Контекст на политиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 22-04-2016
Политиките на ЕС все повече поставят ударението върху използването на ресурсите и отпадъците, най-вече Стратегията на ЕС за устойчиво развитие (СУР) и Шестата програма за действие за околната среда (Шеста EAP). Тя изрично призовава за „прекъсване на връзките между икономическия растеж и използването на ресурси“. През 2007 г. беше създадена Междуправителствена група за устойчиво управление на ресурсите посредством сътрудничество между ПОСООН и Европейската комисия.

Почти всяка от политиките на Европейската общност засяга използваването и управлението на природни ресурси. Сред най-важните са общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството, политиката за регионално развитие и политиките в областта на транспорта и енергетиката. Няколко междуотраслови стратегии за околната среда са насочени към устойчивото използване и управление на ресурси, включително Стратегията за устойчиво развитие, Шестата програма за действие в областта на околната среда и тематичните стратегии от 2005 г. запредотвратяване и рециклиране на отпадъците и заустойчиво използване на природните ресурси.

Продължаващият дебат по политиките показва необходимостта от по-добра интеграция на въпросите, свързани с околната среда и ресурсите в секторните и политиките по други области. Има някои нерешени въпроси, свързани с това как да бъдат установени въздействията върху околната среда от използването на ресурси, какви приоритетни области или какви ресурси трябва да бъдат в центъра на намесата на политиката и как да бъдат зададени цели и да бъде измерен напредъкът в устойчивото използване и управление на ресурси.

Тъй като ползите от техническата ефективност често биват компенсирани от по-разширено потребление, има малка вероятност използването на ресурси и генерирането на отпадъци да бъде намалено единствено посредством технологични подобрения. Може да се наложи устойчивостта на начините на живот в момента и моделите напотребление да бъдат подложени на критична преоценка, а технологията трябва да бъде съчетана с другиинструментни на политиката

Докато политиките на ЕС по ресурсите са още в начален етап на развитие, политиките по отпадъците както в ЕС, така и в отделните държави-членки на ЕС се прилагат прогресивно още от 70-те години. Текущата политика на ЕС в областта на отпадъците се базира на „йерархия на отпадъците“. На първо място целта е предотвратяване на отпадъците, а след това намаляване и изхвърляне на отпадъци посредством повторно използване, рециклиране и други операции по тяхното оползотворяване. Тази йерархия верятно ще бъде подкрепена от изменената Рамкова директива за отпадъците, която понастящем се преразглежда, и оттематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците.

Основните дейности по обработка на отпадъците се регулират отДирективата относно депонирането на отпадъци, Директивата за изгаряне на отпадъцитеиДирективата КПКЗ. За специални потоци отпадъци, като отпадъците от опаковки, излезлите от употреба превозни средства и отпадъците от електро- и електронно оборудване, принципът на йерархията на отпадъците беше трансформиран, например чрез въвеждането на конкретни целеви нива на рециклиране.

Подходът, взимащ под внимание жизнения цикъл при изработването на политиката, гарантира, че се прави оценка на въздействията във всеки един етап и че въздействията върху околната среда не се скриват, като просто се преместят в различни страни или различни фази на производстство или потребление.

Повече информация:

Действия към документ