další
předchozí
položky

Novinky

Úroveň znečištění ovzduší v Evropě stále není bezpečná, zejména pro děti

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 12.09.2023 Poslední změna 14.09.2023
5 min read
Podle hodnocení kvality ovzduší, která dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), je třeba učinit více pro ochranu zdraví dětí a dospívajících před negativními dopady znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě u osob mladších 18 let více než 1 200 předčasných úmrtí ročně a významně zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku. Navzdory zlepšení zaznamenanému v minulých letech zůstává úroveň hlavních znečišťujících látek do ovzduší v mnoha evropských zemích, zejména ve střední a východní Evropě a v Itálii, stále nad směrnými hodnotami Světové zdravotnické organizace (WHO) stanovenými s ohledem na ochranu zdraví.

Úroveň znečištění ovzduší v  celé Evropě je stále nebezpečná. Evropská politika v  oblasti kvality ovzduší by se měla zaměřit na ochranu všech občanů, avšak zejména našich dětí, které jsou vůči zdravotním dopadům znečištění ovzduší nejzranitelnější. Je nutné, abychom i nadále posilovali opatření na úrovni EU, členských států i na lokální úrovni s  cílem chránit naše děti, které se samy chránit nemohou. Ne jjednoznačnějším způsobem, jak jim tuto ochranu poskytnout, je zajistit, aby vzduch, který všichni dýcháme, byl čistší.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

I když emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v posledních desetiletích klesly, úroveň znečištění ovzduší v Evropě stále není bezpečná. Děti a dospívající jsou vůči znečištěnému ovzduší obzvláště zranitelní, neboť jejich tělo, orgány aimunitní systém se stále vyvíjejí. Podle informačního sdělení EEA s názvem Znečištění ovzduší a zdraví dětí poškozuje znečištění ovzduší zdraví v dětství azvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku. 

Odhaduje se, že znečištění ovzduší ve 32 členských zemích EEA způsobí každý rok více než 1200 předčasných úmrtí u osob mladších 18let. Ačkoli je počet předčasných úmrtí v této věkové skupině v porovnání s celkovým počtem předčasných úmrtí ročně u evropských obyvatel odhadované EEA nízký, úmrtí v raném věku představují ztrátu budoucího potenciálu a jsou spojena s významnou zátěží chronických onemocnění, a to jak v dětství, tak v pozdějším věku. 

U dětí má znečištění ovzduší dopad na funkci a vývoj plic – v krátkodobém horizontu se jedná zejména o znečištění ozonem a oxidem dusičitým (NO2) a v dlouhodobém horizontu o expozici suspendovaným částicím (PM2,5). Vystavení matek znečištěnému ovzduší během těhotenství je spojeno s nízkou porodní hmotností dětí a s rizikem předčasného porodu. Po narození zvyšuje znečištění vnějšího ovzduší u dětí riziko mnoha zdravotních problémů, včetně astmatu, poruchy funkce plic, respiračních infekcí a alergií. Může také zhoršit chronická onemocnění, jako je astma, které v Evropě postihuje 9 % dětí a dospívajících, a zvýšit riziko rozvoje některých chronických onemocnění později v dospělosti. 

Dokud se znečištění ovzduší nesníží na celkově bezpečnou úroveň, může ke snížení expozice dětí přispět zlepšení kvality ovzduší v okolí určitých zařízení, jako jsou školy a školky, a během určitých aktivit, jako je dojíždění do školy a sportování. 


Aktualizace monitoringu EEA z roku 2022: úroveň znečištění ovzduší zůstává vysoká 

V roce 2021 bylo více než 90% městské populace EU vystaveno škodlivým úrovním oxidu dusičitého, ozonu a suspendovaných částic (PM2,5). 

Suspendované částice (PM2,5) jsou pro lidské zdraví jednou z nejnebezpečnějších znečišťujících látek, přičemž expozice suspendovaným částicím (PM2,5) je hlavní příčinou mozkové mrtvice, rakoviny aonemocnění dýchacích cest. Vroce 2021 bylo 97% městské populace vystaveno koncentracím PM2,5 nad roční doporučenou hodnotou WHO pro rok 2021, která činí 5µg (mikrogramů) /m3. 

Podle předběžných dat z roku2022 vykázaly nejvyšší koncentrace PM2,5 střední a východní Evropa a Itálie, a to především kvůli spalování tuhých paliv, jako je uhlí, pro vytápění domácností a jejich využití v průmyslu. 

Informační sdělení EEA „Stav kvality ovzduší v Evropě v roce2023“ uvádí stav koncentrací látek znečišťujících ovzduší v letech 2021 a 2022 pro regulované znečišťující látky ve vztahu k normám EU pro kvalitu ovzduší i k doporučeným hodnotám WHO pro rok 2021. 


Jak čisté je vaše město? Nejčistší ovzduší mají portugalská a švédská města 

Portugalské město Faro a švédská města Umeå a Uppsala byla vyhodnocena jako nejčistší evropská města a podle aktualizovaného prohlížeče kvality ovzduší ve městech EEA zaznamenala nejnižší průměrné úrovně suspendovaných částic (PM2,5) za poslední dva kalendářní roky. Města jsou seřazena od nejčistšího po nejznečištěnější na základě dlouhodobých průměrných úrovní suspendovaných částic. 


 

Souvislosti 

V rámci Akčního plánu pro nulové znečištění, který je součástí Zelené dohody pro Evropu, stanovila Evropská komise cíl snížit do roku 2030 počet předčasných úmrtí způsobených suspendovanými částicemi PM2,5 (hlavní látkou znečišťující ovzduší) o nejméně 55% ve srovnání s úrovněmi v roce 2005. Evropská komise proto v roce2022 zveřejnila návrh na revizi směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší, jejímž cílem je mimo jiné lépe sladit limity kvality ovzduší s doporučeními WHO. 

Hodnocení kvality ovzduší zveřejněná EEA upozorňují na znečišťující látky, které jsou považovány za nejškodlivější pro lidské zdraví nebo které nejčastěji překračují limity kvality ovzduší EU a doporučené hodnoty WHO. Koncentrace se získávají z měření na více než 4500 monitorovacích stanicích v celé Evropě, přičemž EEA je oficiálně reportují její členské a další spolupracující země. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů