За отпадъците и материалните ресурси

Страница Последна промяна 03-06-2016
Европейската икономика е базирана на високо ниво на потребление на ресурси. Това включва суровини (например метали, строителни минерали или дървесина), енергия и земя. Основните движещи сили на потреблението на ресурси в Европа са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство. Около една трета от използваните ресурси се превръщат в отпадък и емисии. Близо четири тона отпадъци на глава от населението се генерират всяка година в страните-членки на ЕАОС. Всеки европейски гражданин изхвърля средно 520 кг домакински отпадъци на година, като това число се очаква да нарастне.

В групата ЕС-15, използването на материали се промени през последните две десетилетия и остава на равнище 15–16 тона на глава от населението годишно. Тази цифра обаче варира в големи граници при различните страни, от около 12 тона на глава от населението в Италия до 38 тона на глава от населението във Финландия. Строителните материали тук имат най-голям дял, следвани от изкопаемите горива и биомасата. Ефективността при използването на ресурси е няколко пъти по-висока в групата ЕС-15, отколкото в новите държави-членки на ЕС или в страните от Югоизточна Европа. Прогнозите за периода до 2020 г. показват, че използването на ресурси в ЕС ще продължава да нараства.

Използването на ресурси се увеличава също и в други региони на света. Това се дължи най-вече на повишеното потребление на стоки и услуги в Европа, често базиращо се на ресурси, извлечени от тези региони.

ЕС се стреми да „подобри ефективността при употребата на ресурси, за да намали цялостното използване на невъзстановими природни ресурси и съответните въздействия от използването на суровини върху околната среда посредством използването на природни ресурси с темп, който не надвишава техния регенеративен потенциал“  (Обновена Стратегия на ЕС за устойчиво развитие, 2006 г.).

Високото потребление на ресурси в Европа оказва натиск върху околната среда както в самата Европа, така и в други региони на света. Този натиск включва изчерпването на невъзстановими ресурси, интензивното използване на възстановими източници, транспортирането, високите емисии във водата, въздуха и почвата от минодобивни дейности, както и производството, потреблението и генерирането на отпадъци. Всеобщо е мнението, че има физически граници на продължаващото нарастване на използването на ресурси. Жилищното строителство, храната и мобилността заемат най-голям дял от използването на ресурси и натиска върху околната среда.

Изхърлянето на отпадъци, в зависимост от управлението му, може да оказва редица въздействия върху здравето и околната среда, включително емисии във въздуха, повърхностните и подпочвените води,. Отпадъците също така представляват и загуба на природни ресурси (например метали и други, подлежащи на рециклиране материали, които се съдържат в него или възможността той да бъде използван за източник на енергия ). Ето защо надеждното управление на отпадъците може да защити общественото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните ресурси.

Най-големите потоци от отпадъци в Европа идват от строителството и разрушаването, наред с производствените дейности. По-голямата част от общинските отпадъци в ЕС все още се изпращат за депониране (45 %). Все по-голяма част от общинските отпадъци обаче се рециклира или превръща в компост (37 %), или бива изгаряна за оползотваряването на енергията (18 %).

 

Действия към документ