Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 01-09-2016
This content has been archived on 01-09-2016, reason: No more updates will be done
ЕАОС подкрепя Плана за действие в областта на екологичните технологии (ETAP), като обезпечава обмена на знания и информация за нематериалните и материалните технологии. Всеки набор от увреждащи околната среда субсидии предоставя основа за по-нататъшен анализ, който да подпомогне формулирането на конкретни предложения за разширяване на търсенето и усвояването на екологични технологии. Продължава работата по разработването на статистика и показатели за технологиите и еко-иновации. Такива показатели трябва да измерват напредъка, отбелязан при прилагането на ETAP.

ЕАОС участва в следните дейности, подпомагащи екологичните технологии:

  • В подкрепа на ETAP ЕАОС е събрала информация за пречки, които възпрепятстват по-широкото използване на информационни технологии, например увреждащи околната среда субсидии. В резултат на това беше изработен анотиран списък със субсидии и правила, който отчасти се позоваваше на констатациите на ОИСР.
  • ЕАОС предоставя подкрепа за развитие на знанието относно „нематериалните“ технологии, която основно се състои от информация за методите, системите и най-добрите практики, за по-систематична работа по проблемите на околната среда в организациите, например Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО).
  • Порталът за екологични технологии предоставя информация за „материалните“ технологии, като материалното оборудване, устройства и машини, които извършват различни преобразувателни функции.  
  • Атласът на екологичните технологии има за цел да съдейства както на частните дружества, така и на обществените структури, които трябва да открият източници на нови екологични технологии в Европа, като показва местоположението и информация за дружествата, центровете на знанията и главните технологични инсталации. Атласът също има принос и към Действие 4 на ETAP, свързано с развитието на съществуващи директории и бази данни за екологичните технологии.
  • Разработването на показатели за анализ на растежа на еко-иновации и напредъка в реакциите спрямо екологичните технологии е процес, който тече в момента.

 

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100