Сценирии и проучвания за бъдещи периоди - дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 24-02-2017
This content has been archived on 24-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
ЕАОС оценява дългосрочните перспективи за околната среда в Европа и последствията от важните избори в политиката, като използва различни методически подходи. Целите са да добави стойност към текущите политически дискусии, като последователно представя информация с по-широка и по-дългосрочна перспектива и да съдейства за организирането на европейски информационни системи за околната среда, които да включват информация за бъдещи тенденции. ЕАОС предоставя знания и опит за оценки на общоевропейски и световни равнища, базирани на сценарии, например Оценката на екосистемите за хилядолетието или сценариите Глобална перспектива за околната среда (GEO-4) на ПОСООН.

 

Дейностите на ЕАОС по сценариите допринасят за дългосрочната перспектива в европейския доклад за „състоянието на околната среда“ , който се публикува на всеки пет години. През 2005 г. бяха публикувани докладът Околната среда в Европа — състояние и перспективи и допълващият доклад Перспективи за околната среда в Европа, които разглеждаха набор от екологични проблеми и техните общи движещи сили по интегриран начин и очертаха бъдещето пред околната среда в Европа до 2030 г. и след това. Подобно упражнение предстои да бъде публикувано през 2010 г.

Прогнозите са също част от редовния процес по оценка, например емисиите на парникови газове и процесите по отчетните показатели на ЕАОС. Проучванията за перспективи и показатели се анализират редовно. Прегледът на количествените модели е друго често упражнение.

PRELUDE (Екологичен анализ на бъдещото развитие на земеползването в Европа) използва иновативно съчетание от илюстрации, текст и най-съвременни модели, за да симулира пет коренно различни екологични сценарии за бъдещето на Европа, които са повлияни от променящите се тенденции при земеползването, изменение на климата, селското стопанство и демографията. Нов момент в оценките, базирани на сценарии, е анализът на услугите, свързани с екосистемите. 

ЕАОС участва също и в процесите по сценариите на общоевропейско и международно равнище. Общоевропейската околна среда: поглед в несигурното бъдеще изследва ключовите движещи сили и несигурността от бъдещите екологични промени за общоевропейскиия регион. ЕАОС има също принос и за доклада на ПОСООН Глобална перспектива за околната среда 4 и Оценка на екосистемите за хилядолетието.

ЕАОС подпомага също създаването на потенциал за разработка на сценарии в своите страни-членки с редовни информационни дейности на място и обучителни семинари.

 

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100