Сценирии и проучвания за бъдещи периоди - контекст на политиката

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 24-02-2017
This content has been archived on 24-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Загрижеността за бъдещите поколения е главната предпоставка за устойчиво развитие на глобално, европейско, национално и местно равнище. Дългосрочните цели на политиките са в основата на много международни конвенции и протоколи, които са насочени към проблемите на глобалното изменение на околната среда. Дългосрочните цели на политиките също така подпомагат ключови политики за околната среда на Европейския съюз и неговите държави-членки. Сценариите подкрепят стратегическото планиране и взимането на решения, и могат да спомогнат за изпитване на последствията и устойчивостта на различните политики. Еднакво важно е, че те позволяват широко участие на заинтересованите страни, като дават възможност за представяне на противоположни становища и погледи към света.

Глобално равнище

Управлението на околната среда се възползва от гъста мрежа от международни споразумения и институции. Най-значимите дългосрочни рамки на политиките за околната среда са Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКИКООН), Конвенцията за биоразнообразието и Целите на хилядолетието за развитие. Средносрочните и дългосрочните цели на политиката подкрепят различни международни конвенции за околната среда, например Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, и Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (POP).

 

Европейско равнище

Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие (СУР) очертава план за последователно справяне със седем основни средносрочни и дългосрочни предизвикателства на устойчивото развитие, като изменението на климата, чистата енергия и екосъбразен транспорт и екосъобразно потребление и производство. Няколко европейски директиви изрично следват дългосрочните цели, най-вече в областта на политиката по изменението на климата и енергията. Подобни разработки има и в държавите-членки на ЕС — няколко са институционализирали целеви програми в рамките на техните национални администрации.

Дългосрочното планиране бележи по-малък напредък в Югоизточна Европа и страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, където фокусът е по-скоро върху реформирането на политиките за околна среда, законите и нормативите, както и по-доброто им спазване. Все пак има в ход инициативи, които съдействат за избягването на конфликти за природни ресурси и подпомагат като цяло екосъобразната употреба и защита на природните ресурси (виж примерите, посочени впрегледа на проучванията за бъдещи периоди).

 

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100