další
předchozí
položky

Mezinárodní spolupráce

Nařízení, kterým se zřizují Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet) předpokládá aktivní mezinárodní spolupráci v základních oblastech činnosti agentury EEA. K úkolům agentury EEA patří podpora zahrnutí evropských informací o životním prostředí do mezinárodních monitorovacích programů, spolupráce s regionálními a mezinárodními orgány a programy, jako jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP), včetně spolupráce s institucemi v zemích, které nejsou členy EU.

Mezinárodní závazky agentury EEA lze rozdělit do čtyř oblastí:

  1. Mezinárodní spolupráce a Eionet
  2. Regionální vztahy v sousedství EU
  3. Vztahy s mezinárodními organizacemi, orgány OSN a spolupráce v rámci globálních úmluv
  4. Vztahy s mimoevropskými zeměmi a regiony

1. Mezinárodní spolupráce a Eionet

Zatímco Eionet se zaměřuje na členské země EEA, samotné nařízení o agentuře EEA předpokládalo navázání spolupráce „s institucemi v zemích, které ačkoliv nejsou členy Společenství, ,mohou poskytovat data, informace a odborné posudky …“. Toto ustanovení umožnilo zemím, které nejsou členy EU, aby se zapojily do činností sítě Eionet a aby se následně staly členy EEA.

Síť Eionet zahrnuje pouze členské země EEA. V praxi se však činnosti sítě Eionet týká i dobře zavedená spolupráce se západobalkánskými zeměmi (spolupracujícími zeměmi EEA).

2. Regionální vztahy v sousedství EU

Agentura EEA má dlouhou tradici v tematické a průřezové spolupráci, a to i mimo země sítě Eionet. Je zejména zapojena do spolupráce v rámci nejrůznějších  regionálních procesů a orgánů v oblastech s úzkými, přeshraničními nebo geopolitickými vazbami na EU, které prosazují politiku EU.

Zaměřením činností financovaných ze strany agentury EEA v regionálním evropském kontextu je podílet se na aktivitách souvisejících s tvorbou a hodnocením informací o životním prostředí v rámci různých úmluv a jiných procesů. V závislosti na potřebách může přínos agentury EEA zahrnovat různé formy od sdílení dat a informací přes vstupy související s hodnocením až po podporu vytváření sítí a informačních partnerství.

3. Vztahy s mezinárodními organizacemi

Agentura EEA má dlouhou tradici spolupráce s mezinárodními organizacemi a orgány OSN, zejména s těmi, které se zabývají životním prostředím a souvisejícími aspekty, jako jsou Program OSN pro životní prostředí na globální úrovni a Evropská hospodářská komise OSN na celoevropské úrovni. Tyto vztahy zahrnují tematické oblasti (např. změnu klimatu a biodiverzitu) i průřezovou spolupráci. V tematické oblasti podporuje agentura EEA prostřednictvím dat a odborné expertizy EU a členské a spolupracující země EEA při jejich zapojení do mezinárodních úmluv a do nově zřizovaných globálních hodnotících platforem OSN. Ve své průřezové práci se agentura EEA zaměřuje na sdílení znalostí a prosazování zásad SEIS s cílem posilovat propojení mezi znalostmi a politikou.

V tematických i průřezových činnostech působí agentura EEA jako přímý partner těchto organizací, poskytuje odborné znalosti k probíhajícím procesům, podporuje EU a členské a spolupracující země EEA při plnění jejich reportingových povinností, poskytuje hodnocení a (spolu)vytváří stanoviska EU. Podpora EU a členským a spolupracujícím zemím EEA probíhá v rámci hlavních politických procesů. Jedním takovým příkladem je Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), kdy agentura EEA hraje aktivní roli při podpoře inventarizace, reportingu a ověřování emisí skleníkových plynů.

V návaznosti na přijetí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, včetně cílů udržitelného rozvoje, je potřeba upřesnit rámec pro  naplňování a vyhodnocení Agendy 2030 na národní, regionální a globální úrovni. Konkrétní úlohou agentury EEA na regionální úrovni bude přispívat k monitorovacím aktivitám a hodnocení. Tato práce bude probíhat v úzké spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy EU.

Nadále pokračuje zapojení agentury EEA do Globálního systému pozorování Země Skupiny pro pozorování země (GEO) a iniciativy OSN ke správě globálních geoprostorových informací.

4. Vztahy s mimoevropskými zeměmi a regiony

Agentura EEA sdílí své odborné znalosti, poznatky a přístupy s řadou mimoevropských, národních a regionálních orgánů. Již bezmála 20 let probíhá pravidelný dialog s Úřadem pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických a přes 15 let dochází k výměně informací se středoasijskými zeměmi. Dále agentura EEA udržuje kontakty a sdílí informace s institucemi a orgány například v Austrálii, Kanadě, Číně, Indii a Jižní Koreji a na kontinentální a subkontinentální úrovni s africkými, asijskými a jihoamerickými orgány.

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů