следващ
предишен
елементи
Накратко за земeползването Европа е един от най-интезивно използваните континенти в целия свят с най-висок дял на земята (до 80 %), използвана за заселване, системи за производство (в това число земеделие и горско стопанство) и инфраструктура. Често възникват конфликтни искания за земеползването, изискващи решения, които включват трудно постигане на баланс. Няколко са важните движещи сили за земеползването в Европа: растящото търсене на обитаема площ на човек и връзката между икономическата дейност, увеличената мобилност и разрастването на транспортната инфраструктура обикновено водят до усвояване на земя. Земята е ограничен ресурс: начинът на нейното използване е една от главните причини за изменението на околната среда със съществено въздействие върху качеството на живот и екосистемите, както и върху управлението на инфраструктурата.
Замърсяване на въздуха Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици (ПЧ) създава сериозни рискове за здравето. Няколко държави надхвърлиха една или повече от своите норми за допустими емисии за 2010 г. за четири важни замърсители на въздуха. Ето защо намаляването на замърсяването на въздуха остава важна задача.