další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Které znečišťující látky jsou hlavními původci znečištění ovzduší?

HelpCenter FAQ

Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší přijaté Evropskou unií stanoví požadavek na měření koncentrací určitých znečišťujících látek v ovzduší, u nichž se má za to, že mají významný dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Jsou zavedeny právní normy (tj. mezní hodnoty, které nesmějí být překročeny) pro tyto znečišťující látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid dusičitý, částice (PM10 i PM2,5), olovo, benzen, oxid uhelnatý, ozon, arsen, kadmium, nikl a benzo[a]pyren.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů