změně klimatu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Zpráva říká, že námořní doprava patří k nejméně regulovaným sektorům, pokud jde o její vliv na životní prostředí, a jelikož společně s ekonomickým rozvojem potřeba mobility zboží a tudíž i námořní doprava stoupá, problém se stává stále ožehavějším.

Znečištění ovzduší z námořní dopravy postihuje zejména okolí přístavů a frekventovaných koridorů, po kterých se lodě pohybují. Je odhadováno, že okolo 70 % znečištění z námořní dopravy je v globálním měřítku produkováno do vzdálenosti 400 km od pobřeží a tento podíl je v Evropě ještě podstatně větší. Dálkový přenos znečištění pak způsobuje zhoršování kvality ovzduší zejména přímořských států, kde může lodní doprava přispívat 20-30 % k znečištění ovzduší suspendovanými částicemi velmi jemné frakce (PM2,5). V okolí velkých přístavů to může být i podstatně více – okolo 80 % emisí oxidu dusičitého a oxidu siřičitého zde pochází z námořní dopravy. Zpráva navíc zdůrazňuje, že datová základna pro posuzování vlivu námořní dopravy na životní prostředí není zdaleka tak kvalitní jako pro ostatní druhy dopravy (zejména dopravu silniční).

Na konci 1. dekády 21. století se námořní doprava podílela cca 3,5 % na globálních emisích skleníkových plynů, mezi roky 1990-2010 vzrostly emise z námořní dopravy v EU o 35 % a ostatních znečišťujících látek o 35 až 55 %.

Poklesu emisí z námořní dopravy je možné dle EEA nejlépe dosáhnout snížením spotřeby paliva. K tomu mohou přispět nové technologie, ale i zvýšení efektivnosti námořní dopravy jako takové. Řešení může rovněž představovat přechod k alternativním palivům, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG). Při jeho používání, ve srovnání s konvenční lodní naftou, jsou zcela eliminovány emise oxidů síry, emise NOx se sníží o přibližně 80 % a emise CO2 o 20 %.

Plné znění citované zprávy v angličtině je k dispozici na webových stránkách EEA zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů