Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 22-04-2016
Оценките на ЕАОС на отпадъците и материалните ресурси имат за цел да подпомогнат разработването на политики за устойчиво потребление и производство, включително прилагането на тематичните стратегии за устойчиво използване на природните ресурси и предотвратяването и рециклирането на отпадъци. Дейностите включват мониторинг и разработка на показатели, оценка на ефективността на политиките в областта на отпадъците и ресурсите и идентифициране на най-добрите практики.

Работата на ЕАОС в областта на отпадъците и материалните ресурси включва:

Групата по устойчиво потребление и производство в ЕАОС ръководи работата на ЕАОС по отпадъците и материалните ресурси. Дейностите се осъществяват посредством сътрудничество с Европейския тематичен център „Управление на ресурсите и отпадъците“ към ЕАОС (ETC/SPC) и в сътрудничество със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet). Евростат събира данниза отпадъците, и от 2008 г. ще се грижи за центровете с екологични данни за ресурсите, продуктите и отпадъците.

 

Действия към документ